Журналистика


Сортировка по: Отображать по: Корзина(0):Выбрать все на странице Документов: 367
 • 51

  полный текст

  ББК 76. Ж92

  Герасімчык, Ірына Аляксандраўна
  Фразеалагічныя рэсурсы мовы як сродкі суб’ектывізацыі аповеду пры цытаванні ў тэкстах СМІ
  / І. А. Герасімчык // Журналістыка - 2023: стан, праблемы і перспектывы [Электронны рэсурс] : матэрыялы 25-й Міжнар. навук.-практ. канф., Мінск, 22 лістапада 2023 г. – Мінск : БДУ, 2023. – С. 302-305. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 52

  полный текст

  ББК 83.3(4Беи)6-8 Купала Я. Р96

  Герасімчык, Ірына Аляксандраўна
  Гiстарычная асоба як «генiй месца» ў сучаснай беларускай журналiстыцы падарожжаў
  / І. А. Герасімчык // Рэспубліканскія Купалаўскія чытанні : зборнік навуковых прац / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы" ; гал. рэд. А. С. Садоўская ; рэдкал.: А. Э. Сабуць [і інш.]. – Гродна : ГрДУ імя Янкі Купалы, 2023. – С. 133-138. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 53

  полный текст

  ББК 76. Ж91

  Герасімчык, Ірына Аляксандраўна
  Актуальныя пытанні вывучэння гісторыі беларускай журналістыкі ХІХ ст.
  / І. А. Герасімчык // Журналістыка - 2016: стан, праблемы, перспектывы : матэрыялы 18-й Міжнар. навук.-практ. канф., прысвечанай 95-годдзю БДУ, Мінск, 10– 11 ліст. 2016 г. – Мінск : БДУ, 2016. – С. 346–349. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 54

  полный текст

  ББК 76. Ж92

  Герасімчык, Ірына Аляксандраўна
  Інфармацыйна-навінавае напаўненне раённай газеты (на прыкладзе друкаваных СМІ Гродзенскай вобласці)
  / І. А. Герасімчык // Журналістыка - 2017: стан, праблемы, перспектывы : матэрыялы 19-й Міжнар. навук.-практ. канф.; Мінск, 16-17 ліст. 2017 г. – Мінск : БДУ, 2017. – С. 35-38. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 55

  полный текст

  ББК 81. К26

  Герасімчык, Ірына Аляксандраўна
  Аўтарская суб'ектывацыя ў журналісцкім тэксце
  / І. А. Герасімчык // Ю.Ф. Карський i сучасне мовознавство : матерiали XI мiжнародних Карських читань, Ніжин-Гродно, 18-19 вересня 2007 р. / Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя, Гродзенскi дзяржаўны ўнiверсітэт iмя Янкі Купалы ; ред. кол.: Н. И. Арват [и др.]. – Ніжин; Гродно : Мiланiк, 2008. – С. 48-49. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 56

  полный текст

  ББК 81.0 С47

  Герасімчык, Ірына Аляксандраўна
  Прыёмы выкарыстання інтэртэкстуальных адзінак у рэгіянальным медыятэксце (па матэрыялах раённых СМІ Гродзеншчыны)
  / І. А. Герасімчык // Славянский мир и национальная речевая культура в современной коммуникации: к 155-летию со дня рождения академика Евфимия Фёдоровича Карского : сборник научных трудов / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы" ; гл. ред. М. И. Конюшкевич ; ред. кол.: М. И. Конюшкевич, Т. А. Пивоварчик, И. И. Минчук. – Гродно : ГрГУ им. Янки Купалы, 2016. – С. 215-222. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 57

  полный текст

  ББК 83. С43

  Герасімчык, Ірына Аляксандраўна
  Крыніцы прэцэдэнтнасці ў тэкстах рэгіянальных выданняў Гродзеншчыны
  / І. А. Герасімчык // Скарынаўскія традыцыі : гісторыя і сучаснасць : зб. навук. арт. : у 2 ч. – Гомель : ГДУ імя Ф.Скарыны, 2015. – С. 70-76. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 58

  полный текст

  ББК 76.0 К66

  Герасімчык, Ірына Аляксандраўна
  Карпаратыўнае выданне як інструмент фарміравання карпаратыўнай культуры
  / І. А. Герасімчык // Корпоративная пресса в системе СМИ Республики Беларусь: традиции, опыт, пути развития : материалы Респ. науч.-практ. конф., Минск, 1-2 ноября 2013 г. – Минск : Издательский центр БГУ, 2013. – С. 41-45. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 59

  полный текст

  ББК 76. Ж91

  Герасімчык, Ірына Аляксандраўна
  Асаблівасці фарміравання гістарычнага медыядыскурсу ў беларускай інфармацыйнай прасторы
  / І. А. Герасімчык, А. Ю. Саладуха // Журналістыка - 2020: стан, праблемы і перспектывы : матэрыялы 22 Міжнар. навук.-практ. канф.; Мінск, 12-13 лістап. 2020 г. – Мінск : БДУ, 2020. – С. 113-118. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 60

  полный текст

  ББК 76. М42

  Медиакоммуникации в XXI веке: традиции и новации
  : сб. материалов Респ. науч-.-практ. интернет-конф. молодых исследователей, Гродно, 14 марта 2019 г. / ГрГУ им. Я. Купалы, факультет истории, коммуникации и туризма ; редкол.: И. И. Минчук, А. А. Булгакова, И. А. Герасимчик. – Гродно : ГрГУ им. Янки Купалы, 2019. – 192 с. – Деп. ГУ "БЕЛИСА" от 27.06.2019, № Д201919, 1экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 61

  полный текст

  ББК 80.4 Ш22

  Гребенщикова, Надежда Семеновна
  Русификация и дерусификация произношения в средствах массовой информации
  / Н. С. Гребенщикова // Шануючы спадчыну Я. Карскага... : трэція навуковыя чытаннi / Гродзенскі дзярж. ун-т імя Янкі Купалы ; адказны за вып. С. М. Антонава ; рэдкал.: С. М. Антонава [и др.]. – Гродна : ГрДУ імя Янкі Купалы, 1992. – С. 17-21. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 62

  полный текст

  ББК 070:004.032.6 М42

  Гузова, Александра Александровна
  Тематическое своеобразие белорусской музыкальной радиожурналистики
  / А. А. Гузова ; науч. рук. А. А. Булгакова // Медиакоммуникации в XXI веке: традиции и новации : сборник материалов IV Респ. науч.-практ. интернет-конференции студентов и молодых исследователей "Медиакоммуникации в XXI веке: традиции и новации", Гродно, 18 марта 2022 г. / ГрГУ им. Янки Купалы, Фак. истории, коммуникации и туризма, Каф. журналистики ; отв. ред. И. И. Минчук ; редкол.: И. И. Минчук, А. А. Булгакова. – Гродно : ГрГУ им. Янки Купалы, 2022. – С. 189-193. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 63

  полный текст

  ББК 40. А43

  Гулевич, Елена Витальевна
  Маркетинговый посыл цветовых решений
  / Е. В. Гулевич, А. А. Войнелович // Аграрная наука в условиях модернизации и инновационного развития АПК России : сб. материалов Всеросс. науч.-метод. конф. с междунар. участием, посвященной 100-летию высшего аграрного образования в Ивановской области, Иваново, 27-28 нояб. 2018 г. – Иваново : ФГБОУ ВО Ивановская ГСХА, 2018. – С. 1323-1328. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 64

  полный текст

  ББК 40. А43

  Гулевич, Елена Витальевна
  Взаимосвязь понятий "национальный характер" и "национальный менталитет" в межкультурной коммуникации
  / Е. В. Гулевич, Д. П. Поспелова // Аграрная наука в условиях модернизации и инновационного развития АПК России : сб. материалов Всеросс. науч.-метод. конф. с междунар. участием, посвященной 100-летию высшего аграрного образования в Ивановской области, Иваново, 27-28 нояб. 2018 г. – Иваново : ФГБОУ ВО Ивановская ГСХА, 2018. – С. 1328-1332. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 65

  полный текст

  ББК 070:004.032.6 М42

  Гулич, Максим Дмитриевич
  Стилистические особенности современного спортивного интернет-дискурса (на примере материалов YouTube-канала «МячПродакшн»)
  / М. Д. Гулич ; науч. рук. И. А. Герасимчик // Медиакоммуникации в XXI веке: традиции и новации : сборник материалов IV Респ. науч.-практ. интернет-конференции студентов и молодых исследователей "Медиакоммуникации в XXI веке: традиции и новации", Гродно, 18 марта 2022 г. / ГрГУ им. Янки Купалы, Фак. истории, коммуникации и туризма, Каф. журналистики ; отв. ред. И. И. Минчук ; редкол.: И. И. Минчук, А. А. Булгакова. – Гродно : ГрГУ им. Янки Купалы, 2022. – С. 193-197. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 66

  полный текст

  ББК 60. F48

  Данильчик, Арсений Игоревич
  Advergaming как разновидность Product Placement
  / А. И. Данильчик // FIKIT_SCIENCE [Электронный ресурс] : сб. мат. II Студ. науч. форума, Гродно, 22-23 сентября 2020 г. / отв. ред. Т. А. Пивоварчик ; ред. кол.: А. В. Зезюлевич [и др.]. – Гродно : ГрГУ им. Янки Купалы, 2020. – С. 190-194. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 67

  полный текст

  ББК 070:004.032.6 М42

  Демещик, Виолетта Сергеевна
  Особенности авторской журналистики (на примере радиопрограммы Надежды Кемежук "С миру по факту")
  / В. С. Демещик ; науч. рук. А. Ч. Рыжкович // Медиакоммуникации в XXI веке: традиции и новации : сборник материалов IV Респ. науч.-практ. интернет-конференции студентов и молодых исследователей "Медиакоммуникации в XXI веке: традиции и новации", Гродно, 18 марта 2022 г. / ГрГУ им. Янки Купалы, Фак. истории, коммуникации и туризма, Каф. журналистики ; отв. ред. И. И. Минчук ; редкол.: И. И. Минчук, А. А. Булгакова. – Гродно : ГрГУ им. Янки Купалы, 2022. – С. 197-202. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 68

  полный текст

  ББК 070:004.032.6 М42

  Жевнерович, Александра Олеговна
  Специфика структуры российских мультимедийных лонгридов
  / А. О. Жевнерович ; науч. рук. А. А. Булгакова // Медиакоммуникации в XXI веке: традиции и новации : сборник материалов IV Респ. науч.-практ. интернет-конференции студентов и молодых исследователей "Медиакоммуникации в XXI веке: традиции и новации", Гродно, 18 марта 2022 г. / ГрГУ им. Янки Купалы, Фак. истории, коммуникации и туризма, Каф. журналистики ; отв. ред. И. И. Минчук ; редкол.: И. И. Минчук, А. А. Булгакова. – Гродно : ГрГУ им. Янки Купалы, 2022. – С. 202-207. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 69

  полный текст

  ББК 66.

  Журавлева, Наталья Борисовна
  Роль массовой коммуникации в формировании культурной среды информационного общества
  / Н. Б. Журавлева // Вести Института современных знаний. – 2011. – № 4. – С. 57-62. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 70

  полный текст

  ББК 88.5 С69

  Журавлева, Наталья Борисовна
  Современные средства массовой информации как фактор деформации национальных традиций
  / Н. Б. Журавлева // Социально-психологические проблемы современного общества и человека: пути решения : сборник научных статей. – Витебск : ВГУ им. П. М. Машерова, 2013. – С. 41-43. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 71

  полный текст

  ББК 72. Н34

  Жылко, Ульяна Аляксандраўна
  Гарадскія легенды як атрактар інфармацыйнай прасторы турыстычнай дэстынацыі
  / У. А. Жылко // Научные стремления - 2019: в 3 ч. Ч. 3 : сб. материалов Междунар. науч.-практ. молодежной конф. в рамках Междунар. науч.-практ. инновац. форума "INMAX' 19", Минск, 11-12 дек. 2019 г. – Минск : Лаборатория интеллекта, 2019. – С. 15-16. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 72

  полный текст

  ББК 71. Н35

  Зезюлевич, Анастасия Вадимовна
  Литературный текст в пространстве медиа: механизмы трансмедийного переноса
  / А. В. Зезюлевич // Национальные культуры в межкультурной коммуникации (новая парадигма охраны культурного и природного наследия) : сб. науч. ст. по материалам IV Междунар. науч.-практ.конф., Минск, 11-12 апр. 2019 г. / редкол.: Э. А. Усовская, [и др.]. – Минск : Колорград, 2019. – С. 174-182. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 73

  полный текст

  ББК 76. М42

  Зезюлевич, Анастасия Вадимовна
  Репрезентация исторических событий в медийных проектах издательского дома "Звязда"
  / А. В. Зезюлевич // Медиалингвистика. Вып. 10. Язык в координатах массмедиа : материалы VІІ междунар. науч. конф., Санкт-Петербург, 28 июня –1 июля 2023 г. / науч. ред. Л. Р. Дускаева. – Спб. : Медиапапир, 2023. – С. 519-523. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 74

  полный текст

  ББК 60. С69

  Зезюлевич, Анастасия Вадимовна
  Способы конструирования медиаобраза журналиста в Telegram-канале «Гродненская правда. Онлайн»
  / А. В. Зезюлевич // Социальные, культурные и коммуникативные практики в динамике общественного развития : сборник научных статей / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы" ; гл. ред. В. А. Белозорович ; редкол.: С. В. Адамович [и др.] ; рецензенты: И. К. Комарова, Е. Ф. Зданович. – Гродно : ГрГУ им. Янки Купалы, 2022. – С. 441-447. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 75

  полный текст

  ББК 81.0 С47

  Зезюлевич, Анастасия Вадимовна
  Вечные сюжеты в пространстве массмедиа: специфика бытования
  / А. В. Зезюлевич // Славянский мир и национальная речевая культура в современной коммуникации. В 2 ч. Ч. 2 : сборник научных статей / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы" ; гл. ред. В. А. Белозорович ; редкол.: В. А. Белозорович [и др.] ; рецензенты: Е. П. Пустошило, С. А. Пивоварчик. – Гродно : ГрГУ им. Янки Купалы, 2022. – С. 214-219. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения


<<<123456789...>>>

Вестник ГрГУ UNIVERSUM Научная библиотека