Главная » Электронный каталог

Электронный каталог


Отображать по: Корзина(0):Выбрать все на странице Найдено документов: 64
 • 41

  полный текст

  ББК 63.3(4Беі)4 С19

  Кітурка, Ірына Фёдараўна
  Прававое становішча сялянства паводле Статута ВКЛ 1588г.
  / І. Ф. Кітурка // Леў Сапега (1557 -1633 гг.) і яго час : зборнік навуковых артыкулаў / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы" ; рэдкал.: В. Галубовіч, С. В. Марозава. – Гродна : ГрДУ, 2007. – С. 85-90. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 42

  полный текст

  ББК 63. У45

  Кітурка, Ірына Фёдараўна
  Реформирование таможенной системы ВКЛ в 1772-1775 г.
  / І. Ф. Кітурка // Украіна і Велике князівство Литовське в XIV-XVIII: політичні, економічні, міжнаціональні та соціокультурні відносини в загальноєвропейському вимірі : тези доповідей IV Міжнар. наук канф., Кіев, 16-19 вересня 2015 р. – Кіев : 2015. – С. 36-39. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 43

  полный текст

  ББК 63.3(4Беі) Б43

  Шукайла, М. Я.
  Роля палітычных партый у станаўленні беларускай дзяржаўнасці ў навуковай спадчыне прафесара І. І. Коўкеля
  / М. Я. Шукайла, І. Ф. Кітурка // Беларусь у кантэксце еўрапейскай гісторыі: асоба, грамадства, дзяржава : зб. навук. арт., прысвеч. 80-годдзю Гродзен. дзярж. ун-та імя Янкі Купалы і 65-годдзю гіст. адукацыі ў Гродзен. дзярж. ун-це імя Янкі Купалы : у 2 ч. Ч. 1 / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы" ; гал. рэд.: А. А. Каваленя, І. Ф. Кітурка ; рэдкал.: В. В. Даніловіч [і інш.]. – Гродна : ГрДУ імя Янкі Купалы, 2019. – С. 85-87. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 44

  полный текст

  ББК 63.

  Кітурка, Ірына Фёдараўна
  Рэарганізацыя мытнай службы ВКЛ як прыклад фарміравання дзяржаўнай адміністрацыйнай сістэмы ў другой палове XVIII ст.
  / І. Ф. Кітурка // Известия Гомельского государственного университета имени Ф. Скорины. – 2014. – № 4. – С. 61-65. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 45

  полный текст

  ББК 63. Ш79

  Кітурка, Ірына Фёдараўна
  "Рэчыцкае Палессе" Ч.Пяткевіча як крыніца па гісторыі і этнаграфіі Рэчыцкай зямлі
  / І. Ф. Кітурка // Шостыя Міжнародные Доўнараўскія чытанні : матерыялы Міжнар. навук.-канф., Рэчыца, 14-15 лістапада 2007 г.: у 2 ч. Ч. 2 : Рэчыца ў часе і прасторы: 795 год заснавання горада. – Гомель : Гомельскi дзярж. ун-т iмя Ф. Скарыны, 2008. – С. 108-118. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 46

  полный текст

  ББК 63.

  Кітурка, Ірына Фёдараўна
  Сацыяльна-эканамічная гісторыя Беларусі XVII-XVIII стст. у працах М В. Доўнар-Запольскага
  / І. Ф. Кітурка // Даследчык гісторыі трох народаў: М.В. Доўнар-Запольскі : зборнік навуковых артыкулаў і дакументаў / пад рэд. В. М. Лебедзевай. – Гомель-Рэчыца : ГДУ імя Ф. Скарыны, 2000. – С. 224-230. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 47

  полный текст

  ББК 63.3(4Беі)5 К45

  Кітурка, Ірына Фёдараўна
  Сацыяльна-эканамічныя крызісы і палітыка гаспадарчага аднаўлення і развіцця ў дзяржаўных уладаннях Беларусі (другая палова XVII - XVIII ст.)
  : аўтарэф. дыс. ... канд. гіст. навук : 07.00.02 / І. Ф. Кітурка ; НАН Беларусі, Ін-т гісторыі. – Мінск, 2002. – 20 с., 1экз. 

  Автореферат


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 48

  полный текст

  ББК 85.113(4Беі) С99

  Куль-Сяльверстава, Святлана Яўгенаўна
  Свяцк Гурскіх (Радзівілкі)
  / С. Я. Куль-Сяльверстава, С. У. Словік, І. Ф. Кітурка // Сядзібы і паркі Гродзеншчыны. Вып. II / навук. рэд. і аўтар уступу С. Я. Куль-Сяльверстава ; склад. С. У. Словік. – Гродна : 2004. – С. 20-40. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 49

  полный текст

  ББК 63.

  Кітурка, Ірына Фёдараўна
  Справа Іахіма Кліковіча, суперінтэнданта Юрбаргскай сплаўной каморы, як адлюстраванне праблем у арганізацыі мытнай службы ВКЛ у другой палове XVIII ст.
  / І. Ф. Кітурка // Беларускі гістарычны часопіс. – 2016. – № 6. – С. 11-17. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 50

  полный текст

  ББК 63.

  Кітурка, Ірына Фёдараўна
  Спробы мадэрнізацыі эканомікі ВКЛ у другой палове XVIII ст.
  / І. Ф. Кітурка // Bialoruskie Zeszyty Historyczne. – 2005. – № 20. – С. 33-48. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения


<<<1234567>>>
Книг в корзине:

Вестник ГрГУ UNIVERSUM Научная библиотека