ГлавнаяГлавная » Труды ученых ГрГУ им. Янки Купалы » Авторефераты диссертаций

Авторефераты диссертаций


Сортировка по: Отображать по: Корзина(0):Выбрать все на странице Документов: 310
 • 151

  полный текст

  ББК 63.3(4Беі) З14

  Загідулін, Аляксей Мікалаевіч
  Нацыянальная і канфесіянальная палітыка польскіх улад у адносінах да беларускага насельніцтва Заходняй Беларусі (1921 - 1939 гг.)
  : аўтарэф. дыс. ... канд. гістар. навук: 07.00.02 / А. М. Загідулін ; НАН Беларусі, Дзярж. навуковая установа "Ін-т гісторыі". – Мінск, 2005. – 20 с., 1экз. 

  Автореферат


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 152

  полный текст

  ББК 63.3(4Беі)5 А61

  Амелька, Сяргей Уладзіміравіч
  Роля дваранства ў развіцці культуры Беларусі (канец XVIII-сярэдзіна XIX стагоддзя)
  : Аўтарэф. дыс....канд. гістарыч. навук: 07.00.02 / С. У. Амелька. – Мн., 2003. – 22 с., 1экз. 

  Автореферат


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 153

  полный текст

  ББК 63.3(4Беі)5 К45

  Кітурка, Ірына Фёдараўна
  Сацыяльна-эканамічныя крызісы і палітыка гаспадарчага аднаўлення і развіцця ў дзяржаўных уладаннях Беларусі (другая палова XVII - XVIII ст.)
  : аўтарэф. дыс. ... канд. гіст. навук : 07.00.02 / І. Ф. Кітурка ; НАН Беларусі, Ін-т гісторыі. – Мінск, 2002. – 20 с., 1экз. 

  Автореферат


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 154

  полный текст

  ББК 63.3(4Беі)5 М28

  Марозаў, Сяргей Паўлавіч
  Грамадска-палітычны рух у Беларусі за адраджэнне Вялікага Княства Літоўскага (канец XVIII - першая чвэрць XX стст.)
  : автореф. дис. ... канд. гіст. навук : 07.00.02 / С. П. Марозаў ; Установа адукацыі "Беларускі дзярж. педагагічны ун-т ім. Максіма Танка". – Мінск, 2016. – 28 с., 1экз. 

  Автореферат


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 155

  полный текст

  ББК 63.3(4Беі)5 Т51

  Токць, Сяргей Міхайлавіч
  Сацыяльныя і культурныя працэсы ў беларускай вёсцы ў другой палове XIX - пачатку XX ст.
  : аўтарэф. дыс. ... д-ра гіст. навук : 07.00.02 / С. М. Токць ; Беларускі дзяржаўны універсітэт. – Мінск, 2016. – 48 с., 1экз. 

  Автореферат


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 156

  полный текст

  ББК 63.3(4Беі)5 Ш29

  Шаўчэня, Міхаіл Міхайлавіч
  Развіцце гандлю ў Беларусі (канец XVIII-першая трэць XIX ст.)
  : Аўтарэф. дыс....канд. гістар. навук: 07.00.02 / М. М. Шаўчэня ; НАН Беларусі, Ін-т гісторыі. – Мн., 2003. – 21 с., 2экз. 

  Автореферат


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 157

  полный текст

  ББК 63.3(4Беі)6 Г69

  Горны, Аляксандр Сяргеевіч
  Беларускія паланафільскія арганізацыі ў грамадска-палітычным і культурным жыцці Заходняй Беларусі (1921-1937 гг.)
  : аўтарэф. дыс. ... канд. гіст. навук : 07.00.02 / А. С. Горны ; Дзяржаўная навуковая ўстанова "Ін-т гісторыі НАН Беларусі". – Мінск, 2016. – 24 с., 1экз. 

  Автореферат


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 158

  полный текст

  ББК 63.3(4Беі)6 М16

  Макрушыч, Алена Мікалаеўна
  Культурна-асветніцкая дзейнасць этнічных супольнасцяў у Рэспубліцы Беларусь (1991 - 2004 гг.)
  : аўтарэф. дыс. ... канд. гіст. навук : 07.00.02 / А. М. Макрушыч ; Дзяржаўная навуковая ўстанова "Ін-т гісторыі НАН Беларусі". – Мінск, 2014. – 22 с., 1экз. 

  Автореферат


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 159

  полный текст

  ББК 63.3(4Беі)61 М13

  Мазько, Эдуард Аляксандравіч
  Уплыў беларускай хрысціянскай дэмакратыі на фармаванне культурнай сітуацыі ў Заходняй Беларусі ў 20-30 гады ХХ стагоддзя
  : Аўтарэф. дыс.... канд. гістарыч. навук / Э. А. Мазько ; Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы". – Гродна, 2003. – 21 с., 2экз. 

  Автореферат


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 160

  полный текст

  ББК 63.3(4Пол) П84

  Проценко, Ольга Элизаровна
  Участие Союза социалистической молодежи Польши в создании материально-технической базы социализма в годы второй пятилетки (1961 - 1965 гг.)
  : автореф. дис. ... канд. истор. наук: 07.00.03 / О. Э. Проценко ; Белорусский гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Минск, 1963. – 30 с., 1экз. 

  Автореферат


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 161

  полный текст

  ББК 63.3(4Пол)61 Ш33

  Швайко, Валентина Григорьевна
  Деятельность русских организаций в Польше по сохранению русской культуры в 1921-1939 гг.
  : Автореф. дисс.... канд. истор. наук: 24.00.01 / В. Г. Швайко ; Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы" ; науч. рук. В. Н. Черепица. – Гродно, 2005. – 22 с., 2экз. 

  Автореферат


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 162

  полный текст

  ББК 63.3(4П)6 Б15

  Бадюкова, Татьяна Алексеевна
  Антивоенное движение молодежи Польши в годы подготовки и развязывания фашистской агрессии в Европе (1933-1939 гг.)
  : автореф. дис. ... канд. ист. наук : 07.00.03 / Т. А. Бадюкова. – Минск, 1980. – 19 с., 1экз. 

  Автореферат


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 163

  полный текст

  ББК 65. П37

  Платоненко, Елена Ивановна
  Особенности бухгалтерского учета в других отраслях народного хозяйства
  [Электрон.ресурс] : электрон.учебно-метод.комплекс для студентов специальности 1-25 01 08 "Бухгалтерский учёт, анализ и аудит" (по направлениям) / Е. И. Платоненко. – Электрон.текст.дан. и прогр. (9 Мб). – Гродно : ГрГУ им. Янки Купалы, 2019. – 1 электрон. опт. диск (DVD-ROM). – Режим доступа: https://elib.grsu.by/doc/54897. – 2019-1254. – 4141919850. 

  Электронное издание


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 164

  полный текст

  ББК 65.01 Ю65

  Юргель, Наталия Валентиновна
  Институционализация деятельности фирмы в трансформационной экономике
  : автореф. дис. ... канд. эконом. наук : 08.00.01 / Н. В. Юргель ; БГУ. – Минск, 2010. – 24 с., 1экз. 

  Автореферат


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 165

  полный текст

  ББК 65.04 М80

  Мороз, Аркадий Иосифович
  Экономическая эффективность использования социально-экономического потенциала региона : теория, методология и практика
  : автореф. дис. ... доктора эконом. наук : 08.00.05 / А. И. Мороз ; ГОУ ВПО "Новгородский гос. ун-т имени Я. Мудрого". – Спб., 2012. – 46 с., 1экз. 

  Автореферат


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 166

  полный текст

  ББК 65.05 Г85

  Гринь, Наталья Вячеславовна
  Система статистических кредитных рейтингов нефинансовых организаций: методики и модели
  : автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.13 / Н. В. Гринь ; Белорусский государственный университет. – Минск, 2016. – 26 с., 1экз. 

  Автореферат


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 167

  полный текст

  ББК 65.052 Т19

  Тарасова, Людмила Станиславовна
  Бухгалтерский учет импорта лизинговых услуг у российских лизингополучателей
  : автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.12 / Л. С. Тарасова ; Санкт-Петербургский гос. экономический университет. – Санкт-Петербург, 2014. – 23 с., 1экз. 

  Автореферат


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 168

  полный текст

  ББК 65.291.5 Г67

  Гораева, Татьяна Юрьевна
  Высокотехнологичный сектор экономики: методические подходы к идентификации, оценке и обоснованию направлений развития в Республике Беларусь
  : автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.05 / Т. Ю. Гораева ; Учреждение образования "Белорусский гос. экономический ун-т". – Минск, 2016. – 26 с., 1экз. 

  Автореферат


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 169

  полный текст

  ББК 65.9(4Беи) К65

  Концеал, Елена Владимировна
  Развитие рынка медицинских услуг в Республике Беларусь
  : автореф. дис. ... канд. эконом. наук : 08.00.05 / Е. В. Концеал ; Учреждение образования "Белорусский гос. экономический ун-т". – Минск, 2012. – 25 с., 1экз. 

  Автореферат


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 170

  полный текст

  ББК 66.0 В21

  Ватыль, Николай Викторович
  Концепция государства в политическом учении И.А. Ильина
  : автореф. дис. ... канд. полит. наук : 23.00.01 / Н. В. Ватыль ; БГУ. – Минск, 2013. – 26 с., 1экз. 

  Автореферат


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 171

  полный текст

  ББК 66.0 В21

  Ватыль, Виктор Николаевич
  Концепция правового государства в либеральной политической мысли России второй половины 19-начала 20 века
  : Автореф. дисс....доктора политических наук: 23.00.01 / В. Н. Ватыль ; БГУ. – Мн., 2002. – 39 с., 2экз. 

  Автореферат


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 172

  полный текст

  ББК 67.0 Б43

  Белоусов, Александр Леонидович
  Социальная функция немецкого государства
  : автореф. дисс....канд. юридич. наук: 12.00.01 / А. Л. Белоусов ; Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы". – Гродно, 2002. – 20 с., 2экз. 

  Автореферат


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 173

  полный текст

  ББК 67.0 Ж39

  Жаўняровіч, Сяргей Аляксандравiч
  Тэарэтычныя асновы заканадаўчага працэсу ў Рэспублiцы Беларусь
  : аўтарэф. дыс....канд. юрыд. навук: 12.00.01 / С. А. Жаўняровіч ; Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы". – Гродно, 2001. – 21 с., 2экз. 

  Автореферат


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 174

  полный текст

  ББК 67.0 П31

  Печинская, Елена Валентиновна
  Стимулирование правомерного поведения молодежи
  : Автореф. дисс....канд. юрид. наук / Е. В. Печинская ; Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы". – Гродно, 2003. – 20 с., 2экз. 

  Автореферат


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 175

  полный текст

  ББК 67.0 С53

  Сноп, Сергей Николаевич
  Особенности организации и деятельности советской судебной власти на территории Западной Беларуси (1939-1956 гг.)
  : автореф. дисс....канд. юридич. наук: 12.00.01 / С. Н. Сноп ; Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы". – Гродно, 2002. – 20 с., 2экз. 

  Автореферат


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 176

  полный текст

  ББК 67.3(4Беі) М65

  Місарэвіч, Наталля Валянцінаўна
  Магдэбургскае права на Беларусі
  : Аўтарэф. дыс.....канд. юрыд. навук: 12.00.01 / Н. В. Місарэвіч. – Гродна, 2002. – 20 с., 2экз. 

  Автореферат


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 177

  полный текст

  ББК 67.400.3 Д75

  Дробыш, Ольга Вячеславовна
  Гарантии реализации конституционного права на высшее образование в Республике Беларусь
  : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.02 / О. В. Дробыш ; Белорусский государственный университет. – Минск, 2018. – 22 с., 1экз. 

  Автореферат


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 178

  полный текст

  ББК 67.404 М29

  Мартыненко, Игорь Эдуардович
  Историко-культурное наследие как объект правоохранительной деятельности
  : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.11 / И. Э. Мартыненко ; Белорусский государственный университет. – Минск, 2014. – 66 с., 1экз. 

  Автореферат


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 179

  полный текст

  ББК 67.407 Е51

  Елисеев, Вячеслав Сергеевич
  Механизм государственно-правового регулирования аграрных отношений в государственном секторе экономики (на примере законодательства Республики Беларусь в Российской Федерации)
  : Автореф. дисс....канд. юрид. наук: 12.00.06 / В. С. Елисеев ; НАН Беларуси. Ин-т государства и права. – Мн., 2002. – 20 с., 1экз. 

  Автореферат


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 180

  полный текст

  ББК 67.408 Х25

  Хатеневич, Татьяна Геннадьевна
  Специальные основания освобождения от уголовной ответственности: системно-правовой анализ
  : автореф. дисс.... канд юрид. наук: 12.00.08 / Т. Г. Хатеневич ; БГУ. – Мн., 2004. – 22 с., 1экз. 

  Автореферат


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 181

  полный текст

  ББК 67.408 Х45

  Хилюта, Вадим Владимирович
  Хищения и преступления против оборота объектов гражданских прав: концептуально-теоретические основы моделирования
  : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.08 / В. В. Хилюта ; Белорусский государственный университет. – Минск, 2019. – 61 с., 1экз. 

  Автореферат


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 182

  полный текст

  ББК 67.410 К43

  Кирвель, Ирена Юзефовна
  Стороны в гражданском процессе
  : Автореф. дисс....канд. юрид. наук: 12.00.15 / И. Ю. Кирвель ; БГУ. – Мн., 2003. – 20 с., 3экз. 

  Автореферат


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 183

  полный текст

  ББК 67.52 З86

  Зорина, Мария Георгиевна
  Криминалистическая стратегия и тактика государственного обвинения в суде
  : Автореф. дисс.... канд. юридических наук: 12.00.09 / М. Г. Зорина ; Академия Мин-ва внутренних дел РБ. – Мн., 2002. – 20 с., 1экз. 

  Автореферат


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 184

  полный текст

  ББК 67.52 З86

  Зорин, Георгий Алексеевич
  Проблемы применения специальных логико-психологических методов при подготовке и проведении следственных действий
  : автореф. дисс....доктора юрид. наук: 12.00.09 / Г. А. Зорин ; Прокуратура СССР, Всесоюз. науч.-иссл. ин-т проблем укрепления законности и правопорядка. – М., 1991. – 46 с., 1экз. 

  Автореферат


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 185

  полный текст

  ББК 67.52 Т66

  Третьяков, Григорий Михайлович
  Криминалистические технологии расследования преступлений, связанных с сокрытием экономической несостоятельности (банкротства)
  : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Г. М. Третьяков ; Учреждение образования "Академия М-ва внутренних дел РБ". – Минск, 2010. – 23 с., 1экз. 

  Автореферат


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 186

  полный текст

  ББК 67.52 Х45

  Хилюта, Вадим Владимирович
  Криминалистические проблемы расследования мошенничества в сфере банковской деятельности
  : автореф. дисс.... канд. юрид. наук: 12.00.09 / В. В. Хилюта ; Академия Мин-ва внутренних дел РБ. – Мн., 2004. – 22 с., 1экз. 

  Автореферат


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 187

  полный текст

  ББК 67.629.4 Ж85

  Жук, Мария Генриховна
  Криминалистические аспекты борьбы с легализацией (отмыванием) денежных средств (или иного имущества), приобретенных незаконным путем
  : автореф. дисс....канд. юридич. наук: 12.00.09 / М. Г. Жук ; ГрГУ им. Я. Купалы. – Гродно, 1999. – 20 с., 1экз. 

  Автореферат


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 188

  полный текст

  ББК 67.629.4 З86

  Зорин, Роман Георгиевич
  Применение специальных криминалистических знаний при осуществлении защиты по уголовным делам о дорожно-транспортным происшествиям
  : автореф. дисс....канд. юрид. наук: 12.00.09 / Р. Г. Зорин ; ГрГУ им. Я. Купалы. – Гродно, 1999. – 20 с., 1экз. 

  Автореферат


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 189

  полный текст

  ББК 67.629.4 М74

  Моисеева, Ирина Анатольевна
  Криминалистический анализ и методы раскрытия преступлений в банковской сфере
  : автореф. дисс....канд. юридич. наук: 12.00.09 / И. А. Моисеева ; ГрГУ им. Я. Купалы. – Гродно, 1999. – 19 с., 1экз. 

  Автореферат


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 190

  полный текст

  ББК 67.93 Г65

  Гончар, Татьяна Михайловна
  Промышленный образец в международном частном праве
  : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Т. М. Гончар ; Белорусский государственный университет. – Минск, 2019. – 24 с., 1экз. 

  Автореферат


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 191

  полный текст

  ББК 67.93 Л26

  Ластовская, Ольга Александровна
  Участие международной межправительственной организации в отношениях, регулируемых международным частным правом
  : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / О. А. Ластовская ; Белорусский государственный университет. – Минск, 2015. – 25 с., 1экз. 

  Автореферат


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 192

  полный текст

  ББК 71. Б24

  Барановская, Татьяна Григорьевна
  Музыка в мировоззрении А.Ф. Лосева: культурологический анализ
  : Автореф. дисс....канд. философ. наук: 24.00.01 / Т. Г. Барановская ; Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы". – Гродно, 2003. – 19 с., 2экз. 

  Автореферат


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 193

  полный текст

  ББК 71. Б92

  Бусько, Инна Владимировна
  Роль и место структур ментальности в динамике социокультурных процессов
  : Автореф. дисс....канд. философ. наук: 24.00.01 / И. В. Бусько ; Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы". – Гродно, 2003. – 20 с., 2экз. 

  Автореферат


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 194

  полный текст

  ББК 71. Г12

  Габинская, Алла Александровна
  Глобализация образования и проблема формирования экологической культуры
  : автореф. дис. ... канд. филос. наук : 24.00.01 / А. А. Габинская ; Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы". – Гродно, 2015. – 25 с. : -, 1экз. 

  Автореферат


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 195

  полный текст

  ББК 71. Е74

  Ермолович, Юлия Николаевна
  Межкультурные коммуникации в контексте современных глобальных трансформаций
  : автореф. дис. ... канд. филос. наук : 24.00.01 / Ю. Н. Ермолович ; Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы". – Гродно, 2017. – 25 с., 1экз. 

  Автореферат


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 196

  полный текст

  ББК 71. Ж94

  Жылко, Ульяна Аляксандраўна
  Поліпарадыгмальнасць як адметнасць сацыядынамікі беларускай духоўнай культуры XIX ст.
  : аўтарэф. дыс. ... канд. культуралогіі : 24.00.01 / У. А. Жылко ; Установа адукацыі "Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт культуры і мастацтваў". – Мінск, 2015. – 24 с., 1экз. 

  Автореферат


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 197

  полный текст

  ББК 71. Л63

  Лисовская, Инна Викторовна
  Потребительство как социокультурная доминанта современности
  : автореф. дис. ... канд. филос. наук : 24.00.01 / И. В. Лисовская ; Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы". – Гродно, 2016. – 24 с., 1экз. 

  Автореферат


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 198

  полный текст

  ББК 71. М70

  Мицкевич, И. А.
  Реклама как социокультурный феномен: специфика конструирования значений в рекламных текстах
  : автореф. дис. ... канд. философ. наук: 24.00.01 / И. А. Мицкевич ; Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы". – Гродно, 2009. – 20 с., 2экз. 

  Автореферат


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 199

  полный текст

  ББК 71. М86

  Мохамад, Башар Асад
  Культурная оппозиция "Запад - Восток" в русской социально-философской мысли первой половины XX века
  : автореф. дис. ... канд. философ. наук: 24.00.01 / Б. А. Мохамад ; Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы". – Гродно, 2009. – 19 с., 1экз. 

  Автореферат


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 200

  полный текст

  ББК 71. П31

  Петрушак, Валентин Львович
  Волнообразность в социокультурном развитии общества
  / В. Л. Петрушак ; Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы". – Гродно, 2008. – 25 с., 2экз. 

  Автореферат


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения


<<<1234567>>>

Вестник ГрГУ UNIVERSUM Научная библиотека