ГлавнаяГлавная » Труды ученых ГрГУ им. Янки Купалы » Авторефераты диссертаций

Авторефераты диссертаций


Сортировка по: Отображать по: Корзина(0):Выбрать все на странице Документов: 310
 • 251

  полный текст

  ББК 81.411.3 А90

  Асабіна, Сняжана Віктараўна
  Функцыянальна-стылістычнае выкарыстанне фразеалагізмаў у творах Міхася Лынькова
  : аўтарэф. дыс. ... канд. філал. навук : 10.02.01 / С. В. Асабіна ; НАН Беларусі, Ін-т мовы і літаратуры імя Якуба Коласа і Янкі Купалы. – Мінск, 2010. – 23 с., 1экз. 

  Автореферат


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 252

  полный текст

  ББК 81.411.3 Б14

  Багдзевiч, Анатоль Iосiфавiч
  Словаўтваральная структура аддзеяслоўных тэрмiнаадзiнак-ад'ектываў у сучаснай беларускай лiтаратурнай мове: праблемы нормы
  : аўтарэф.канд. фiлалаг. навук: 10.02.01 / А. I. Багдзевiч ; Гомельскі дзяржаўны ун-т імя Ф. Скарыны. – Гомель, 1999. – 20 с., 1экз. 

  Автореферат


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 253

  полный текст

  ББК 81.411.3 Б26

  Барысевіч, К. А.
  Прозвішчы ў беларускай і англійскай мовах : структура, дэрывацыя, семантыка ўтваральных асноў
  : аўтарэф. дыс. ... канд. філал. навук : 10.02.20 / К. А. Барысевіч ; Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы". – Гродна, 2010. – 19 с. 

  Автореферат


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 254

  полный текст

  ББК 81.411.3 В18

  Варановiч, Валерый Леанiдавiч
  Асабовыя назоўнiкi-наватворы ў беларускай мове (словаўтваральная структура i дачыненнi да сiстэмы лiтаратурнай мовы)
  : аўтарэф. дыс....канд. фiлалаг. навук: 10.02.01 / В. Л. Варановiч ; Беларускі дзярж. пед. ун-т імя Максіма Танка. – Мн., 2000. – 20 с., 1экз. 

  Автореферат


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 255

  полный текст

  ББК 81.411.3 Г37

  Герасімчык, Ірына Аляксандраўна
  Фразеалогічныя паронімы сучаснай беларускай літаратурнай мовы
  : Аўтарэф. дыс.... канд. філалаг. навук: 10.02.01 / І. А. Герасімчык ; Ін-т мовазнаўства імя Я.Коласа НАН Беларусі. – Мн., 2003. – 20 с., 1экз. 

  Автореферат


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 256

  полный текст

  ББК 81.411.3 Д18

  Даніловіч, Мікола Аляксандравіч
  Беларуская дыялектная фразеалогія: тыпалогія, лексічны склад
  : Аўтарэф. дыс....доктара філалаг. навук: 10.02.01 / М. А. Даніловіч ; НАН Беларусі. Ін-т мовазнаўства імя Я.Коласа. – Мн., 2004. – 41 с., 1экз. 

  Автореферат


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 257

  полный текст

  ББК 81.411.3 К12

  Кавальчук, Аксана Іванаўна
  Апелятыўная лексіка з семантыкай персанальнасці ў гаворках Гродзеншчыны (структурна-семантычная арганізацыя, паходжанне)
  : Аўтарэф. дыс....канд. філалаг. навук: 10.02.01 / А. І. Кавальчук. – Гомель, 2002. – 17 с., 1экз. 

  Автореферат


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 258

  полный текст

  ББК 81.411.3 К12

  Кавалёва, Лілія Яўгенаўна
  Англіцызмы ў тэрміналогіі сучаснай беларускай літаратурнай мовы
  : аўтарэф. дыс....канд. філалаг. навук:10.02.01; 10.02.20 / Л. Я. Кавалёва ; Установа адукацыі "Беларускі дзярж. педагагічны ун-т ім. Максіма Танка". – Мн., 2004. – 21 с., 1экз. 

  Автореферат


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 259

  полный текст

  ББК 81.411.3 Л48

  Лепешев, Иван Яковлевич
  Проблемы фразеологической стилистики и фразеологической нормы в современном белорусском литературном языке
  : автореф. дис. ... д-ра филол. наук : 10.02.02 / И. Я. Лепешев ; АН Беларуси, Ин-т языкознания им. Я. Коласа. – Минск, 1984. – 37 с., 1экз. 

  Автореферат


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 260

  полный текст

  ББК 81.411.3 М31

  Масленікава, Святлана Сяргееўна
  Германізмы ў дыялектнай мове Гродзеншчыны: структура, семантыка, адаптацыя
  : автореф. дис. ... канд. філал. навук : 10.02.01 / С. С. Масленікава ; НАН Беларусі. Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры. – Мінск, 2015. – 24 с., 1экз. 

  Автореферат


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 261

  полный текст

  ББК 81.411.3 П32

  Піваварчык, Ірына Вайцехаўна
  Намінацыі беларускага вясельна-абрадавага жаночага касцюма (этналінгвістычная характарыстыка)
  : Аўтарэф. дыс....канд. філалаг. навук: 10.02.01 / І. В. Піваварчык. – Гомель, 2002. – 19 с., 2экз. 

  Автореферат


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 262

  полный текст

  ББК 81.411.3 С39

  Сіплівеня, Жанна Сямёнаўна
  Ад'ектыўнае словаўтварэнне ад iншамоўных назоўнiкаў у сучаснай беларускай лiтаратурнай мове
  : аўтарэф. дыс.... канд. фiлал. навук:10.02.01 / Ж. С. Сіплівеня ; Беларускі дзяржаўны пед. ун-т імя М. Танка. – Мн., 1998. – 21 с., 2экз. 

  Автореферат


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 263

  полный текст

  ББК 81..411.3 С79

  Стешкович, Татьяна Филипповна
  Местоимения в белоруском языке
  : автореф. дис. ... д-ра филол. наук : 10.02.02 / Т. Ф. Стешкович ; АН БССР. Ин-т языкознания им. Якуба Коласа. – Минск, 1979. – 48 с., 1экз. 

  Автореферат


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 264

  полный текст

  ББК 81.411.3 С79

  Стецко, Павел Владимирович
  Субстантивная деривация в белорусском народно-диалектном языке
  : автореф. дис. ... д-ра филол. наук : 10.02.02 / П. В. Стецко ; АН Беларуси, Ин-т языкознания им. Я. Коласа. – Минск, 1979. – 45 с., 1экз. 

  Автореферат


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 265

  полный текст

  ББК 81.411.3 С99

  Сячэйка, Святлана Георгiеўна
  Намiнацыi адзення ў гаворках Гродзеншчыны (семантычная i словаўтваральная структура, паходжанне)
  : аўтарэф. дыс....канд. фiлалаг. навук: 10.02.01 / С. Г. Сячэйка ; Гомельскі дзяржаўны ун-т імя Ф. Скарыны. – Гомель, 2000. – 17 с., 1экз. 

  Автореферат


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 266

  полный текст

  ББК 81.411.3 Т56

  Томашевич, Томаш Иосифович
  Фразеология белорусского языка XVI - XVII вв.
  : автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.02 / Т.И. Томашевич. – Минск, 1980. – 22 с., 1экз. 

  Автореферат


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 267

  полный текст

  ББК 81.411.3 Ф94

  Фундатар, Таццяна Пятроўна
  Лексічная варыянтнасць фразеалагізмаў у беларускай і англійскай мовах
  : аўтарэф. дыс. ... канд. філал. навук : 10.02.20 / Т. П. Фундатар ; Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы". – Гродна, 2013. – 24 с., 1экз. 

  Автореферат


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 268

  полный текст

  ББК 81.411.3 Х60

  Хлусевіч, Ірына Міхайлаўна
  Варыянтнасць фразеалагiзмаў у сучаснай беларускай лiтаратурнай мове
  : аўтарэф. дыс....канд. фiлалаг. навук: 10.02.01 / І. М. Хлусевіч ; НАН Беларусі. Ін-т мовазнаўства імя Я.Коласа. – Мн., 2001. – 21 с., 1экз. 

  Автореферат


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 269

  полный текст

  ББК 81.411.3 Ш98

  Шыманская, В. Ю.
  Метафарычная рэпрэзентацыя псіхалагічнай сферы чалавека ў беларускай і англійскай мовах (на матэрыале субстантываў)
  : аўтарэф. дыс. ... канд. філал. навук : 10.02.20 / В. Ю. Шыманская ; Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы". – Гродна, 2009. – 21 с., 2экз. 

  Автореферат


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 270

  полный текст

  ББК 81.411.3 Я50

  Якшук, Людмила Мечиславовна
  Назоўнікавыя фразеалагізмы ў сучаснай беларускай літаратурнай мове
  : аўтарэф. дыс. ...канд. філалаг. навук: 10.02.01 / Л. М. Якшук ; Ін-т мовазнаўства імя Я.Коласа НАН Беларусі. – Мінск, 2006. – 22 с., 1экз. 

  Автореферат


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 271

  полный текст

  ББК 81.432.4 В58

  Власюк, Надежда Ивановна
  Фонетическая структура слова в немецкой фразе (экспериментально-фонетическое исследование)
  : автореф. дисс....канд. филолог. наук: 10.02.04 / Н. И. Власюк ; Минский гос. пед. ин-т иностр. яз. – Мн., 1987. – 21 с., 1экз. 

  Автореферат


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 272

  полный текст

  ББК 81.4711 Б90

  Булай, Ольга Олеговна
  Коннотативная основа лексико-семантического поля и его взаимодействие с общей лексической системой языка (на материале французского языка)
  : автореф. дисс.... канд. филолог. наук: 10.02.05 / О. О. Булай ; Учреждение образования "Минский гос. лингвистический ун-т". – Мн., 2004. – 17 с., 1экз. 

  Автореферат


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 273

  полный текст

  ББК 81.471.1 М35

  Матько, Ирина Дмитриевна
  Коммуникативно-прагматические функции французских субъективно-модальных частиц
  / И. Д. Матько ; Минский гос. лингвистический ун-т. – Мн., 2002. – 16 с., 1экз. 

  Автореферат


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 274

  полный текст

  ББК 83. Б90

  Булгакова, Анна Александровна
  Топос Мир в смене литературных эпох (Симеон Полоцкий, Семен Бобров)
  : автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.01.08 / А. А. Булгакова ; НАН Беларуси. Ин-т языка и литературы им. Я. Коласа и Я. Купалы. – Минск, 2010. – 24 с., 1экз. 

  Автореферат


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 275

  полный текст

  ББК 83. З47

  Зезюлевич, Анастасия Вадимовна
  Сюжеты об искусстве в литературе XVIII - XX веков : факторы и механизмы трансформации
  : автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.01.08 / А. В. Зезюлевич ; НАН Беларуси, Центр исследований белорусской культуры, языка и литературы. – Минск, 2013. – 24 с., 1экз. 

  Автореферат


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 276

  полный текст

  ББК 83.0 Б12

  Бабук, Александр Вадимович
  Художественная антропология детства в литературе XIX века: методология анализа
  : автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.01.08 / А. В. Бабук ; НАН Беларуси, Центр исследований белорусской культуры, языка и литературы. – Минск, 2016. – 24 с., 1экз. 

  Автореферат


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 277

  полный текст

  ББК 83.0 И75

  Иоскевич, Ольга Александровна
  Смыслопорождающий и нарративный потенциал риторических фигур и тропов в художественном произведении
  : автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.01.08 / О. А. Иоскевич ; Национальная Академия Наук Беларуси. Центр исследований белорусской культуры, языка и литературы. – Минск, 2014. – 24 с., 1экз. 

  Автореферат


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 278

  полный текст

  ББК 83.0 К78

  Кравчук, Ирина Богдановна
  Латиноязычные риторики в Беларуси XVIII века и становление литературной теории
  : автореф. дис. ... степени филол. наук : 10.01.08 / И. Б. Кравчук ; НАН Беларуси. Ин-т языка и литературы им. Я. Коласа и Я. Купалы. – Минск, 2008. – 21 с., 1экз. 

  Автореферат


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 279

  полный текст

  ББК 83.3 (4БЕЛА) Л33

  Лебядзевіч, Дзмітрый Мікалаевіч
  Антычныя традыцыi ў беларускай лiтаратуры XIX-пачатку XX стагоддзя
  : аўтарэф. дыс....канд. фiлалаг. навук: 10.01.01 /брэсцкi дзярж. ун-т / Д. М. Лебядзевіч ; Брэсцкі дзярж. ун-т. – Брэст, 1997. – 22 с., 1экз. 

  Автореферат


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 280

  полный текст

  ББК 83.3(2Рос=Рус)5 Б23

  Банах, Ирина Вячеславовна
  Нарративная структура жанра путешествия
  : Автореф. дисс....канд. филолог. наук: 10.01.02, 10.01.08 / И. В. Банах ; БГУ. – Мн., 2004. – 21 с., 1экз. 

  Автореферат


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 281

  полный текст

  ББК 83.3(2Рос=Рус)6-8Платонов А. Я77

  Ярошенко, Людмила Викторовна
  Жанр романа-мифа в творчестве А.Платонова
  : Автореф. дисс.... канд. филол. наук: 10.01.02 / Л. В. Ярошенко ; БГУ ; науч. рук. Т. Е. Автухович. – Мн., 2004. – 21 с., 1экз. 

  Автореферат


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 282

  полный текст

  ББК 83.3(2=РУС)5-8 А91

  Астраух, Алiна Эдмундаўна
  Мастацка-вобразны свет паэзii Р.Барадулiна
  : аўтарэф. дыс....канд.фiлалаг. навук: 10.01.01 / А. Э. Астраух ; НАН Беларусі, Ін-т літаратуры імя Я. Купалы. – Мн., 1998. – 22 с., 1экз. 

  Автореферат


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 283

  полный текст

  ББК 83.3(4Беі) Ж85

  Жук, Ігар Васільевіч
  Празаічны тэкст: дынаміка рытмавага існавання (на матэрыялах беларускай літаратуры)
  : Аўтарэф. дыс.... доктара філал. навук: 10.01.08 / І. В. Жук ; НАН Беларусі, Ін-т літаратуры імя Я. Купалы. – Мн., 2004. – 38 с., 1экз. 

  Автореферат


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 284

  полный текст

  ББК 83.3(4Беі) К14

  Казлоўскі, Руслан Канстанцінавіч
  Беларуская празаічная мініяцюра XX стагоддзя
  : Аўтарэф. дыс....канд. філалаг. навук: 10.01.01 / Р. К. Казлоўскі ; БДУ. – Мн., 2002. – 22 с., 1экз. 

  Автореферат


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 285

  полный текст

  ББК 83.3(4Беі) К14

  Казлоўскі, Руслан Канстанцінавіч
  Беларуская празаічная мініяцюра XX стагоддзя
  : Аўтарэф. дыс....канд. філалаг. навук: 10.01.01 / Р. К. Казлоўскі. – Мн., 2002. – 22 с., 2экз. 

  Автореферат


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 286

  полный текст

  ББК 83.3(4БЕЛА.) К31

  Каяла, Уладзiмiр Iванавiч
  Праблемы станаўлення i развiцця жанру беларускай байкi
  : аўтарэф. дыс....канд. фiлалаг. навук: 10.01.01 / У. I. Каяла ; Брэсцкі дзярж. ун-т. – Брэст, 1997. – 21 с., 1экз. 

  Автореферат


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 287

  полный текст

  ББК 83.3(4Гем)6-8 Гессе Г. З81

  Золотухина, Ольга Болеславовна
  Эволюция психологизма Германа Гессе
  : Автореф. дисс.... канд. филол. наук: 10.01.03 / О. Б. Золотухина ; БГУ. – Мн., 2005. – 22 с., 1экз. 

  Автореферат


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 288

  полный текст

  ББК 83.3(4Пол)5 Б89

  Брусевіч, Анатоль Аляксандравіч
  Фактары беларускай культуры ў творчасці Адама Міцкевіча віленска-ковенскага перыяду (1815-1823 гг.)
  : аўтарэф. дыс.... канд. філал. навук: 10.01.03 / А. А. Брусевіч ; БГУ. – Мн., 2004. – 19 с., 1экз. 

  Автореферат


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 289

  полный текст

  ББК 83.3(4Пол)5 П16

  Панькова, Ольга Евгеньевна
  Миф и реальность в творчестве Вацлава Берента
  : Автореф. дисс.... канд. филол. наук: 10.01.03 / О. Е. Панькова ; БГУ. – Мн., 2005. – 21 с., 2экз. 

  Автореферат


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 290

  полный текст

  ББК 83.3(4Пол)5-8 Мициньский Т. Н49

  Нелепко, Елена Павловна
  Драматургия Тадеуша Мициньского: проблематика и поэтика
  : автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.01.03 / Е. П. Нелепко ; Белорусский государственный университет. – Минск, 2016. – 26 с. : -, 1экз. 

  Автореферат


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 291

  полный текст

  ББК 83.3(4Пол)6 П16

  Паньков, Евгений Аркадьевич
  Эссе в польской литературе 50-60 годов XX века и творчество Тадеуша Брезы
  : Автореф. дисс.... канд. филолог. наук: 10.01.03 / Е. А. Паньков ; БГУ. – Мн., 2003. – 21 с., 1экз. 

  Автореферат


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 292

  полный текст

  ББК 83.3(4)5 Г65

  Гончар, Светлана Викторовна
  Миф Наполеона во французской, польской и русской литературах XIX века
  : автореф. дис. ... канд. филол. наук: 10.01.03 / С. В. Гончар ; БГУ. – Минск, 2008. – 21 с., 1экз. 

  Автореферат


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 293

  полный текст

  ББК 83.3(7Сое) Г94

  Гулевич, Елена Витальевна
  Становление творческой индивидуальности Г. Джеймса в процессе рецепции тургеневского наследия
  : автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.01.03 / Е. В. Гулевич ; БГУ. – Минск, 2013. – 25 с., 1экз. 

  Автореферат


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 294

  полный текст

  ББК 85.133(4Беі)6 Ч15

  Чайко, Марина Петровна
  Манументальная скульптура Беларусі мяжы XX - XXI стагоддзяў
  : аўтарэф. дыс. ... канд. мастацтвазнаўства : 17.00.04 / М. П. Чайко ; НАН Беларусі. ДНУ "Цэнтр даследаванняў бел. культуры, мовы і літаратуры". – Мінск, 2015. – 23 с., 1экз. 

  Автореферат


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 295

  полный текст

  ББК 85.314 И42

  Иконникова, Лариса Николаевна
  Интерпретаторское искусство хорового дирижера (теория и исполнительская практика)
  : автореф. дис. ... канд. искусствоведения : 17.00.02 / Л. Н. Иконникова ; Белорусская гос. академия музыки. – Минск, 2015. – 21 с., 1экз. 

  Автореферат


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 296

  полный текст

  ББК 87.3(2) В21

  Ватыль, Виктор Николаевич
  Национальный вопрос в трудах Г.Валецкого
  : автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.03 / В. Н. Ватыль ; БГУ им. В. И. Ленина. – Минск, 1984. – 21 с., 1экз. 

  Автореферат


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 297

  полный текст

  ББК 87.6 П12

  Павочка, Сергей Григорьевич
  Концепция этногенеза Л.Н.Гумилева: социально-философский анализ
  : Автореф. дисс.... канд. философ. наук: 09.00.11 / С. Г. Павочка ; НАН Беларуси. – Мн., 2003. – 20 с., 2экз. 

  Автореферат


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 298

  полный текст

  ББК 87.66 Д67

  Донских, Сергей Владимирович
  Проблемы культуры в философии В.В.Розанова
  : автореф. дисс.... канд. культуролог. наук :24.00.02 / С. В. Донских ; ГрГУ им. Я. Купалы. – Гродно, 1998. – 19 с., 1экз. 

  Автореферат


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 299

  полный текст

  ББК 87.66 Ч96

  Чучвага, Анна Анатольевна
  Культурологические идеи журнала "Мир искусства"
  : автореф. дисс....канд. культурологии: 24.00.02 / А. А. Чучвага ; ГрГУ им. Я. Купалы. – Гродно, 2000. – 20 с., 2экз. 

  Автореферат


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 300

  полный текст

  ББК 88.37 К26

  Карпинский, Константин Викторович
  Психологическая коррекция смысловой регуляции жизненного пути правонарушителей
  : Автореф. дисс....канд. психолог. наук: 19.00.10 / К. В. Карпинский ; Учреждение образования "Белорусский гос. педагогический ун-т имени Максима Танка". – Мн., 2002. – 22 с., 2экз. 

  Автореферат


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения


<<<1234567>

Вестник ГрГУ UNIVERSUM Научная библиотека