Журналистика


Сортировка по: Отображать по: Корзина(0):Выбрать все на странице Документов: 367
 • 51

  полный текст

  ББК 83. С43

  Герасімчык, Ірына Аляксандраўна
  Крыніцы прэцэдэнтнасці ў тэкстах рэгіянальных выданняў Гродзеншчыны
  / І. А. Герасімчык // Скарынаўскія традыцыі : гісторыя і сучаснасць : зб. навук. арт. : у 2 ч. – Гомель : ГДУ імя Ф.Скарыны, 2015. – С. 70-76. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 52

  полный текст

  ББК 76.

  Герасімчык, Ірына
  Моўная прэзентацыя прэцэдэнтных адзінак у раённых выданнях Гродзеншчыны
  / І. Герасімчык // Журналістыка - 2015: стан, праблемы, перспектывы : матэрыялы 17 Міжнар. наук.-практ. канф., Мінск, 12-13 листапада 2015 г. – Мінск : БДУ, 2015. – С. 259-262. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 53

  полный текст

  ББК 81.411.3 Б43

  Піваварчык, Ірына Вайцехаўна
  Этыкетныя маўленчыя жанры рэлігійнага дыскурсу (на прыкладзе перыядычных выданняў Гродзеншчыны)
  / І. В. Піваварчык // Беларуская мова і літаратура ў славянскім этнакультурным кантэксце : матэрыялы II Рэсп. навук.-практ. канферэнцыі, Віцебск, 19-20 лістапада 2015 г. / Установа адукацыі "Віцебскі дзяржаўны ўніверсітэт імя П.М. Машэрава" ; адказны рэд. Г. А. Арцямёнак ; рэдкал.: Г. А. Арцямёнак [и др.]. – Віцебск : ВДУ імя П. М. Машэрава, 2015. – С. 122-126. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 54

  полный текст

  ББК 76.

  Піваварчык, Тамара Анатольеўна
  Суадносіны і ўзаемадзеянне беларускай і рускай моў у мясцовай газеце
  / Т. А. Піваварчык // Веснік Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі Купалы. Сер. 3, Філалогія. Педагогіка. Псіхалогія. – 2015. – № 3(200). – С. 68-74. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 55

  полный текст

  ББК 81. Я41

  Рычкова, Людмила Васильевна
  Обобщенный и коллективный авторские типы в текстах СМИ Гродненщины
  / Л. В. Рычкова // Язык и динамическая картина мира : материалы Междунар. науч. конф., Минск, 3-4 апреля 2014 г. – Минск : МГЛУ, 2015. – С. 108-112. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 56

  полный текст

  ББК 81. М63

  Піваварчык, Тамара Анатольеўна
  "Дыскурсныя змяшэнні" на старонках раённай газеты
  / Т. А. Піваварчык // Мир языков: ракурс и перспектива : материалы VI Междунар. науч.- практ. конф., Минск, 26 апреля 2015 г. – Минск : БГУ, 2015. – С. 53-59. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 57

  полный текст

  ББК 81. Я41

  Піваварчык, Тамара Анатольеўна
  Пераключэнне кодаў у полілінгвальнай прасторы сучаснай раённай газеты
  / Т. А. Піваварчык // Языковая личность и эффективная коммуникация в современном поликультурном мире : сб. материалов Междунар. науч.-практ. конф., Минск, 23-24 октября 2015 г. – Минск : Колорград, 2015. – С. 24-29. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 58

  полный текст

  ББК 81.411.3 Б43

  Піваварчык, Ірына Вайцехаўна
  Праблема загалоўнай літары ў рэлігійнай тэрміналогіі (на матэрыяле СМІ Гродзеншчыны)
  / І. В. Піваварчык // Беларуская мова ў супольнасці моў : зборнік навуковых артыкулаў (да 85-годдзя прафесара П.У. Сцяцко) / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы" ; адказны рэд. А. І. Кавальчук ; рэдкал.: І. І. Бубновіч [і інш.]. – Гродна : ЮрСаПринт, 2015. – С. 256-262. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 59

  полный текст

  ББК 83. Ш70

  Рычкова, Людмила Васильевна
  Шлях vs путь у тэкстах СМІ Гродзеншчыны
  / Л. В. Рычкова, І. А. Чэпікава // Шлях да ўзаемнасці = Droga ku wzajemnosci : матэрыялы ХХ міжнар. навук. канф., Гродна, 23-24 кастр. 2014 г. / Упаўнаважаны па справах рэлігій і нацыянальнасцей Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь, Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы" ; рэд. кал.: Я. Панькоў [і інш.]. – Мінск : БудМедыяПраект, 2015. – С. 110-114. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 60

  полный текст

  ББК 80. Н24

  Пивоварчик, Тамара Анатольевна
  Функционирование притяжательного местоимения наш в языке региональной газеты
  / Т. А. Пивоварчик // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Філологія (мовознавство). Вип. 22. – Вінниця : 2015. – С. 218-224. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 61

  полный текст

  ББК 76.

  Конюшкевич, Мария Иосифовна
  Чей отец в центре внимания СМИ? (Закономерности в посессивных синтагмах со словом отец
  / М. И. Конюшкевич // Вестник Новгородского государственного университета. Сер. Гуманитарные науки. – 2015. – № 4. – С. 158-161. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 62

  полный текст

  ББК 76.

  Конюшкевич, Мария Иосифовна
  Чей отец в центре внимания СМИ?
  / М. И. Конюшкевич // Ученые записки Новгородского государственного университета им. Ярослава Мудрого: электронный научный журнал. – 2015. – № 1. – С. 1-4. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 63

  полный текст

  ББК 74.48

  Новогран, Юлия Викторовна
  Economic crisis or negative economic growth?: политическая корректность в дискурсе СМИ Великобритании и США
  / Ю. В. Новогран // Наука - 2015 : сборник научных статей. В 2 ч. Ч. 2 / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы" ; ред. кол.: Г. М. Третьяков [и др.]. – Гродно : ГрГУ им. Янки Купалы, 2015. – С. 85-87. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 64

  полный текст

  ББК 81.

  Пивоварчик, Тамара Анатольевна
  Прагматика употребления кванторного слова ВЕСЬ в языке региональной газеты
  / Т. А. Пивоварчик // Вестник Волгоградского государственного университета. Сер. 2, Языкознание. – 2015. – № 5(29). – С. 26-33. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 65

  полный текст

  ББК 81. Я41

  Лещенко, Валентина Лукинична
  Прецедентные единицы в современном медиатексте (на материале региональной прессы)
  / В. Л. Лещенко // Язык и социум : материалы Х Междунар. науч. конф., Минск, 15 - 17 октября 2015 г. – Минск : Колорград, 2016. – С. 77-80. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 66

  полный текст

  ББК 76.0 С56

  Блудова-Гой, Кира Марьяновна
  Трансформация медиасистемы: реализация идеи конфергенции современной формы взаимодействия новых медиа
  / К. М. Блудова-Гой // Современная журналистика: традиции, новаторство, контекст : материалы Респ. науч.-практ. конф., Брест, 10-11 марта 2016 г. – Брест : БрГУ имени А. С. Пушкина, 2016. – С. 6-9. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 67

  полный текст

  ББК 81. М42

  Минчук, Инна Ивановна
  Специфика освещения типовой ситуации «награждение» в белорусском медиапространстве
  / И. И. Минчук // Медиалингвистика. Вып. 5. Язык в координатах масмедиа : матер. I Междунар. науч.-практ. конф., Варна, 6–9 сентября 2016 г. – Спб. : С.-Петерб. гос. ун-т, 2016. – С. 186–188. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 68

  полный текст

  ББК 76.0 С56

  Конюшкевич, Мария Иосифовна
  Медиализация первичных речевых жанров в СМИ
  / М. И. Конюшкевич // Современная журналистика: традиции, новаторство, контекст : материалы Респ. науч.-практ. конф., Брест, 10-11 марта 2016 г. – Брест : БрГУ имени А. С. Пушкина, 2016. – С. 81–85. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 69

  полный текст

  ББК 81. М42

  Конюшкевич, Мария Иосифовна
  Влияние языка СМИ на формирование коннекторов внутритекстовых связей
  / М. И. Конюшкевич // Медиалингвистика. Вып. 5. Язык в координатах масмедиа : матер. I Междунар. науч.-практ. конф., Варна, 6–9 сентября 2016 г. – Спб. : С.-Петерб. гос. ун-т, 2016. – С. 184–186. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 70

  полный текст

  ББК 76.

  Конюшкевич, Мария Иосифовна
  Двуязычное медиапространство. Статья первая. Белорусизмы в русскоязычных текстах белорусских СМИ
  / М. И. Конюшкевич // Медиалингвистика. – 2016. – № 4 (14). – С. 59-69. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 71

  полный текст

  ББК 72. С57

  Шматко, Наталья Александровна
  Предупреждение ошибок в речи радиоведущего
  / Н. А. Шматко // Содружество наук. Барановичи - 2016. В 3 ч. Ч. 1 : материалы XII Междунар. науч.-практ. конф. молодых исследователей, г. Барановичи, 19-20 мая 2016 г. / Учреждение образования " Барановичский государственный университет" ; ред. кол.: А. В. Никишова [и др.]. – Барановичи : БарГУ, 2016. – С. 73-74. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 72

  полный текст

  ББК 81.0 С47

  Герасімчык, Ірына Аляксандраўна
  Прыёмы выкарыстання інтэртэкстуальных адзінак у рэгіянальным медыятэксце (па матэрыялах раённых СМІ Гродзеншчыны)
  / І. А. Герасімчык // Славянский мир и национальная речевая культура в современной коммуникации: к 155-летию со дня рождения академика Евфимия Фёдоровича Карского : сборник научных трудов / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы" ; гл. ред. М. И. Конюшкевич ; ред. кол.: М. И. Конюшкевич, Т. А. Пивоварчик, И. И. Минчук. – Гродно : ГрГУ им. Янки Купалы, 2016. – С. 215-222. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 73

  полный текст

  ББК 81.0 С47

  Минчук, Инна Ивановна
  Эмпатия в текстах районных СМИ (на примере типовой ситуации "награждение")
  / И. И. Минчук // Славянский мир и национальная речевая культура в современной коммуникации: к 155-летию со дня рождения академика Евфимия Фёдоровича Карского : сборник научных трудов / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы" ; гл. ред. М. И. Конюшкевич ; ред. кол.: М. И. Конюшкевич, Т. А. Пивоварчик, И. И. Минчук. – Гродно : ГрГУ им. Янки Купалы, 2016. – С. 229-238. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 74

  полный текст

  ББК 81.0 С47

  Пивоварчик, Тамара Анатольевна
  Нерегламентированная и вариантная пунктуация в языке региональных СМИ: девиация или особенности медийного узуса ?
  / Т. А. Пивоварчик // Славянский мир и национальная речевая культура в современной коммуникации: к 155-летию со дня рождения академика Евфимия Фёдоровича Карского : сборник научных трудов / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы" ; гл. ред. М. И. Конюшкевич ; ред. кол.: М. И. Конюшкевич, Т. А. Пивоварчик, И. И. Минчук. – Гродно : ГрГУ им. Янки Купалы, 2016. – С. 291-302. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 75

  полный текст

  ББК 76.0 С56

  Сивова, Татьяна Викторовна
  Религиозная пресса Гродненского региона
  / Т. В. Сивова // Современная журналистика: традиции, новаторство, контекст : материалы Респ. науч.-практ. конф., Брест, 10-11 марта 2016 г. – Брест : БрГУ имени А. С. Пушкина, 2016. – С. 148-153. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения


<<<123456789...>>>

Вестник ГрГУ UNIVERSUM Научная библиотека