Главная » Места хранения экземпляров

Места хранения экземпляров

Библиографическое описание документа: Чайко, Марина Петровна
З нагоды 500-годдзя беларускага і усходне-славянскага пісьменства: вобраз Францыска Скарыны ў творах манументальнай скульптуры
/М.П. Чайко // Беларускае Падзвінне : вопыт, методыка і вынікі палявых і міждысцыплінарных даследаванняў : зб. навуковых артыкулаў III міжнар. навук.- практ. канф., Полацк,14-15 красавіка 2016 г.: у 2 ч. Ч. 1/Установа адукацыі "Полацкі дзяржаўны ўн-т"; пад агульнай рэд. Д.У. Дука, У.А. Лобача, С.А. Шыдлоўскага; рэдкал.: Д.У. Дук, В.А. Емяльянчык, А.І. Корсак, У.А. Лобач, Н.Б. Лысова.- Наваполацк : ПДУ, 2016 .- С.54-60 
Статья
Общее количество экземпляров: 1

Количество экземпляров Места хранения Адреса мест хранения
1 ЭИР. Труды преподавателей ГрГУ www.elib.grsu.by

Вестник ГрГУ UNIVERSUM Научная библиотека Репозиторий БНТУ