Журналистика


Сортировка по: Отображать по: Корзина(0):Выбрать все на странице Документов: 367
 • 251

  полный текст

  ББК 81. Я41

  Піваварчык, Ірына Вайцехаўна
  Моўныя сродкі дыялагічнасці сучаснай праваслаўнай медыяпропаведзі
  / І. В. Піваварчык // Язык как ценность бытия : сборник научных трудов в честь юбилея профессора Марии Иосифовны Конюшкевич / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы" ; гл. ред. Т. А. Пивоварчик ; редкол.: И. И. Минчук, А. В. Зезюлевич. – Гродно : ГрГУ им. Янки Купалы, 2023. – С. 361-367. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 252

  полный текст

  ББК 83.3(4Беи)6-8 Купала Я. Р96

  Піваварчык, Ірына Вайцехаўна
  Рэлігійна-канфесійныя адносіны ў рэгіянальных СМІ Гродзенскай вобласці
  / І. В. Піваварчык // Рэспубліканскія Купалаўскія чытанні : зборнік навуковых прац / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы" ; гал. рэд. А. С. Садоўская ; рэдкал.: А. Э. Сабуць [і інш.]. – Гродна : ГрДУ імя Янкі Купалы, 2023. – С. 154-158. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 253

  полный текст

  ББК 81. Н36

  Піваварчык, Ірына Вайцехаўна
  Асаблівасці савецкай рэкламы 1960-1980-х гг. (на прыкладзе газеты "Астравецкая праўда")
  / І. В. Піваварчык // Нацыянальна-культурны кампанент у лiтаратурнай і дыялектнай мове : зборнік навуковых артыкулаў. – Брэст : БрДУ імя А. С. Пушкіна, 2021. – С. 153-156. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 254

  полный текст

  ББК 83.3(4Пол) P80

  Піваварчык, Ірына Вайцехаўна
  Медыцынская рэклама ў беларускамоўных і польскамоўных выданнях пачатку XX ст.
  / І. В. Піваварчык // Polsko-bialoruskie zwiazki jezykowe, literackie, historyczne i kulturowe = Польска-беларускія моўныя, літаратурныя, гістарычныя і культурныя сувязі. T. XVIII : materialy XXV Miedzynarodowej Konferencji Naukowej "Droga ku wzajemnosci". Bialystok 18-19 X 2019 = Матэрыялы XXV Міжнароднай навуковай канферэнцыі "Шлях да ўзаемнасці", Беласток, 18-19 X 2019 / Katedra filologii bialoruskiej un-tu w Bialymstoku, Grodzienski Panstwowy un-t im. J.Kupaly ; pod red. B. Siegienia. – Bialystok : 2019. – С. 231-237. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 255

  полный текст

  ББК 82. Ф19

  Піваварчык, Ірына Вайцехаўна
  Міфалагема "жывая вада" ў рэкламным тэксце газеты "Наша Ніва"
  / І. В. Піваварчык // Фалькларыстычныя даследаванні. Кантэкст. Тыпалогія. Сувязі : зборнік навуковых артыкулаў. Вып. 15 / пад навук. рэд.: Р. М. Кавалёвай, В. В. Прыемка ; рэдкал.: В. П. Рагойша [и др.]. – Мінск : РІВШ, 2019. – С. 70-79. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 256

  полный текст

  ББК 83.3(4Беі)6-8 Купала Я. Р96

  Піваварчык, Ірына Вайцехаўна
  Камунікатыўныя стратэгіі самаідэнтыфікацыі ў канфесійным інтэрнэт-дыскурсе
  / І. В. Піваварчык // Рэспубліканскія Купалаўскія чытанні : зборнік навуковых прац / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы" ; гал. рэд. А. С. Садоўская ; рэдкал.: М. А. Даніловіч [і інш.]. – Гродна : ГрДУ імя Янкі Купалы, 2019. – С. 254-259. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 257

  полный текст

  ББК 81.411.3 К78

  Піваварчык, Ірына Вайцехаўна
  Каштоўнасныя арыенціры савецкай рэкламы (на матэрыяле газеты «Астравецкая праўда» за 1960–1990 гады)
  / І. В. Піваварчык // Краявіды роднай мовы. Вып. 2 : зб. навук. арт. (памяці прафесара І.Я. Лепешава) / Мін-ва адукацыі Рэспублікі Беларусь, Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы" ; адказны рэд. В. Л. Варановiч ; рэд. кал.: В. Л. Варановiч, М. А. Даніловіч, А. С. Садоўская. – Гродна : ЮрСаПрынт, 2017. – С. 102-106. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 258

  полный текст

  ББК 81.411.3 Б43

  Піваварчык, Ірына Вайцехаўна
  Этыкетныя маўленчыя жанры рэлігійнага дыскурсу (на прыкладзе перыядычных выданняў Гродзеншчыны)
  / І. В. Піваварчык // Беларуская мова і літаратура ў славянскім этнакультурным кантэксце : матэрыялы II Рэсп. навук.-практ. канферэнцыі, Віцебск, 19-20 лістапада 2015 г. / Установа адукацыі "Віцебскі дзяржаўны ўніверсітэт імя П.М. Машэрава" ; адказны рэд. Г. А. Арцямёнак ; рэдкал.: Г. А. Арцямёнак [и др.]. – Віцебск : ВДУ імя П. М. Машэрава, 2015. – С. 122-126. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 259

  полный текст

  ББК 76.

  Піваварчык, Тамара Анатольеўна
  Суадносіны і ўзаемадзеянне беларускай і рускай моў у мясцовай газеце
  / Т. А. Піваварчык // Веснік Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі Купалы. Сер. 3, Філалогія. Педагогіка. Псіхалогія. – 2015. – № 3(200). – С. 68-74. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 260

  полный текст

  ББК 60. С69

  Піваварчык, Тамара Анатольеўна
  «Поўным ходам ідзе пасяўная»: маўленчыя патэрны як сродкі рэпрэзентацыі аграрнай тэматыкі ў мове журналістаў раённых СМІ
  / Т. А. Піваварчык // Социальные, культурные и коммуникативные практики в динамике общественного развития : сборник научных статей / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы" ; гл. ред. В. А. Белозорович ; редкол.: С. В. Адамович [и др.] ; рецензенты: И. К. Комарова, Е. Ф. Зданович. – Гродно : ГрГУ им. Янки Купалы, 2022. – С. 494-501. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 261

  полный текст

  ББК 82.

  Піваварчык, Тамара Анатольеўна
  Займеннікавае ўвасабленне наратыўнай стратэгіі ў "Вясёлых гісторыях чытачоў" (на матэрыяле аднайменнаяй рубрыкі ў газеце "Звязда")
  / Т. А. Піваварчык // Казка ў еўрапейскай прасторы 2 : гісторыя і сучаснасць : матэрыялы II Міжнароднага форуму даследчыкаў беларускай казкі (Мінск, 27 - 29 мая 2021 г.) / Нацыянальная акадэмія навук Беларусі, Цэнтр даследаванняў бел. культуры, мовы і літаратуры ; гал. рэд. А. І. Лакотка ; рэд. кал.: I. В. Саверчанка [и др.] ; уклад. Ю. В. Пацюпа. – Мінск : Беларуская навука, 2022. – С. 170-175. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 262

  полный текст

  ББК 81. Н36

  Піваварчык, Тамара Анатольеўна
  Адрасатыўныя прэдыкаты ветлівасці ў формулах беларускага маўленчага этыкету
  / Т. А. Піваварчык // Нацыянальна-культурны кампанент у лiтаратурнай і дыялектнай мове : зборнік навуковых артыкулаў. – Брэст : БрДУ імя А. С. Пушкіна, 2021. – С. 157-160. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 263

  полный текст

  ББК 76. Ж91

  Піваварчык, Тамара Анатольеўна
  Прагматычны аспект пранамінальнай аўтарэферэнцыі ў беларускакмоўным медыятэксце (на прыкладзе газеты «Культура»)
  / Т. А. Піваварчык // Журналістыка - 2021: стан, праблемы і перспектывы : матэрыялы 23 Міжнар. навук.-практ. канф., прысвеч. 100-годдзю Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, Мінск, 11 лістап. 2021 г. – Мінск : БДУ, 2021. – С. 356-360. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 264

  полный текст

  ББК 81.411.3 К78

  Піваварчык, Тамара Анатольеўна
  Кодавыя пераключэнні на старонках раённых перыядычных выданняў Беларусі
  / Т. А. Піваварчык // Краявіды роднай мовы. Вып. 2 : зб. навук. арт. (памяці прафесара І.Я. Лепешава) / Мін-ва адукацыі Рэспублікі Беларусь, Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы" ; адказны рэд. В. Л. Варановiч ; рэд. кал.: В. Л. Варановiч, М. А. Даніловіч, А. С. Садоўская. – Гродна : ЮрСаПрынт, 2017. – С. 107-113. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 265

  полный текст

  ББК 71. Т65

  Піваварчык, Тамара Анатольеўна
  Родная мова ў сродках масавай інфармацыі як фактар захавання і развіцця нацыянальнай культуры
  / Т. А. Піваварчык // Традыцыі і сучасны стан культуры і мастацтваў : зборнiк дакладаў i тэзiсаў VI Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі, Минск, 19–20 лістапада 2015 г. – Мінск : Права i эканомiка, 2016. – С. 792 – 794. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 266

  полный текст

  ББК 76.0 С56

  Піваварчык, Тамара Анатольеўна
  Лексічная варыянтнасць у беларускамоўнай прасторы рэгіянальных СМІ
  / Т. А. Піваварчык // Современная журналистика: традиции, новаторство, контекст : материалы Респ. науч.-практ. конф., Брест, 10-11 марта 2016 г. – Брест : БрГУ имени А. С. Пушкина, 2016. – С. 113-117. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 267

  полный текст

  ББК 81. Я41

  Піваварчык, Тамара Анатольеўна
  Пераключэнне кодаў у полілінгвальнай прасторы сучаснай раённай газеты
  / Т. А. Піваварчык // Языковая личность и эффективная коммуникация в современном поликультурном мире : сб. материалов Междунар. науч.-практ. конф., Минск, 23-24 октября 2015 г. – Минск : Колорград, 2015. – С. 24-29. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 268

  полный текст

  ББК 81. М63

  Піваварчык, Тамара Анатольеўна
  "Дыскурсныя змяшэнні" на старонках раённай газеты
  / Т. А. Піваварчык // Мир языков: ракурс и перспектива : материалы VI Междунар. науч.- практ. конф., Минск, 26 апреля 2015 г. – Минск : БГУ, 2015. – С. 53-59. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 269

  полный текст

  ББК 81. Л59

  Подобед, Александр Станиславович
  Перевод социокультурных реалий в газетно-публицистическом тексте
  / А. С. Подобед // Лингвистика и методика в высшей школе. Вып. 11 : сборник научных работ / Гродненский гос. ун-т им. Янки Купалы ; отв. ред. С. В. Гончар ; ред. кол.: И. В. Лисовская, А. И. Богдевич. – Гродно : ЮрСаПринт, 2019. – С. 102-108. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 270

  полный текст

  ББК 71.

  Поклад, Дина Семеновна
  Принципы систематизации терминологии, представленной в заголовках публикаций специализированного международного журнала открытого доступа
  / Д. С. Поклад, Л. В. Рычкова // Художественное произведение в современной культуре: творчество - исполнительство - гуманитарное знание : сб. ст. и материалов / общ. ред. Е. А. Куштым ; сост. С. С. Наседкина. – Челябинск : ГБОУ ВО "ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского", 2023. – С. 251-254. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 271

  полный текст

  ББК 60. F48

  Помазанова, Ия Александровна
  Инструменты позиционирования мобильного оператора life:)
  / И. А. Помазанова // FIKIT_SCIENCE [Электронный ресурс] : сб. мат. II Студ. науч. форума, Гродно, 22-23 сентября 2020 г. / отв. ред. Т. А. Пивоварчик ; ред. кол.: А. В. Зезюлевич [и др.]. – Гродно : ГрГУ им. Янки Купалы, 2020. – С. 203-206. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 272

  полный текст

  ББК 81.001.2 Я41

  Попуцевич, Василий Викторович
  Роль заголовка в медиа-текстах
  / В. В. Попуцевич // Язык. Общество. Культура. В 2 ч. Ч.1 : материалы междунар. науч. конф., 12-13 октября 2005 г., Гродно / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы" ; ред. кол.: В. С. Истомин, Н. И. Власюк. – Гродно : ГрГУ, 2006. – С. 159-165. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 273

  полный текст

  ББК 070:004.032.6 М42

  Поспелова, Елизавета Павловна
  Источники прецедентности в заголовках республиканской газеты "СБ. Беларусь Сегодня"
  / Е. П. Поспелова ; науч. рук. А. А. Булгакова // Медиакоммуникации в XXI веке: традиции и новации : сборник материалов IV Респ. науч.-практ. интернет-конференции студентов и молодых исследователей "Медиакоммуникации в XXI веке: традиции и новации", Гродно, 18 марта 2022 г. / ГрГУ им. Янки Купалы, Фак. истории, коммуникации и туризма, Каф. журналистики ; отв. ред. И. И. Минчук ; редкол.: И. И. Минчук, А. А. Булгакова. – Гродно : ГрГУ им. Янки Купалы, 2022. – С. 80-86. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 274

  полный текст

  ББК 71. К90

  Пяткевіч, Аляксей Мiхайлавiч
  "Беларускае слова"
  / А. М. Пяткевіч // Культура Беларусі. Т. 1. А - Б : энцыклапедыя / рэдкал.: Т. У. Бялова [и др.]. – Мінск : Беларуская Энцыклапедыя імя Петруся Броўкі, 2010. – С. 541. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 275

  полный текст

  ББК 71. К90

  Пяткевіч, Аляксей Мiхайлавiч
  "Голос Гродны"
  / А. М. Пяткевіч // Культура Беларусі : энцыклапедыя. Т. 3. Г - З / рэдкал.: Т. У. Бялова [и др.]. – Мінск : Беларуская Энцыклапедыя імя Петруся Броўкі, 2012. – С. 78. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 276

  полный текст

  ББК 71. К90

  Пяткевіч, Аляксей Мiхайлавiч
  "Беларусь"
  / А. М. Пяткевіч // Культура Беларусі. Т. 1. А - Б : энцыклапедыя / рэдкал.: Т. У. Бялова [и др.]. – Мінск : Беларуская Энцыклапедыя імя Петруся Броўкі, 2010. – С. 640. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 277

  полный текст

  ББК 71. К90

  Пяткевіч, Аляксей Мiхайлавiч
  "Беларускі шлях"
  / А. М. Пяткевіч // Культура Беларусі. Т. 1. А - Б : энцыклапедыя / рэдкал.: Т. У. Бялова [и др.]. – Мінск : Беларуская Энцыклапедыя імя Петруся Броўкі, 2010. – С. 633. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 278

  полный текст

  ББК 74.58

  Ржеусская, Е. Г.
  Туристско-рекреационный парк "Августовский канал" как предмет маркетинговых коммуникаций
  / Е. Г. Ржеусская ; науч. рук. Т. В. Сивова // Сборник научных статей студентов, магистрантов, аспирантов. Вып. 18. – Минск : Издательство "Четыре четверти", 2017. – С. 152-154. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 279

  полный текст

  ББК 74.58

  Ржеусская, Е. Г.
  Гродненская художественная галерея "Тизенгауз" в пространстве PR-коммуникаций
  / Е. Г. Ржеусская ; науч. рук. Т. В. Сивова // Сборник научных статей студентов, магистрантов, аспирантов. Вып. 20. – Минск : Издательство "Четыре четверти", 2018. – С. 161-163. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 280

  полный текст

  ББК 81. Я41

  Романова, К. К.
  Названия болезней и особенности их использования в текстах Гродненских СМИ
  / К. К. Романова // Язык. Общество. Медицина [Электронный ресурс] : материалы ХVIIII Респуб. науч.-практ. студенческой конф. и ХV Респ. науч.-практ. семинара "Формирование межкульт. компетентности в учр. высшего обр. при обучении языкам)", Гродно 22 нояб. 2018 г. – Гродно : ГрГМУ, 2019. – С. 99-100. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 281

  полный текст

  ББК 71. К90

  Романова, О. А.
  Глобальные СМИ как фактор генезиса современных стандартов социализации
  / О. А. Романова // Культура, наука, образование в современном мире : материалы IV Международной научной конференции / Учреждение образования "Гродненский гос. аграрный ун-т" ; ред. кол.: В. В. Барабаш, В. В. Голубович, Л. Л. Мельникова. – Гродно : ГГАУ, 2009. – С. 82-86. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 282

  полный текст

  ББК 60. F48

  Рукша, Маргарита Олеговна
  Рецепция сериала "Silverspoon" англоязычной аудиторией
  / М. О. Рукша // FIKIT_SCIENCE [Электронный ресурс] : сб. мат. II Студ. науч. форума, Гродно, 22-23 сентября 2020 г. / отв. ред. Т. А. Пивоварчик ; ред. кол.: А. В. Зезюлевич [и др.]. – Гродно : ГрГУ им. Янки Купалы, 2020. – С. 97-100. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 283

  полный текст

  ББК 81. П36

  Рыжкович, Анна Чеславовна
  Темпоральные предложно-падежные синтаксемы в языке региональных СМИ
  / А. Ч. Рыжкович // Нацыянальна-культурны кампанент у лiтаратурнай і дыялектнай мове : зборнік навуковых артыкулаў. – Брэст : БрДУ імя А. С. Пушкіна, 2017. – С. 196-200. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 284

  полный текст

  ББК 60. С69

  Рыжкович, Анна Чеславовна
  Речевая вариативность значения слова время в коммуникативно-прагматическом контексте социальной сети Instagram
  / А. Ч. Рыжкович // Социальные, культурные и коммуникативные практики в динамике общественного развития : сборник научных статей / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы" ; гл. ред. В. А. Белозорович ; редкол.: С. В. Адамович [и др.] ; рецензенты: И. К. Комарова, Е. Ф. Зданович. – Гродно : ГрГУ им. Янки Купалы, 2022. – С. 501-508. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 285

  полный текст

  ББК 81.0 С47

  Рыжкович, Анна Чеславовна
  Конструкции с лексемой время в заголовках аккаунтов в социальной сети Instagram
  / А. Ч. Рыжкович // Славянский мир и национальная речевая культура в современной коммуникации. В 2 ч. Ч. 2 : сборник научных статей / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы" ; гл. ред. В. А. Белозорович ; редкол.: В. А. Белозорович [и др.] ; рецензенты: Е. П. Пустошило, С. А. Пивоварчик. – Гродно : ГрГУ им. Янки Купалы, 2022. – С. 160-167. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 286

  полный текст

  ББК 72. И66

  Рыжкович, Анна Чеславовна
  Языковые особенности медиаплатформы «Живой журнал»
  / А. Ч. Рыжкович // Инновационные подходы в современной науке. Т. 18 (126) : сб. ст. по материалам CXXVI междунар. науч.-практ. конф., Москва, сент. 2021 г. – Москва : Интернаука, 2022. – С. 25-29. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 287

  полный текст

  ББК 60. С69

  Рыжкович, Анна Чеславовна
  Темпоральные синтаксемы в языке региональных интернет-СМИ
  / А. Ч. Рыжкович // Социальные, культурные и коммуникативные практики в динамике общественного развития : сборник научных статей / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы" ; гл. ред. В. А. Белозорович ; редкол.: Н. Л. Улейчик [и др.]. – Гродно : ГрГУ им. Янки Купалы, 2021. – С. 337-343. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 288

  полный текст

  ББК 87. К90

  Рыжкович, Анна Чеславовна
  Характеристики блога (на примере блогов платформы "Живой Журнал")
  / А. Ч. Рыжкович // Культурология, искусствоведение и филология: современные взгляды и научные исследования : сб. ст. по материалам LIV междунар. науч.-практ. конф. (№ 11 (48)). – Москва : Изд. "Интернаука", 2021. – С. 27-31. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 289

  полный текст

  ББК 60. Ф94

  Рыжкович, Анна Чеславовна
  Ксенизм френд и его производные в языке медиаплатформы "Живой журнал"
  / А. Ч. Рыжкович // Фундаментальные и прикладные научные исследования: актуальные вопросы, достижения и инновации : сборник статей L Междунар. науч.-практ. конф. Пенза, 15 нояб. 2021 г. – Пенза : Изд. "Интернаука", 2021. – С. 170-172. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 290

  полный текст

  ББК 60. Т33

  Рыжкович, Анна Чеславовна
  Аппроксиматоры и проксиматоры в структуре темпоральных предложных единиц белорусского языка
  / А. Ч. Рыжкович // Теория и практика современной науки : сборник статей VI Междунар. науч.-практ. конф., Пенза 20 нояб. 2021 г. – Пенза : МЦНС «Наука и Просвещение», 2021. – С. 101-103. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 291

  полный текст

  ББК 60. С69

  Рыжкович, Анна Чеславовна
  Социальные медиа: история возникновения термина, современная проблематика
  / А. Ч. Рыжкович // Социальные, культурные и коммуникативные практики в динамике общественного развития : сборник научных статей / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы" ; гл. ред. Т. А. Пивоварчик ; редкол.: В. А. Белозорович [и др.]. – Гродно : ГрГУ им. Янки Купалы, 2020. – С. 251-253. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 292

  полный текст

  ББК 76. М90

  Рыжкович, Анна Чеславовна
  Интернет как средство формирования имиджа Лидского региона
  / А. Ч. Рыжкович, Е. А. Бештень // Мультимедийная журналистика: медиакоммуникации и медиаиндустрия [Электронный ресурс] : матер. II Междунар. науч.-практ. конф., Минск, 1 марта 2019 г. / под общ. ред. Н. А. Федотовой. – Минск : БГУ, 2019. – С. 149-152. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 293

  полный текст

  ББК 76

  Рыжкович, Анна Чеславовна
  Структурно-семантические особенности твиттинга как жанра интернет-коммуникации
  / А. Ч. Рыжкович, А. Н. Карпинчик // Интернаука. – 2022. – № 35(258)Ч.2. – С. 43-44. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 294

  полный текст

  ББК 72. С66

  Рыжкович, Анна Чеславовна
  "Живой Журнал" как конвергентное средство массовой коммуникации
  / А. Ч. Рыжкович, А. Н. Карпичник // Состояние и перспективы развития современной науки и образования : сб. ст. V Междунар. науч.-практ. конф., Петрозаводск, 16 сент. 2021 г. – Петрозаводск : МЦНП "Новая наука", 2021. – С. 151-155. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 295

  полный текст

  ББК 81. Л59

  Рыжковіч, Ганна Чаславаўна
  Структурна-тэматычныя асаблівасці медыяплатформы "Живой журнал"
  / Г. Ч. Рыжковіч // Лингвистика, лингводидактика, лингвокультурология: актуальные вопросы и перспективы развития : материалы VI Междунар. науч.-практ. конф., Минск, 17-18 марта 2022 г. – Минск : БГУ, 2022. – С. 263-268. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 296

  полный текст

  ББК 82. Д22

  Рыжковіч, Ганна Чаславаўна
  Жанры інтэрнэт-камунікацыі ў сацыяльнай сетцы Твітар
  / Г. Ч. Рыжковіч // Дванаццатыя Калеснікаўскія чытанні : Зб. матэрыялаў Рэсп. навук.-практ. канф., Брэст, 28 кастр 2022 г. – Брэст : БрДУ, 2023. – С. 220-223. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 297

  полный текст

  ББК 81. Л59

  Рыжковіч, Ганна Чаславаўна
  Асаблівасці блога як жанра інтэрнэт-камунікацыі
  / Г. Ч. Рыжковіч, Д. Д. Мінькевіч // Лингвистика, лингводидактика, лингвокультурология: актуальные вопросы и перспективы развития : материалы V Междунар. науч.-практ. конф., Минск, 18-19 марта 2021 г. – Минск : БГУ, 2021. – С. 58-62. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 298

  полный текст

  ББК 81. О64

  Рычкова, Людмила Васильевна
  Вопросительные конструкции в заголовках СМИ как средство интерактивной социальной коммуникации
  / Л. В. Рычкова // Организационная коммуникация : материалы Междунар. науч.-практ. конф., Минск, 23-24 апреля 2014 г. – Минск : Издат. центр БГУ, 2014. – С. 126-129. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 299

  полный текст

  ББК 81.411.2 Р89

  Рычкова, Людмила Васильевна
  Отражение языков для специальных целей в СМИ Гродненщины
  / Л. В. Рычкова // Русский язык: система и функционирование (к 75-летию филологического факультета БГУ) : сб. материалов VI Международной науч. конференции, Минск, 28-29 октября 2014 г. В 2 ч. Ч.2. – Минск : Издательский центр БГУ, 2014. – С. 266-271. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 300

  полный текст

  ББК 81.2 С48

  Рычкова, Людмила Васильевна
  Прецедентные имена как отражение межкультурных и межъязыковых контактов (на материале корпуса региональных СМИ Гродненщины)
  / Л. В. Рычкова // Слово во времени и пространстве. К 95-летию со дня рождения профессора М.Г.Булахова : материалы Междунар. научн.-практ. конф., Минск, 12-13 ноября 2014 г. – Минск : БГПУ, 2014. – С. 315-318. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения


<<<12345678>>>

Вестник ГрГУ UNIVERSUM Научная библиотека