Главная » Электронный каталог

Электронный каталог


Отображать по: Корзина(0):Выбрать все на странице Найдено документов: 667
 • 1

  ББК 63.3(4Лит)4 Д43

  Дзярновiч, А. І.
  "...in nostra Livonia"
  : Дакументальныя крыніцы па гісторыі палітычных адносінаў паміж Вялікім Княствам Літоўскім і Лівоніяй у канцы XV - першай палове XVI стст.: Сістэматызацыя і актавы аналіз. Т.1 / А. І. Дзярновiч ; НАН Беларусі, Ін-т гісторыі. – Мн. : Athenaum, 2003. – 373 с. – ISBN 985-6374-01-4 : 6900р., 1экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 2

  ББК 81.411.3-4 С99

  Сяргеева, А. М.
  А або У
  : слоўнік-даведнік канчаткаў назоўнікаў мужчынскага роду ў родным склоне адзіночнага ліку / А. М. Сяргеева, В. І. Уласевіч, Н. А. Чабатар ; Дзяржаўная навуковая ўстанова "Цэнтр даследаванняў бел. культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі". – Мінск : Аверсэв, 2014. – 318 с. – ISBN 978-985-533-305-1 : 7,99р., 1экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 3

  ББК 83.3(4Беі)6 Б14

  Багдановіч, Ірына Эрнстаўна
  Авангард і традыцыя
  : Беларуская паэзія на хвалі нацыянальнага адраджэння / І. Э. Багдановіч ; НАН Беларусі, Ін-т літаратуры імя Я. Купалы. – Мінск : Бел. навука, 2001. – 387 с. – ISBN 985-08-0459-9 : 3910р., 1экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 4

  ББК 63.3(4Беі)622 К14

  Казлова, С. Л.
  Аграрная палітыка нямецкіх акупацыйных улад на тэрыторыі заходніх абластей Беларусі (1941-1944 гг.)
  : аўтарэф. дыс. ... канд. гіст. навук : 07.00.02 / С. Л. Казлова ; НАН Беларусі. – Мінск, 2006. – 22 с., 1экз. 

  Автореферат


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 5

  полный текст

  ББК 63.3(4Беі) Г91

  Грэсь, Сяргей Міхайлавіч
  Аграрныя пераўтварэнні ў Заходняй Беларусі ў 1921-1939 гг.
  : аўтарэф. дыс. ... канд. гіст. навук 07.00.02 / С. М. Грэсь ; НАН Беларусі, Дзярж. навуковая установа "Ін-т гісторыі". – Мінск, 2007. – 20 с., 1экз. 

  Автореферат


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 6

  ББК 72. А28

  Аддзяленне гуманітарных навук і мастацтваў Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі
  : да 75-годдзя з дня заснавання / НАН Беларусі ; рэд. савет А. А. Каваленя [и др.]. – Мінск : Беларуская навука, 2011. – 321 с. – ISBN 978-985-08-1326-8 : 137666р., 1экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 7

  ББК 83.3(4Беі) А31

  Адлюстраванне сучаснай Беларусі ў мастацкай літаратуры
  : зборнік навуковых артыкулаў / НАН Беларусі, Цэнтр даследаванняў бел. культуры, мовы і літаратуры, Ін-т літаратуразнаўства імя Янкі Купалы ; навук. рэд. I. В. Саверчанка ; рэдкал.: А. А. Каваленя [и др.] ; уклад. Н. В. Якавенка. – Мінск : Беларуская навука, 2020. – 158 с. – ISBN 978-985-08-2547-6 : 5,85р., 2экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 8

  ББК 81.411.3 Р15

  Радзіваноўская, Наталля Аляксандраўна
  Айконімы, суадносныя з назвамі расліннага свету: структура, утварэнне, пашырэнне
  : Аўтарэф. дыс.... канд. філалаг. навук: 10.02.01 / Н. А. Радзіваноўская ; НАН Беларусі. Ін-т мовазнаўства імя Я.Коласа. – Мн., 2003. – 20 с., 1экз. 

  Автореферат


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 9

  ББК 72.4(4Беі) А38

  Акадэмічная гуманітарыстыка : 2016 - 2020 гады
  : важнейшыя вынікі дзяржаўнай праграмы навуковых даследаванняў "Эканоміка і гуманітарнае развіццё беларускага грамадства" / НАН Беларусі, Аддзяленне гуманітарных навук і мастацтваў ; аўт. кал.: А. А. Каваленя [і інш.] ; кіраўнік праекта А. А. Каваленя. – Мінск : Беларуская навука, 2021. – 279 с. – ISBN 978-985-08-2772-2 : 18,06р., 1экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 10

  ББК 81.411.3 Ш13

  Шабовіч, Мікалай Віктаравіч
  Аказіяльныя словы ў беларускіх мастацкіх тэкстах 20-х гг. ХХ ст.
  : аўтарэф. дыс.... канд. філ. навук: 10.02.01 / М. В. Шабовіч ; НАН Беларусі. Ін-т мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору ім. К.Крапівы. – Мн., 2004. – 20 с., 1экз. 

  Автореферат


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 11

  ББК 63.2 А43

  Актавая кніга полацкага магістрата 1650 г.
  : зборнік дакументаў / НАН Беларусі, Ін-т гісторыі ; склаў і падрыхтаваў да друку М. Ю. Гардзееў. – Мінск : Беларуская навука, 2006. – 270 с. – ISBN 985-08-0751-2 : 15000р., 1экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 12

  ББК 83.3(4Беі)6-8 Колас Я. Ж91

  Жураўлеў, Васiль Пракопавiч
  Актуальнасць традыцый
  : Якуб Колас у пісьменніцкім асяродку / В. П. Жураўлеў ; НАН Беларусі, Ін-т літаратуры імя Я. Купалы. – Мн. : Беларуская навука, 2002. – 184 с. – ISBN 985-08-0524-2 : 3450р., 2экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 13

  ББК 63.3(0) А43

  Актуальные проблемы истории и культуры
  : зб. навук. арт. Вып. 2. Парламентарызм у Вялікім Княстве Літоўскім у XVIII стагоддзі / НАН Беларусі, Ін-т гісторыі ; рэдкал.: В. В. Аніпяркоў, Д. В. Віцько, А. У. Мацук ; склад.: А. У. Мацук, Р. Юргайціс. – Мінск : Беларуская навука, 2020. – 362 с. – ISBN 978-085-08-2613-8 : 15,89р., 2экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 14

  ББК 83.3(2=Рус)5-8 Пушкін А.С. Т93

  Тычына, Мiхаiл Аляксандравiч
  Аляксандр Пушкін і Якуб Колас
  / М. А. Тычына ; НАН Беларусі, Ін-т літаратуры імя Я. Купалы. – Мінск : Беларуская навука, 1999. – 168 с. – 18000р., 2экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 15

  ББК 83.3(4Беі) А72

  Анталогія даўняй беларускай літаратуры
  : XI - першая палова XVIII стагоддя / НАН Беларусі, Ін-т літаратуры імя Я. Купалы ; навук. рэд. В. А. Чамярыцкi ; падрыхтавалі: А. І. Богдан, А. У. Бразгуноў. – 2-е выд., выпр. – Мінск : Беларуская навука, 2005. – 1015 с. – ISBN 985-08-0664-8 : 36560р., 2экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 16

  ББК 81.411.3 Л99

  Ляшкевіч, Вольга Міхайлаўна
  Антрапанімная сістэма Віцебшчыны і Магілеўшчыны XVI-XVIII стст. (На матэрыяле мясцовай дзелавой пісьменнасці)
  : аўтарэф. дыс....канд. філалаг. навук:10.02.01 / В. М. Ляшкевіч ; НАН Беларусі. Ін-т мовазнаўства імя Я.Коласа. – Мн., 2004. – 21 с., 1экз. 

  Автореферат


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 17

  ББК 81.411.3-4 А86

  Арфаэпічны слоўнік беларускай мовы
  / НАН Беларусі. Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры ; рэд. кал.: В. П. Русак, Ю. С. Гецэвіч, С. І. Лысы ; уклад.: В. П. Русак [и др.]. – Мінск : Беларуская навука, 2017. – 757 с. – ISBN 978-985-08-2128-7 : 22,31р., 3экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 18

  ББК 63.48(4Беі) К49

  Клімаў, М. В.
  Археалагічны комплекс Лучна-1 у акрузе Полацка (XI - XVI стст.)
  : [манаграфія] / М. В. Клімаў ; НАН Беларусі, Ін-т гісторыі. – Мінск : Беларуская навука, 2019. – 568 с. – ISBN 978-985-08-2412-7 : 28,26р., 1экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 19

  ББК 63.4(2Б) А87

  Археалогія Беларусі. У 4 т. Т. 1. Каменны i бронзавы вякi
  / НАН Беларусі, Ін-т гісторыі ; аўт.: Э. М. Зайкоўскі [и др.] ; пад рэд.: М. М. Чарняўскага, А. Г. Калечыц. – Мінск : Беларуская навука, 1997. – 423 с. – 111700р., 14экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 20

  ББК 63.4(4Бел.) А87

  Археалогія Беларусі. У 4 т. Т. 2. Жалезны век і ранняе сярэднявечча
  / НАН Беларусі ; аўт.: А. А. Егарэйчанка [и др.] ; пад рэд.: В. І. Шадыры, В. С. Вяргей. – Мінск : Беларуская навука, 1999. – 502 с. – 656р., 15экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 21

  ББК 63.4(4Беі) А87

  Археалогія Беларусі: У 4 т. Т. 4. Помнікі XIV - XVIII стст.
  / В. М. Ляўко [і інш.] ; НАН Беларусі, Ін-т гісторыі ; пад рэд. В. М. Ляўко. – Мн. : Беларуская навука, 2001. – 597 с. – ISBN 985-08-0366-5 : 6000р., 1экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 22

  ББК 63.4(4Беі) А87

  Археалогія Беларусі: У 4 т. Т.2: Жалезны век і ранняе сярэднявечча
  / А. А. Егарэйчанка [и др.] ; НАН Беларусі ; пад рэд. В. С. Вяргей, В. І. Шадыра. – Мн. : Беларуская навука, 1999. – 502 с. – ISBN 985-08-0089-5 : 6000р., 2экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 23

  ББК 63.444(4Беі) А87

  Археологія эпохі сярэдневякоўя
  : да 70-годдзя з дня нараджэння П.Ф.Лысенкі / Ін-т гісторыі НАН Беларусі ; навук. рэд. В. М. Ляўко. – Мінск : Ін-т гісторыі НАН Беларусі, 2006. – 240 с. – (матэрыялы па археалогіі Беларусі. Вып. 12). – ISBN 985-6769-21-3 : 3000р., 1экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 24

  ББК 82.3(4Беі) К18

  Камарова, М. А.
  Архетыпічнасць, асаблівасці семантыкі і функцыянавання арнітаморфных вобразаў-сімвалаў у беларускім фальклоры
  : аўтарэф. дыс. ... канд. філал. навук : 10.01.09 / М. А. Камарова ; Дзярж. навуковая ўстанова "Ін-т мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору імя К. Крапівы НАН Беларусі". – Мінск, 2006. – 20 с., 1экз. 

  Автореферат


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 25

  ББК 85.113(4Беі) А87

  Архітэктура Беларусі
  : нарысы эвалюцыі ва ўсходнеславянскім і еўрапейскім кантэксце: у 4 т. т.1. IX - XIV стст. / НАН Беларусі. Ін-т мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору ім. К.Крапівы ; навук. рэд. А. І. Лакотка. – Мінск : Беларуская навука, 2005. – 392 с. – ISBN 985-08-0681-8 : 30710р., 6экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения


123456789...>>>
Книг в корзине:

Вестник ГрГУ UNIVERSUM Научная библиотека