Главная » Места хранения экземпляров

Места хранения экземпляров

Библиографическое описание документа: Кныш, Ларыса Сяргееўна
Гутарковая камунікацыя ў мастацкай прозе Максіма Гарэцкага: спосабы стылізацыі
: аўтарэф. дыс. ...канд. філалаг. навук: 10.02.01 / Л. С. Кныш ; Ін-т мовазнаўства імя Я.Коласа НАН Беларусі. – Мінск, 2006. – 21 с., 1экз. 
Автореферат
Общее количество экземпляров: 1

Количество экземпляров Места хранения Адреса мест хранения
1 Филиал № 2 (филологический ф-т) ул. Ожешко, 22 - 116

Вестник ГрГУ UNIVERSUM Научная библиотека