Белорусский язык


Сортировка по: Отображать по: Корзина(0):Выбрать все на странице Документов: 1704
 • 21

  полный текст

  ББК 82. Ф19

  Садоўская, Алена Станiславаўна
  Аб фальклорнай аснове некаторых фразеалагізмаў
  / А. С. Садоўская // Фалькларыстычныя даследаванні. Кантэкст. Тыпалогія. Сувязі : зборнік артыкулаў. Вып. 7 / пад навук. рэд. Р. М. Кавалевай, В. В. Прыемка. – Мінск : РІВШ, 2010. – С. 160-164. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 22

  полный текст

  ББК 81.41 С48

  Лепешаў, Iван Якаўлевiч
  Аб фразеалагізацыі крылатых выразаў
  / I. Я. Лепешаў // Словообразование и номинативная деривация в славянских языках. Ч. 2 : тезисы докладов 3 республиканской конференции, Гродно, 5-6 октября 1989 г. / Гродненский гос. ин-т им. Янки Купалы, Гомельский гос. ун-т имени Франциска Скорины ; отв. ред. В. М. Никитевич. – Гродно : 1989. – С. 57-58. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 23

  полный текст

  ББК 81.02 С48

  Лісоўская, Іна Самсонаўна
  Аб характары моўных сродкаў, якія актуалізуюць фрагмент канцэптуальнай карціны свету (на матэрыяле дыялектнай лексіка-семантычнай групы дзеясловаў маўлення)
  / І. С. Лісоўская // Словообразование и номинативная деривация в славянских языках: в 2 ч. Ч. 1 : материалы VI Международной научной конференции, 28-29 мая 1998 г. / Гродненский гос. ун-т им. Янки Купалы ; отв. ред. С. А. Емельянова. – Гродно : 1998. – С. 21-25. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 24

  полный текст

  ББК 80.4 К26

  Лісоўская, Іна Самсонаўна
  Аб характары сістэмнай арганізацыі ЛСГ дзеясловаў маўлення ў беларускай мове ў супастаўленні з рускай
  / І. С. Лісоўская // Я. Карскі і сучаснае мовазнаўства (да 135-х угодкаў з дня нараджэння) : матэрыялы шостых навуковых чытанняў, 25-26 студзеня 1996 г. У 2 т. Т. 2 / Гродзенскі дзярж. ун-т імя Янкі Купалы ; адказны рэд. М. І. Канюшкевіч. – Гродна : ГрДУ імя Янкі Купалы, 1996. – С. 33-37. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 25

  полный текст

  ББК 81.

  Лепешаў, Iван Якаўлевiч
  Абзац
  / I. Я. Лепешаў // Роднае слова. – 2002. – № 7. – С. 56-57. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 26

  полный текст

  ББК 81.

  Сцяцко, Павел Уладзiмiравiч
  Абмяркоўваем варыянты тэрмінаў
  / П. У. Сцяцко // Роднае слова. – 2003. – № 10. – С. 37-38. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 27

  полный текст

  ББК 81.

  Сцяцко, Павел Уладзiмiравiч
  Абмяркоўваем варыянты тэрмінаў
  / П. У. Сцяцко // Роднае слова. – 2004. – № 3. – С. 33, 36-37. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 28

  полный текст

  ББК 83.3(4Беі)6-8 Купала Я. Р96

  Буглак, Жанна Марьяновна
  Абрадавыя стравы і іх найменні на Гродзеншчыне
  / Ж. М. Буглак // Рэспубліканскія Купалаўскія чытанні : матэрыялы навук. канф., Гродна, 24 кастрычніка 2003 г. / Гродзенскi дзяржаўны ўнiверсітэт iмя Янкі Купалы ; рэд. рада: У. I. Каяла, П. У. Сцяцко, Т. І. Тамашэвіч. – Гродна : ГрДУ, 2003. – С. 305-312. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 29

  полный текст

  ББК 83. Т93

  Сіплівеня, Жанна Сямёнаўна
  Абрэвіятуры і ўтварэнні ад іх у сучасных рускай і беларускіх мовах
  / Ж. С. Сіплівеня // Тыпалогія ўзаемасувязей беларускай і рускай моў і праблемы нацыянальнай самаідэнтыфікацыі : матэрыялы рэсп. навук.-тэарэт. канф., Мінск, 19-20 красав. 2011 г. / уклад. Ін-т мовы і літаратуры імя Я. Коласа і Я. Купалы НАН Беларусі. – Мінск : Права i эканомiка, 2011. – С. 280-285. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 30

  полный текст

  ББК 81. Я41

  Масленікава, Святлана Сяргееўна
  Абучэнне фразеалагізмам і прыказкам з кампанентам Бог / Gott на занятках па беларускай і нямецкай мовах
  / С. С. Масленікава // Язык. Общество. Медицина [Электронный ресурс] : сб. материалов ХХIII Респ. студ. конф. с междунар. уч. и ХX Респ. науч.-практ. семин. с междунар. уч. "Формирование межкульт. компет-сти в учр. высш. обр. при обуч. языкам", Гродно, 23 нояб. 2023 г. / отв. ред. Е. П. Пустошило. – Гродно : ГрГМУ, 2023. – С. 375-377. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения


<<<123456789...>>>

Вестник ГрГУ UNIVERSUM Научная библиотека