Главная » Электронный каталог

Электронный каталог


Отображать по: Корзина(0):Выбрать все на странице Найдено документов: 53
 • 26

  полный текст

  ББК 80. Ф51

  Піваварчык, Ірына Вайцехаўна
  Мікратапонімы вёскі Танявічы Шчучынскага раёна
  / І. В. Піваварчык // Філалагічнае краязнаўства Гродзеншчыны (матэрыялы і даследаванні) : зб. навук. арт. (да 100-годдзя з дня нараджэння Максіма Танка) / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы". – Гродна : ЮрСаПринт, 2012. – С. 122-125. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 27

  полный текст

  ББК 80. Ф51

  Піваварчык, Ірына Вайцехаўна
  Мікратапонімы Падлабенскага сельскага Савета
  / І. В. Піваварчык // Філалагічнае краязнаўства Гродзеншчыны : (матэрыялы і даследаванні) : зборнік навуковых артыкулаў. Вып. 3. Да 110-годдзя з дня нараджэння Т.Ф. Сцяшковіч / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы" ; рэдкал.: М. А. Даніловіч [і інш.]. – Гродна : ЮрСаПрынт, 2014. – С. 114-120. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 28

  полный текст

  ББК 82. Ф19

  Піваварчык, Ірына Вайцехаўна
  Міфалагема "жывая вада" ў рэкламным тэксце газеты "Наша Ніва"
  / І. В. Піваварчык // Фалькларыстычныя даследаванні. Кантэкст. Тыпалогія. Сувязі : зборнік навуковых артыкулаў. Вып. 15 / пад навук. рэд.: Р. М. Кавалёвай, В. В. Прыемка ; рэдкал.: В. П. Рагойша [и др.]. – Мінск : РІВШ, 2019. – С. 70-79. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 29

  полный текст

  ББК 81.411.3 К78

  Піваварчык, Ірына Вайцехаўна
  Назвы каталіцкіх храмаў як аб'ект анамастычнага даследавання
  / І. В. Піваварчык // Краявіды роднай мовы : зб. мовазнаўч. навук. арт. (памяці прафесара І.Я. Лепешава) / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы" ; адказны рэд. М. А. Даніловіч ; рэд. кал.: М. А. Даніловіч [і інш.]. – Гродна : ЮрСаПрынт, 2014. – С. 181-186. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 30

  полный текст

  ББК 81.411.3 П32

  Піваварчык, Ірына Вайцехаўна
  Намінацыі беларускага вясельна-абрадавага жаночага касцюма (этналінгвістычная характарыстыка)
  : Аўтарэф. дыс....канд. філалаг. навук: 10.02.01 / І. В. Піваварчык. – Гомель, 2002. – 19 с., 2экз. 

  Автореферат


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 31

  полный текст

  ББК 81.411.3 А43

  Піваварчык, Ірына Вайцехаўна
  Не славіцца красавіца, а хто каму наравіцца: лінгвакультурная характарыстыка канцэпта 'дзявочая прыгажосць'
  / І. В. Піваварчык // Актуальныя праблемы мовазнаўства : зборнік навуковых артыкулаў (да 90-годдзя прафесара Паўла Уладзіміравіча Сцяцко) / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы" ; адказ. рэд.: С. Г. Ляскевіч, А. І. Кавальчук ; рэд. кал.: С. Г. Ляскевіч [і інш.]. – Гродна : ЮрСаПрынт, 2020. – С. 117-123. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 32

  полный текст

  ББК 74. К78

  Піваварчык, Ірына Вайцехаўна
  Некаторыя аспекты развіцця даследчай дзейнасці вучняў
  / І. В. Піваварчык, М. А. Якалцэвіч // Краязнаўства як адзін з накірункаў вучэбна-выхаваўчай работы ў школе і ВНУ : матэрыялы Рэсп. навук. канф., Брэст, 28-29 сакавіка 2008 г. – Брэст : Альтернатива, 2008. – С. 181-186. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 33

  полный текст

  ББК 81.411.3 Б43

  Піваварчык, Ірына Вайцехаўна
  Праблема загалоўнай літары ў рэлігійнай тэрміналогіі (на матэрыяле СМІ Гродзеншчыны)
  / І. В. Піваварчык // Беларуская мова ў супольнасці моў : зборнік навуковых артыкулаў (да 85-годдзя прафесара П.У. Сцяцко) / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы" ; адказны рэд. А. І. Кавальчук ; рэдкал.: І. І. Бубновіч [і інш.]. – Гродна : ЮрСаПринт, 2015. – С. 256-262. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 34

  полный текст

  ББК 83.3(4Пол) Ш70

  Піваварчык, Ірына Вайцехаўна
  Прынцыпы намінацый азёр Гродзеншчыны
  / І. В. Піваварчык // Шлях да ўзаемнасці = Droga ku wzajemnosci : матэрыялы XVIII Міжнар. навук. канф., Гродна, 15-16 лістапада 2012 г. / рэд. кал.: Я. Панькоў, І. Папоў, Э. С. Ярмусік. – Ліда : Лідская друкарня, 2014. – С. 86-88. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 35

  полный текст

  ББК 63. Г86

  Піваварчык, Ірына Вайцехаўна
  Прычыны змены прозвішчаў жыхарамі Гродзенскай губерніі ў пачатку ХХ ст.
  / І. В. Піваварчык, С. А. Піваварчык // Гродненщина в историческом, экономическом и культурном развитии 1800 - 1921 гг. (к 210-летию образования Гродненской губернии) : материалы Междунар. науч.-практ. конф., Гродно, 22 - 23 сентября 2011 г. / гл. ред. Г. А. Хацкевич. – Гродно : ГрГУ, 2012. – С. 261-266. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 36

  полный текст

  ББК 83.3(4Беі)6-8 Купала Я. Р96

  Піваварчык, Ірына Вайцехаўна
  Рэалізацыя канцэпта "сэрца" ў моўнай сістэме і паэтычных тэкстах Я. Купалы
  / І. В. Піваварчык, М. А. Якалцэвіч // Рэспубліканскія Купалаўскія чытанні : зб. навук. артыкулаў / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы" ; рэд. рада: С. А. Габрусевіч [і інш.]. – Гродна : ГрДУ, 2007. – С. 143-148. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 37

  полный текст

  ББК 83. A89

  Піваварчык, Ірына Вайцехаўна
  Рэлігійная культура этнаканфесійнай электроннай камунікацыі
  / І. В. Піваварчык // Acta Albaruthenica. – 2018. – № 18. – С. 355-369. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 38

  полный текст

  ББК 83.3(4Пол) П53

  Піваварчык, Ірына Вайцехаўна
  Рэпрэзентацыя канцэпта "грэх" у газетна-публіцыстычным дыскурсе
  / І. В. Піваварчык // Polsko-bialoruskie zwiazki jezykowe, literackie, historyczne i kulturowe = Польска-беларускія моўныя, літаратурныя, гістарычныя і культурныя сувязі. T. XVIII : materialy XXIII Miedzynarodowej Konferencji Naukowej "Droga ku wzajemnosci". Bialystok 22-23 IX 2017 = Матэрыялы XXIII Міжнароднай навуковай канферэнцыі "Шлях да ўзаемнасці", Беласток, 22-23 IX 2017 / Katedra filologii bialoruskiej un-tu w Bialymstoku, Grodzienski Panstwowy un-t im. J.Kupaly ; pod red. B. Siegienia. – Bialystok : 2017. – С. 161-167. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 39

  полный текст

  ББК 83.3(4Беі)6-8 Купала Я. С48

  Піваварчык, Ірына Вайцехаўна
  Рэпрэзентацыя лексемы СЭРЦА ў лірыцы Янкі Купалы
  / І. В. Піваварчык, М. А. Якалцэвіч // Слова класічная вышыня : (да 130-годдзя з дня нараджэння Янкі Купалы і Якуба Коласа) : зб. навук. прац / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы". – Гродна : ЮрСаПринт, 2012. – С. 174-179. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 40

  полный текст

  ББК 83.3(4Беі)6-8 Купала Я. С48

  Піваварчык, Ірына Вайцехаўна
  Рэпрэзентацыя лексемы СЭРЦА ў лірыцы Янкі Купалы
  / І. В. Піваварчык, М. А. Якалцэвіч // Слова класічная вышыня : (да 130-годдзя з дня нараджэння Янкі Купалы і Якуба Коласа) : зб. навук. прац / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы". – Гродна : ЮрСаПринт, 2012. – С. 174-179. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 41

  полный текст

  ББК 81.0 С47

  Піваварчык, Ірына Вайцехаўна
  Самаідэнтыфікацыя ў віртуальнай камунікацыі (на прыкладзе каментарыяў да рэлігійных тэкстаў)
  / І. В. Піваварчык // Славянский мир и национальная речевая культура в современной коммуникации : сборник научных трудов / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы" ; гл. ред. М. И. Конюшкевич ; ред. кол.: М. И. Конюшкевич [и др.]. – Гродно : ГрГУ им. Янки Купалы, 2018. – С. 146-148. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 42

  полный текст

  ББК 81.0 С47

  Піваварчык, Ірына Вайцехаўна
  Семантыка назваў водных локусаў у беларускіх магічных тэкстах
  / І. В. Піваварчык // Славянский мир и национальная речевая культура в современной коммуникации. В 2 ч. Ч. 2 : сб. науч. ст., посвящ. 160-летию со дня рождения академика Е.Ф. Карского, 80-летию филол. фак. Гродненского гос. ун-та имени Янки Купалы и 80-летию Гродненского гос. ун-та имени Янки Купалы / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы" ; гл. ред. Т. А. Пивоварчик ; редкол.: А. А. Булгакова [и др.]. – Гродно : ГрГУ им. Янки Купалы, 2020. – С. 305-310. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 43

  полный текст

  ББК 81.41 С47

  Піваварчык, Ірына Вайцехаўна
  Семантыка слова чапец у вясельнай абраднасці
  / І. В. Піваварчык // Славянскія мовы, літаратуры і культуры: этнас у святле гісторыі і сучаснасці : Зб. навук. прац / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы" ; пад рэд. С.Ф. Мусіенка. – Гродна : ГрДУ, 2003. – С. 217-221. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 44

  полный текст

  ББК 81.41 С48

  Піваварчык, Ірына Вайцехаўна
  Славянская этналінгвістыка: праблемы і перспектывы
  / І. В. Піваварчык // Словообразование и номинативная деривация в славянских языках : Материалы VIII Международной научной конференции. 15 - 16 апреля 2003 г. Гродно / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы" ; отв. ред.: А. В. Никитевич, С. А. Емельянова. – Гродно : ГрГУ, 2003. – С. 378-381. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 45

  полный текст

  ББК 83.3(4Беі)6-8 Купала Я. Р96

  Піваварчык, Ірына Вайцехаўна
  Спецыфіка рэлігійнай камунікацыі
  / І. В. Піваварчык // Рэспубліканскія Купалаўскія чытанні : зборнік навуковых прац : да 135-годдзя з дня нараджэння народнага паэта Беларусі Янкі Купалы / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы" ; адказ. рэд.: А. С. Садоўская ; рэд. рада: М. А. Даніловіч, Д. М. Лебядзевіч, А. Э. Сабуць. – Гродна : ЮрСаПрынт, 2017. – С. 288-291. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 46

  полный текст

  ББК 81.02 С48

  Піваварчык, Ірына Вайцехаўна
  Структурна-семантычны аналіз групы словаў з агульнай семай 'стужка, што ўплятаюць у косы'
  / І. В. Піваварчык // Словообразование и номинативная деривация в славянских языках: в 2 ч. Ч. 1 : материалы VI Международной научной конференции, 28-29 мая 1998 г. / Гродненский гос. ун-т им. Янки Купалы ; отв. ред. С. А. Емельянова. – Гродно : 1998. – С. 191-195. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 47

  полный текст

  ББК 81.0 С48

  Піваварчык, Ірына Вайцехаўна
  Структурна-семантычны аналіз і лексікаграфічнае прадстаўленне справавых лістоў як жанравай разнавіднасці афіцыйна-справавога стылю
  / І. В. Піваварчык // Слово и словарь = Vocabulum et vocabularium : сборник науч. трудов по лексикографии / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы" ; отв. ред. Л. В. Рычкова. – Гродно : ГрГУ, 2005. – С. 173-175. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 48

  полный текст

  ББК 81.0 С47

  Піваварчык, Ірына Вайцехаўна
  Традыцыйная беларуская культура ў сучасным рэкламным тэксце
  / І. В. Піваварчык // Славянский мир и национальная речевая культура в современной коммуникации: к 155-летию со дня рождения академика Евфимия Фёдоровича Карского : сборник научных трудов / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы" ; гл. ред. М. И. Конюшкевич ; ред. кол.: М. И. Конюшкевич, Т. А. Пивоварчик, И. И. Минчук. – Гродно : ГрГУ им. Янки Купалы, 2016. – С. 222-229. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 49

  полный текст

  ББК 72.3 Л75

  Піваварчык, Ірына Вайцехаўна
  Хрысціянскія айконімы ў тапаніміцы Гродзеншчыны
  / І. В. Піваварчык // М.В. Ломоносов в истории науки, культуры, университетского образования : материалы Международной научной конференции (Гродно,15-16 декабря 2011 г.) / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы" ; гл. ред. А. В. Никитевич. – Гродно : ГрГУ, 2013. – С. 237-239. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 50

  полный текст

  ББК 83.

  Піваварчык, Ірына Вайцехаўна
  "Шануйце, хлопцы, вяночак маладых дзявочак": шлюбны вянок у наіўнай карціне свету беларусаў
  / І. В. Піваварчык // Роднае слова. – 2004. – № 6. – С. 31-34. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения


<123>
Книг в корзине:

Вестник ГрГУ UNIVERSUM Научная библиотека