Главная » Электронный каталог

Электронный каталог


Отображать по: Корзина(0):Выбрать все на странице Найдено документов: 667
 • 1

  ББК 63.3(4Лит)4 Д43

  Дзярновiч, А. І.
  "...in nostra Livonia"
  : Дакументальныя крыніцы па гісторыі палітычных адносінаў паміж Вялікім Княствам Літоўскім і Лівоніяй у канцы XV - першай палове XVI стст.: Сістэматызацыя і актавы аналіз. Т.1 / А. І. Дзярновiч ; НАН Беларусі, Ін-т гісторыі. – Мн. : Athenaum, 2003. – 373 с. – ISBN 985-6374-01-4 : 6900р., 1экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 2

  ББК 81.411.3-4 С99

  Сяргеева, А. М.
  А або У
  : слоўнік-даведнік канчаткаў назоўнікаў мужчынскага роду ў родным склоне адзіночнага ліку / А. М. Сяргеева, В. І. Уласевіч, Н. А. Чабатар ; Дзяржаўная навуковая ўстанова "Цэнтр даследаванняў бел. культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі". – Мінск : Аверсэв, 2014. – 318 с. – ISBN 978-985-533-305-1 : 7,99р., 1экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 3

  ББК 83.3(4Беі)6 Б14

  Багдановіч, Ірына Эрнстаўна
  Авангард і традыцыя
  : Беларуская паэзія на хвалі нацыянальнага адраджэння / І. Э. Багдановіч ; НАН Беларусі, Ін-т літаратуры імя Я. Купалы. – Мінск : Бел. навука, 2001. – 387 с. – ISBN 985-08-0459-9 : 3910р., 1экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 4

  ББК 63.3(4Беі)622 К14

  Казлова, С. Л.
  Аграрная палітыка нямецкіх акупацыйных улад на тэрыторыі заходніх абластей Беларусі (1941-1944 гг.)
  : аўтарэф. дыс. ... канд. гіст. навук : 07.00.02 / С. Л. Казлова ; НАН Беларусі. – Мінск, 2006. – 22 с., 1экз. 

  Автореферат


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 5

  полный текст

  ББК 63.3(4Беі) Г91

  Грэсь, Сяргей Міхайлавіч
  Аграрныя пераўтварэнні ў Заходняй Беларусі ў 1921-1939 гг.
  : аўтарэф. дыс. ... канд. гіст. навук 07.00.02 / С. М. Грэсь ; НАН Беларусі, Дзярж. навуковая установа "Ін-т гісторыі". – Мінск, 2007. – 20 с., 1экз. 

  Автореферат


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 6

  ББК 72. А28

  Аддзяленне гуманітарных навук і мастацтваў Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі
  : да 75-годдзя з дня заснавання / НАН Беларусі ; рэд. савет А. А. Каваленя [и др.]. – Мінск : Беларуская навука, 2011. – 321 с. – ISBN 978-985-08-1326-8 : 137666р., 1экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 7

  ББК 83.3(4Беі) А31

  Адлюстраванне сучаснай Беларусі ў мастацкай літаратуры
  : зборнік навуковых артыкулаў / НАН Беларусі, Цэнтр даследаванняў бел. культуры, мовы і літаратуры, Ін-т літаратуразнаўства імя Янкі Купалы ; навук. рэд. I. В. Саверчанка ; рэдкал.: А. А. Каваленя [и др.] ; уклад. Н. В. Якавенка. – Мінск : Беларуская навука, 2020. – 158 с. – ISBN 978-985-08-2547-6 : 5,85р., 2экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 8

  ББК 81.411.3 Р15

  Радзіваноўская, Наталля Аляксандраўна
  Айконімы, суадносныя з назвамі расліннага свету: структура, утварэнне, пашырэнне
  : Аўтарэф. дыс.... канд. філалаг. навук: 10.02.01 / Н. А. Радзіваноўская ; НАН Беларусі. Ін-т мовазнаўства імя Я.Коласа. – Мн., 2003. – 20 с., 1экз. 

  Автореферат


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 9

  ББК 72.4(4Беі) А38

  Акадэмічная гуманітарыстыка : 2016 - 2020 гады
  : важнейшыя вынікі дзяржаўнай праграмы навуковых даследаванняў "Эканоміка і гуманітарнае развіццё беларускага грамадства" / НАН Беларусі, Аддзяленне гуманітарных навук і мастацтваў ; аўт. кал.: А. А. Каваленя [і інш.] ; кіраўнік праекта А. А. Каваленя. – Мінск : Беларуская навука, 2021. – 279 с. – ISBN 978-985-08-2772-2 : 18,06р., 1экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 10

  ББК 81.411.3 Ш13

  Шабовіч, Мікалай Віктаравіч
  Аказіяльныя словы ў беларускіх мастацкіх тэкстах 20-х гг. ХХ ст.
  : аўтарэф. дыс.... канд. філ. навук: 10.02.01 / М. В. Шабовіч ; НАН Беларусі. Ін-т мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору ім. К.Крапівы. – Мн., 2004. – 20 с., 1экз. 

  Автореферат


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 11

  ББК 63.2 А43

  Актавая кніга полацкага магістрата 1650 г.
  : зборнік дакументаў / НАН Беларусі, Ін-т гісторыі ; склаў і падрыхтаваў да друку М. Ю. Гардзееў. – Мінск : Беларуская навука, 2006. – 270 с. – ISBN 985-08-0751-2 : 15000р., 1экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 12

  ББК 83.3(4Беі)6-8 Колас Я. Ж91

  Жураўлеў, Васiль Пракопавiч
  Актуальнасць традыцый
  : Якуб Колас у пісьменніцкім асяродку / В. П. Жураўлеў ; НАН Беларусі, Ін-т літаратуры імя Я. Купалы. – Мн. : Беларуская навука, 2002. – 184 с. – ISBN 985-08-0524-2 : 3450р., 2экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 13

  ББК 63.3(0) А43

  Актуальные проблемы истории и культуры
  : зб. навук. арт. Вып. 2. Парламентарызм у Вялікім Княстве Літоўскім у XVIII стагоддзі / НАН Беларусі, Ін-т гісторыі ; рэдкал.: В. В. Аніпяркоў, Д. В. Віцько, А. У. Мацук ; склад.: А. У. Мацук, Р. Юргайціс. – Мінск : Беларуская навука, 2020. – 362 с. – ISBN 978-085-08-2613-8 : 15,89р., 2экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 14

  ББК 83.3(2=Рус)5-8 Пушкін А.С. Т93

  Тычына, Мiхаiл Аляксандравiч
  Аляксандр Пушкін і Якуб Колас
  / М. А. Тычына ; НАН Беларусі, Ін-т літаратуры імя Я. Купалы. – Мінск : Беларуская навука, 1999. – 168 с. – 18000р., 2экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 15

  ББК 83.3(4Беі) А72

  Анталогія даўняй беларускай літаратуры
  : XI - першая палова XVIII стагоддя / НАН Беларусі, Ін-т літаратуры імя Я. Купалы ; навук. рэд. В. А. Чамярыцкi ; падрыхтавалі: А. І. Богдан, А. У. Бразгуноў. – 2-е выд., выпр. – Мінск : Беларуская навука, 2005. – 1015 с. – ISBN 985-08-0664-8 : 36560р., 2экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 16

  ББК 81.411.3 Л99

  Ляшкевіч, Вольга Міхайлаўна
  Антрапанімная сістэма Віцебшчыны і Магілеўшчыны XVI-XVIII стст. (На матэрыяле мясцовай дзелавой пісьменнасці)
  : аўтарэф. дыс....канд. філалаг. навук:10.02.01 / В. М. Ляшкевіч ; НАН Беларусі. Ін-т мовазнаўства імя Я.Коласа. – Мн., 2004. – 21 с., 1экз. 

  Автореферат


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 17

  ББК 81.411.3-4 А86

  Арфаэпічны слоўнік беларускай мовы
  / НАН Беларусі. Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры ; рэд. кал.: В. П. Русак, Ю. С. Гецэвіч, С. І. Лысы ; уклад.: В. П. Русак [и др.]. – Мінск : Беларуская навука, 2017. – 757 с. – ISBN 978-985-08-2128-7 : 22,31р., 3экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 18

  ББК 63.48(4Беі) К49

  Клімаў, М. В.
  Археалагічны комплекс Лучна-1 у акрузе Полацка (XI - XVI стст.)
  : [манаграфія] / М. В. Клімаў ; НАН Беларусі, Ін-т гісторыі. – Мінск : Беларуская навука, 2019. – 568 с. – ISBN 978-985-08-2412-7 : 28,26р., 1экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 19

  ББК 63.4(2Б) А87

  Археалогія Беларусі. У 4 т. Т. 1. Каменны i бронзавы вякi
  / НАН Беларусі, Ін-т гісторыі ; аўт.: Э. М. Зайкоўскі [и др.] ; пад рэд.: М. М. Чарняўскага, А. Г. Калечыц. – Мінск : Беларуская навука, 1997. – 423 с. – 111700р., 14экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 20

  ББК 63.4(4Бел.) А87

  Археалогія Беларусі. У 4 т. Т. 2. Жалезны век і ранняе сярэднявечча
  / НАН Беларусі ; аўт.: А. А. Егарэйчанка [и др.] ; пад рэд.: В. І. Шадыры, В. С. Вяргей. – Мінск : Беларуская навука, 1999. – 502 с. – 656р., 15экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 21

  ББК 63.4(4Беі) А87

  Археалогія Беларусі: У 4 т. Т. 4. Помнікі XIV - XVIII стст.
  / В. М. Ляўко [і інш.] ; НАН Беларусі, Ін-т гісторыі ; пад рэд. В. М. Ляўко. – Мн. : Беларуская навука, 2001. – 597 с. – ISBN 985-08-0366-5 : 6000р., 1экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 22

  ББК 63.4(4Беі) А87

  Археалогія Беларусі: У 4 т. Т.2: Жалезны век і ранняе сярэднявечча
  / А. А. Егарэйчанка [и др.] ; НАН Беларусі ; пад рэд. В. С. Вяргей, В. І. Шадыра. – Мн. : Беларуская навука, 1999. – 502 с. – ISBN 985-08-0089-5 : 6000р., 2экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 23

  ББК 63.444(4Беі) А87

  Археологія эпохі сярэдневякоўя
  : да 70-годдзя з дня нараджэння П.Ф.Лысенкі / Ін-т гісторыі НАН Беларусі ; навук. рэд. В. М. Ляўко. – Мінск : Ін-т гісторыі НАН Беларусі, 2006. – 240 с. – (матэрыялы па археалогіі Беларусі. Вып. 12). – ISBN 985-6769-21-3 : 3000р., 1экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 24

  ББК 82.3(4Беі) К18

  Камарова, М. А.
  Архетыпічнасць, асаблівасці семантыкі і функцыянавання арнітаморфных вобразаў-сімвалаў у беларускім фальклоры
  : аўтарэф. дыс. ... канд. філал. навук : 10.01.09 / М. А. Камарова ; Дзярж. навуковая ўстанова "Ін-т мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору імя К. Крапівы НАН Беларусі". – Мінск, 2006. – 20 с., 1экз. 

  Автореферат


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 25

  ББК 85.113(4Беі) А87

  Архітэктура Беларусі
  : нарысы эвалюцыі ва ўсходнеславянскім і еўрапейскім кантэксце: у 4 т. т.1. IX - XIV стст. / НАН Беларусі. Ін-т мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору ім. К.Крапівы ; навук. рэд. А. І. Лакотка. – Мінск : Беларуская навука, 2005. – 392 с. – ISBN 985-08-0681-8 : 30710р., 6экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 26

  ББК 85.113(4Беі) А87

  Архітэктура Беларусі
  : нарысы эвалюцыі ва ўсходнеславянскім і еўрапейскім кантэксце. У 4 т. Т.2. XV - XVIII ст. / НАН Беларусі. Ін-т мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору ; навук. рэд. А. І. Лакотка ; рэдкал.: А. М. Кулагін, А. І. Лакотка, Т. В. Габрусь. – Мн. : Беларуская навука, 2006. – 626 с. – ISBN 985-08-0721-0 : 34350р., 6экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 27

  ББК 85.113(4Беі) А87

  Архітэктура Беларусі
  : нарысы эвалюцыі ва ўсходнеславянскім і еўрапейскім кантэксце. У 4 т. Т.3. кн.1. другая палова XVIII - першая палова XIX ст. / НАН Беларусі. Ін-т мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору ; навук. рэд. А. І. Лакотка ; рэдкал.: Т. В. Габрусь, А. М. Кулагін, А. І. Лакотка. – Мн. : Беларуская навука, 2006. – 626 с. – ISBN 978-985-08-0803-5 : 25930р., 1экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 28

  ББК 85.113(4Беі) А87

  Архітэктура Беларусі
  : нарысы эвалюцыі ва ўсходнеславянскім і еўрапейскім кантэксце. у 4 т. т.3. кн. 1. Другая палова XVIII першая палова XIX ст. / НАН Беларусі ; навук. рэд. А. І. Лакотка ; рэдкал.: Т. В. Габрусь, А. М. Кулагін, А. І. Лакотка. – Мінск : Беларуская навука, 2007. – 502 с. – ISBN 978-985-08-0803-5 : 25930р., 5экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 29

  ББК 85.113(4Беі) А87

  Архітэктура Беларусі
  : нарысы эвалюцыі ва ўсходнеславянскім і еўрапейскім кантэксце. У 4 т. Т. 3. кн. 2. Другая палова XIX - пачатак XX ст. / НАН Беларусі. Ін-т мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору ; навук. рэд. А. І. Лакотка ; рэдкал.: Т. В. Габрусь, А. М. Кулагін, А. І. Лакотка. – Мн. : Беларуская навука, 2007. – 549 с. – ISBN 978-985-08-0872-1 : 22700р., 6экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 30

  ББК 81.41 К44

  Кісялева, Наталля Барысаўна
  Арэальныя ўзаемасувязi славянскiх моў Цэнтральнай зоны
  : аўтарэф. дыс....канд. фiлалаг. навук: 10.02.03 / Н. Б. Кісялева ; НАН Беларусі. – Мн., 2000. – 18 с., 1экз. 

  Автореферат


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 31

  ББК 85.33 С51

  Смольская, К. Р.
  Асаблівасці засваення беларускай драматургіі ў нацыянальным театральным мастацтве канца ХХ - пачатку ХХI стагоддзя
  : аўтарэф. дыс. ... канд. мастацтвазнаўства : 17.00.01 / К. Р. Смольская ; НАН Беларусі. Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры. – Мінск, 2013. – 24 с., 1экз. 

  Автореферат


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 32

  ББК 81.411.3 Б85

  Босак, А.
  Атлас гаворак Пружанскага раёна Брэсцкай вобласці і сумежжа (Верхняга Над'ясельдзя)
  : лексіка / А. Босак, В. Босак ; Ін-т мовазнаўства імя Я.Коласа НАН Беларусі, НАН Беларусі. – Мінск : НАН Беларусі, 2006. – 123 с. – 2000р., 1экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 33

  ББК 81.411.3 Б85

  Босак, А.
  Атлас гаворак Пружанскага раёна Брэсцкай вобласці і сумежжа (Верхняга Над'ясельдзя)
  : фанетыка і марфалогія / А. Босак, В. Босак ; Ін-т мовазнаўства імя Я.Коласа НАН Беларусі, НАН Беларусі. – Мінск : НАН Беларусі, 2005. – 94 с. – 2000р., 1экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 34

  ББК 85.1(2Б) Б25

  Барока ў беларускай культуры і мастацтве
  / НАН Беларусі. Ін-т мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору ім. К.Крапівы ; навук. рэд. В. Ф. Шматаў. – Мінск : Беларуская навука, 1998. – 304 с. – 305900р., 2экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 35

  ББК 85.1(2Б) Б25

  Барока ў беларускай культуры і мастацтве
  / НАН Беларусі. Ін-т мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору ім. К.Крапівы ; навук. рэд. В. Ф. Шматаў. – Мінск : Бел. навука, 1998. – 304 с. – 299000р., 1экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 36

  ББК 85.1(4Беі) Б25

  Барока ў беларускай культуры і мастацтве
  / НАН Беларусі. Ін-т мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору ім. К.Крапівы ; навук. рэд. В. Ф. Шматаў. – 3-е выд. – Мінск : Беларуская навука, 2005. – 308 с. – ISBN 985-08-0638-9 : 11150р., 10экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 37

  ББК 63.3(4Беі) Б43

  Белавежская пушча
  : вытокі запаведнасці, гісторыя і сучаснасць / В. Г. Белявец [и др.] ; НАН Беларусі, Ін-т гісторыі. – Мінск : Беларуская навука, 2009. – 455 с. – ISBN 978-985-08-1087-8 : 30000р., 1экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 38

  ББК 81.411.3-4 Б43

  Беларуска-азербайджанскі слоўнік
  / НАН Беларусі. Аддзяленне гуманітарных навук і мастацтваў, Беларускі дзярж. пед. ун-т імя Максіма Танка ; навук. рэд.: В. Д. Старычонак, Т. Г. Шукурбейлі ; уклад.: В. Д. Старычонак, А. А. Гіруцкі, І. П. Кудраватых. – Мінск : Беларуская навука, 2015. – 287 с. – ISBN 978-985-08-1857-7 : 148238р., 1экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 39

  ББК 83.3(4Беі)6 Ш18

  Шаладонаў, Ігар Міхайлавіч
  Беларускае апавяданне 20-х гадоў аб рэвалюцыі і грамадзянскай вайне: праблема маральна-духоўных пошукаў
  : Аўтарэф. дыс.... канд. філалаг. навук: 10.01.01 / І. М. Шаладонаў ; НАН Беларусі, Ін-т літаратуры імя Я. Купалы. – Мн., 2002. – 20 с., 1экз. 

  Автореферат


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 40

  ББК 85.103(4Беі) Л17

  Лазука, Барыс Андрэевiч
  Беларускае барока. Гісторыка-тэарэтычныя праблемы стылю
  : Аўтарэф. дыс....доктара мастацтвазнаўства: 17.00.04 / Б. А. Лазука ; НАН Беларусі. Ін-т мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору ім. К.Крапівы. – Мн., 2003. – 37 с., 1экз. 

  Автореферат


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 41

  ББК 82.3(4БЕI) Н33

  Наталевіч, Вольга Генадзьеўна
  Беларускае Купалле ў кантэксце фальклорнай традыцыi славян. Тыпалагiчны аспект
  : аўтарэф. дыс. канд. фiлалаг. навук: 10.01.09 /нац. акад. навук беларусi / В. Г. Наталевіч ; НАН Беларусі. – Мн., 2002. – 20 с., 1экз. 

  Автореферат


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 42

  ББК 91.9:81.411.3 Б43

  Беларускае мовазнаўства
  : Бібліяграфічны паказальнік. 1986-1991 / НАН Беларусі ; аўтары уступ. тэксту Ф. Д. Клімчук, В. П. Русак ; склад.: А. У. Каратышэўская, А. У. Траццякова. – Мн. : Беларуская навука, 2005. – 484 с. – ISBN 985-08-0610-9 : 13380р., 3экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 43

  ББК 63.442.7(4Беі) З45

  Звяруга, Я. Г.
  Беларускае Павілле у жалезным веку і раннім сярэдневякоўі
  / Я. Г. Звяруга ; НАН Беларусі, Ін-т гісторыі. – Мн. : Ін-т гісторыі НАН Беларусі, 2005. – 174 с. – (матэрыялы па археалогіі Беларусі. вып. 10). – ISBN 985-6769-07-8 : 3500р., 2экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 44

  ББК 63.3(4Беі)6 Б25

  Бароўская, В. М.
  Беларускае пытанне на савецка-польскіх перагаворах 1918 - 1921 гг.
  / В. М. Бароўская ; НАН Беларусі, Ін-т гісторыі ; навук. рэд. А. М. Літвін. – Мінск : Беларуская навука, 2017. – 269 с. – ISBN 978-985-08-2093-8 : 7,31р., 2экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 45

  ББК 80. Б43

  Беларуска-італьянскае культурнае ўзаемадзеянне і праблема захавання нацыянальнай ідэнтычнасці: сацыяльны вопыт і перспектывы = Internazione culturale Italo-Bielorussa e problemi di conservazione dell'identita nazionale: esperienza sociale prospettive
  : зборнік навуковых артыкулаў / НАН Беларусі, Цэнтр даследаванняў бел. культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі, Ін-т мовазнаўства імя Я. Коласа ; навук. рэд.: В. У. Міцкевіч, І. У. Ялынцава ; пад агульн. рэд. І. Л. Капылова ; рэдкал.: С. Л. Гаранін, В. У. Міцкевіч, І. У. Ялынцава. – Мінск : Беларуская навука, 2020. – 193 с. – ISBN 978-985-08-2525-4 : 11,17р., 1экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 46

  ББК 81.411.3-4 Б43

  Беларуска-рускі слоўнік = Белорусско-русский словарь. У 3 т. Т. 1. А-З
  / НАН Беларусі, Ін-т мовы і літаратуры імя Якуба Коласа і Янкі Купалы ; пад рэд. А. А. Лукашанца. – Выд. 4. перапрац. і дап. – Мінск : Беларуская Энцыклапедыя імя Петруся Броўкі, 2012. – 1072 с. – ISBN 978-985-11-0614-7 : 70295р., 3экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 47

  ББК 81.411.3-4 Б43

  Беларуска-рускі слоўнік = Белорусско-русский словарь. У 3 т. Т. 2. З - П
  / НАН Беларусі, Ін-т мовы і літаратуры імя Якуба Коласа і Янкі Купалы ; пад рэд. А. А. Лукашанца. – Выд. 4. перапрац. і дап. – Мінск : Беларуская Энцыклапедыя імя Петруся Броўкі, 2012. – 1088 с. – ISBN 978-985-11-0624-6 : 69760р., 3экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 48

  ББК 81.411.3-4 Б43

  Беларуска-рускі слоўнік = Белорусско-русский словарь. У 3 т. Т. 3. П - Я
  / НАН Беларусі, Ін-т мовы і літаратуры імя Якуба Коласа і Янкі Купалы ; пад рэд. А. А. Лукашанца. – Выд. 4. перапрац. і дап. – Мінск : Беларуская Энцыклапедыя імя Петруся Броўкі, 2012. – 1120 с. – ISBN 978-985-11-0641-3 : 54991р., 3экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 49

  ББК 81.411.3-4 Б43

  Беларуска-рускі слоўнік: У 3 т. Т.1. А - З
  / НАН Беларусі. Ін-т мовазнаўства імя Я.Коласа ; пад рэд. А. І. Падлужны ; рэд. К. К. Атраховіч. – 3-выд., папраўленае і дап. – Мн. : Беларуская навука, 2003. – 1119 с. – ISBN 985-11-0271-7 : 5132р., 2экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 50

  ББК 81.411.3-4 Б43

  Беларуска-рускі слоўнік: У 3 т. Т.2. З - П
  / НАН Беларусі. Ін-т мовазнаўства імя Я.Коласа ; пад рэд. А. І. Падлужны ; рэд. К. К. Атраховіч. – 3-выд., папраўленае і дап. – Мн. : БелЭн, 2003. – 1119 с. – ISBN 985-11-0274-7 : 7283р., 2экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения


123456789...>>>
Книг в корзине:

Вестник ГрГУ UNIVERSUM Научная библиотека