Искусство


Сортировка по: Отображать по: Корзина(0):Выбрать все на странице Документов: 593
 • 51

  полный текст

  ББК 60. Г94

  Вербова, Кристина Владимировна
  Концепт как метод изучения социально-психологического феномена моды
  / К. В. Вербова, О. А. Пенькова // Гуманитарные основания социального прогресса: Россия и современность : сборник статей Междунар. науч.-практ. конф., Москва, 25-27 апреля 2016 г.: в 8 ч. – Москва : ФГБОУ ВО "МГУДТ", 2016. – С. 57-63. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 52

  полный текст

  ББК 63. Г72

  Жылко, Ульяна Аляксандраўна
  Рэпрэзентацыя архетыпаў у жаночых вобразах беларускай мастацкай культуры XIX ст. (на прыкладзе літаратуры і жывапісу)
  / У. А. Жылко // Государства Центральной и Восточной Европы в исторической перспективе. Вып. 2: в 2 ч. Ч. 1 : сб. науч. ст. по материалам II Междунар. науч.-конф., Пинск, 24–25 ноября 2017 г. – Пинск : ПГУ, 2017. – С. 33-41. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 53

  полный текст

  ББК 63. П26

  Брусевіч, Анатоль Аляксандравіч
  Хаос і гармонія ў сістэме еўрапейскага і айчыннага вербальнага мастацтва
  / А. А. Брусевіч // Першы міжнародны навуковы кангрэс беларускай культуры : зборнiк матэрыялаў, Мiнск, 5 – 6 мая 2016 г. – Мінск : Права i эканомiка, 2016. – С. 438 – 441. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 54

  полный текст

  ББК 63. П26

  Чайко, Марына Пятроўна
  Фармальныя і тэматычныя межы мастацкага вобраза ў манументальнай скульптуры Беларусі канца ХХ - пачатку XXI ст.
  / М. П. Чайко // Першы міжнародны навуковы кангрэс беларускай культуры : зборнiк матэрыялаў, Мiнск, 5 – 6 мая 2016 г. – Мінск : Права i эканомiка, 2016. – С. 112-115. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 55

  полный текст

  ББК 63. С75

  Двужыльная, Інэса Фёдараўна
  Захаванне габрэйскай музычнай спадчыны Беларусі ў апошнія дзесяцігоддзі
  / І. Ф. Двужыльная // Станоўчыя практыкі захавання і папулярызацыі габрэйскай спадчыны : дапаможнік на аснове польскага і беларускага досведу. – Варшава : Таварыства "Габрэйскі гістарычны інстытут у Польшчы", 2012. – С. 125-134. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 56

  полный текст

  ББК 63. Х73

  Двужильная, Инесса Федоровна
  Музыка периода Холокоста и о Холокосте в исследованиях на постсоветском пространстве (страны СНГ и Балтии): историография вопроса
  / И. Ф. Двужильная // Холокост: новые исследования и материалы : материалы XVIII Междунар. ежегодной конф. по иудаике. Т.IV, Москва, 2011. – М. : 2011. – С. 153-162. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 57

  полный текст

  ББК 63.3(0)62 М94

  Двужильная, Инесса Федоровна
  "Хрустальная ночь" - первый шаг на пути исчезновения органной синагогальной музыки
  / И. Ф. Двужильная // В отблеске "Хрустальной ночи": еврейская община Кёнигсберга, преследование и спасение евреев Европы : материалы 8-й Междунар. конф. "Уроки Холокоста и современная Россия", Москва-Калининград, 2014. – Москва-Калининград : 2014. – С. 114-123. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 58

  полный текст

  ББК 63.3(2Б) Э91

  Загідуліна, Марына Аляксееўна
  Рэгіянальныя аспекты творчай дзейнасці К. Альхімовіча
  / М. А. Загідуліна // Этнасацыяльныя і культурныя працэсы ў заходнім рэгіёне Беларусі: гісторыя і сучаснасць : матэрыялы рэсп. навуковай канф. 5-6 снежня 1997 г. Гродна / Гродзенскі дзярж. ун-т імя Янкі Купалы ; адказны рэд. I.П. Крэнь. – Гродна : 1998. – С. 308-310. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 59

  полный текст

  ББК 63.3(4Беі) Б43

  Чайко, Марина Петровна
  З нагоды 500-годдзя беларускага і усходне-славянскага пісьменства: вобраз Францыска Скарыны ў творах манументальнай скульптуры
  / М. П. Чайко // Беларускае Падзвінне: вопыт, методыка і вынікі палявых і міждысцыплінарных даследаванняў : зб. навуковых артыкулаў III міжнар. навук. канф., Полацк,14-15 красавіка 2016 г. У 2 ч. Ч. 2 / Установа адукацыі "Полацкі дзяржаўны ўн-т" ; пад агульн. рэд.: Д. У. Дука, У. А. Лобача, А. І. Корсак ; рэдкал.: Д. У. Дук [і інш.]. – Наваполацк : ПДУ, 2016. – С. 54-60. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 60

  полный текст

  ББК 66. Х71

  Двужильная, Инесса Федоровна
  Незвучащие партитуры: тема Холокоста в творчестве Мечислава Вайнберга
  / И. Ф. Двужильная // Холокост на территории СССР : материалы XIX Международной ежегодной конференции по иудаике. Т. 1. – М. : 2012. – С. 105-121. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения


<<<...234567891011...>>>

Вестник ГрГУ UNIVERSUM Научная библиотека