Главная » Электронный каталог

Электронный каталог


Отображать по: Корзина(0):Выбрать все на странице Найдено документов: 37
 • 1

  ББК 63.5(2Б) Б43

  Беларусазнаўства
  : навучальны дапаможнік / П. I. Брыгадзiн [и др.] ; Беларускі дзяржаўны універсітэт ; пад рэд. П. Брыгадзін. – Мінск : Завiгар, 1997. – 284 с. – 35000р., 295экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 2

  ББК 63.3(4Беі)6 Б43

  Беларусізацыя. 1920-я гады
  : дакументы і матэрыялы / Беларускі дзяржаўны універсітэт ; аўт.-склад.: У. К. Коршук [и др.] ; пад агульн. рэд.: Р. П. Платонава, У. К. Коршука. – Мінск : БДУ, 2001. – 270 с. – ISBN 985-445-495-9 : 91000р., 1экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 3

  ББК 83.3(4Беі) Б43

  Беларускае літаратуразнаўства
  : навукова-метадычны зборнік. Вып. 6 / Беларускі дзяржаўны універсітэт ; гал. рэд. Л. Д. Сінькова. – Мінск : Паркус плюс, 2008. – 158 с. – 35000р., 1экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 4

  ББК 80. Б43

  Беларуская філалогія
  : зб. навук. прац маладых вучоных філ. фак. , прысвечаны 90- годдзю БДУ / Беларускі дзяржаўны універсітэт ; адказны рэд. П. І. Навойчык ; рэдкал.: В. У. Зуева, А. М. Гваздовіч, П. І. Навойчык. – Мінск : Выдавецкі цэнтр БДУ, 2011. – 146 с. – ISBN 978-985-476-954-7 : 25000р., 2экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 5

  ББК 66.4(4Беі) Б43

  Беларусь і свет. Т. 4
  : альманах / Беларускі дзяржаўны універсітэт ; пад рэд. Л. Лойкі. – Мінск : РІВШ БДУ, 2002. – 179 с. – 2000р., 9экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 6

  ББК 79.1 С37

  Сімакова, І. М.
  Выяўленне, вывучэнне і папулярызацыя этнаграфічнай спадчыны дзяржаўнымі музеямі Рэспублікі Беларусь (1991 - 2011 гг.)
  : аўтарэф. дыс. ... канд. гіст. навук : 24.00.03 / І. М. Сімакова ; Беларускі дзяржаўны універсітэт. – Мінск, 2014. – 25 с., 1экз. 

  Автореферат


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 7

  ББК 67.3(4Беі) Г95

  Гур'еў, С. А.
  Гісторыя развіцця крымінальнага права Беларускай ССР
  : аўтарэф. дыс. ... канд. юрыд. навук: 12.00.01 / С. А. Гур'еў ; Беларускі дзяржаўны універсітэт. – Мінск, 2015. – 24 с., 1экз. 

  Автореферат


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 8

  полный текст

  ББК 63.3(4БЕI) Ш34

  Швед, Вячаслаў Вiтальевiч
  Грамадска-палiтычнае жыцце на землях Беларусi (1772-1863)
  : аўтарэф. дыс....доктара гiстар. навук: 07.00.02 / В. В. Швед ; Беларускі дзяржаўны універсітэт. – Мн., 2001. – 38 с., 1экз. 

  Автореферат


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 9

  ББК 81.411.3 Д20

  Даследаванні па беларускай і рускай мовах
  / Беларускі дзяржаўны універсітэт. – Мінск : Выд-ва БДУ iмя У.І.Ленiна, 1960. – 179 с. – 7,9р., 3экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 10

  ББК 63.3(4Беі) Л32

  Лашкевіч, С. А.
  Дыпламатыя Вялікага Княства Літоўскага ва ўзаемаадносінах Рэчы Паспалітай і Расійскай дзяржавы (1586 - 1598 гг.)
  : автореф. дис. ... канд. гіст. навук : 07.00.15 / С. А. Лашкевіч ; Беларускі дзяржаўны універсітэт. – Мінск, 2014. – 24 с., 1экз. 

  Автореферат


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 11

  ББК 81.411.3 Ш17

  Шакун, Н. С.
  Кірыла-Мяфодзіеўская традыцыя на Тураўшчыне (да праблемы лакальных тыпаў старажытнаславянскай мовы)
  : автореф. дис. ... канд. філал. навук : 10.02.03 / Н. С. Шакун ; Беларускі дзяржаўны універсітэт. – Мінск, 2005. – 16 с., 1экз. 

  Автореферат


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 12

  ББК 63.2 У73

  Урублеўскі, В. В.
  Крыніцы па гісторыі штодзённасці беларускага сялянства ў XVIII ст.
  : аўтарэф. дыс. ... канд. гіст. навук : 07.00.09 / В. В. Урублеўскі ; Беларускі дзяржаўны універсітэт. – Мінск, 2014. – 20 с., 1экз. 

  Автореферат


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 13

  ББК 81.4113 С70

  Станкевіч, А. А.
  Лексіка іншамоўнага паходжання ў беларускіх народных гаворках
  : автореф. дис. ... д-ра філал. навук : 10.02.01 / А. А. Станкевіч ; Беларускі дзяржаўны універсітэт. – Мінск, 1997. – 32 с., 1экз. 

  Автореферат


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 14

  ББК 81.411.3 Р79

  Роўда, І. С.
  Лексічныя лакуны і сродкі іх кампенсацыі (супастаўляльнае сістэмна-функцыянальнае даследаванне беларускай і рускай моў)
  : автореф. дис. ... д-ра філал. навук : 10.02.01; 10.02.02 / І. С. Роўда ; Беларускі дзяржаўны універсітэт. – Мінск, 1996. – 36 с., 1экз. 

  Автореферат


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 15

  ББК 83.3(4Беі)6-8 Танк М. В31

  Верабей, А. Л.
  Максім Танк і польская літаратура
  / А. Л. Верабей ; НАН Беларусі, Ін-т мовы і літаратуры імя Якуба Коласа і Янкі Купалы, Беларускі дзяржаўны універсітэт ; навук. рэд. У. В. Гніламедаў. – 2-е выд., выпр. і дап. – Мінск : Беларуская навука, 2012. – 154 с. – ISBN 978-985-08-1444-9 : 18803р., 3экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 16

  ББК 22.16 Н15

  Навічкова, Д. А.
  Матрычныя рознасныя раўнанні ў некаторых алгебрах і модулях паслядоўнасцей
  : аўтарэф. дыс. ... канд. фіз.- мат. наук : 01.01.01 / Д. А. Навічкова ; Беларускі дзяржаўны універсітэт. – Мінск, 2015. – 23 с., 1экз. 

  Автореферат


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 17

  ББК 83.3(4Ирл)6 Ш78

  Шода, М. Ю.
  Міф у мастацкай сістэме Уільяма Батлера Ейтса
  : аўтарэф. дыс. ... канд. філал. навук : 10.01.03 / М. Ю. Шода ; Беларускі дзяржаўны універсітэт. – Мінск, 2019. – 24 с., 1экз. 

  Автореферат


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 18

  ББК 63.1(4Беі)5-8 Баброўскі М.К. П89

  Пустаход, Т. С.
  Навукова-педагагічная і асветніцкая дзейнасць М.К. Баброўскага (1784-1848 гг.)
  : автореф. дис. ... канд. гіст. навук : 07.00.02 / Т. С. Пустаход ; Беларускі дзяржаўны універсітэт. – Мінск, 2017. – 22 с., 1экз. 

  Автореферат


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 19

  ББК 83.3(4Беі)6 Ч24

  Часнок, І. Ч.
  Наратыўныя стратэгіі ў творах Максіма Гарэцкага і Кузьмы Чорнага
  : аўтарэф. дыс. ... канд. філал. навук : 10.01.01 / І. Ч. Часнок ; Беларускі дзяржаўны універсітэт. – Мінск, 2018. – 25 с., 1экз. 

  Автореферат


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 20

  ББК 79.1(4Беі) Ф53

  Філіпчык, Дзяніс Уладзіміравіч
  Нематэрыяльная культурная спадчына ў дзяржаўных музеях Рэспублікі Беларусь (1991 - 2016 гг.)
  : аўтарэф. дыс. ... канд. гіст. навук : 24.00.03 / Д. У. Філіпчык ; Беларускі дзяржаўны універсітэт. – Мінск, 2020. – 27 с., 1экз. 

  Автореферат


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 21

  ББК 79.3 М21

  Мальчэўскі, Я. С.
  Патэнтавая дакументацыя Рэспублікі Беларусь: сутнасць, экспертыза каштоўнасці і адбор на дзяржаўнае захоўванне
  : аўтарэф. дыс. ... канд. гіст. навук : 05.25.02 / Я. С. Мальчэўскі ; Беларускі дзяржаўны універсітэт. – Мінск, 2014. – 24 с., 1экз. 

  Автореферат


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 22

  ББК 63.3(4Беі) Х14

  Хаданёнак, В. М.
  Сацыяльна-эканамічнае становішча насельніцтва неакупіраванай тэрыторыі Беларусі ў гады першай сусветнай вайны (кастрычнік 1915 - кастрычнік 1917 гг.)
  : аўтарэф. дыс. ... канд. гіст. навук : 07.00.02 / В. М. Хаданёнак ; Беларускі дзяржаўны універсітэт. – Мінск, 2014. – 22 с., 1экз. 

  Автореферат


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 23

  полный текст

  ББК 63.3(4Беі)5 Т51

  Токць, Сяргей Міхайлавіч
  Сацыяльныя і культурныя працэсы ў беларускай вёсцы ў другой палове XIX - пачатку XX ст.
  : аўтарэф. дыс. ... д-ра гіст. навук : 07.00.02 / С. М. Токць ; Беларускі дзяржаўны універсітэт. – Мінск, 2016. – 48 с., 1экз. 

  Автореферат


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 24

  ББК 67.3(4Беі) А64

  Ангельскі, У. М.
  Станаўленне і развіццё натарыята ў Беларусі (1883-2014 гг.)
  : аўтарэф. дыс. ... канд. юрыд. навук : 12.00.01 / У. М. Ангельскі ; Беларускі дзяржаўны універсітэт. – Мінск, 2016. – 23 с., 1экз. 

  Автореферат


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 25

  ББК 81.411.3 Г19

  Гапоненка, Ірына Алегаўна
  Станаўленне нормаў беларускай літаратурнай мовы XIX - пачатку XX ст. у галіне графікі, арфаграфіі, лексікі
  : автореф. дис. ... д-ра філал. навук : 10.02.01 / І. А. Гапоненка ; Беларускі дзяржаўны універсітэт. – Мінск, 2014. – 52 с., 1экз. 

  Автореферат


  Добавить в корзинуМеста хранения


12>
Книг в корзине:

Вестник ГрГУ UNIVERSUM Научная библиотека