Главная » Электронный каталог

Электронный каталог


Отображать по: Корзина(0):Выбрать все на странице Найдено документов: 50
 • 1

  полный текст

  ББК 63.3(4Беі) А43

  Токць, Сяргей Міхайлавіч
  Актуальнасць мікрагістарычных даследаванняў у сучаснай беларускай гістарыяграфіі
  / С. М. Токць // Актуальныя праблемы гісторыі Беларусі: стан, здабыткі і супярэчнасці, перспектывы развіцця : Матэрыялы рэспубліканскай навуковай канферэнцыі. 3-4 мая 2002 года. Гродна: У 4 ч. Ч.4 / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы" ; пад рэд. I.П. Крэнь, І. А. Змітровіч, У. Навіцкі. – Гродна : ГрДУ, 2003. – С. 23-28. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 2

  полный текст

  ББК 60.(4Беі)

  Токць, Сяргей Міхайлавіч
  Баброўня - вёска паэтаў: да пытання аб генеалогіі сялянскага роду Касцевічаў
  / С. М. Токць // Беларускі гістарычны часопіс. – 2013. – № 1. – С. 15-21. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 3

  ББК 63.3(4Беі) Б17

  Базовые ценности белорусской культуры: генезис и проблемы функционирования
  : Отчет о НИР (промежуточный) / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы" ; исполнитель С. М. Токць ; науч. рук. темы С. А. Габрусевич. – Гродно, 2004. – 48 с., 1экз. 

  Отчет о НИР


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 4

  полный текст

  ББК 63.3(4Беі) Т51

  Токць, Сяргей Міхайлавіч
  Беларуская веска на мяжы эпох
  : Змены этнічнай самасвядомасці сялянства ва ўмовах распаду традыцыйнага аграрнага грамадства (па матэрыялах Гарадзеншчыны 19 - першай трэці 20 ст.) / С. М. Токць ; Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы". – Гродна : ГрДУ, 2003. – 190 с. – ISBN 985-417-423-9 : 3544р., 10экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 5

  полный текст

  ББК 63.3(4Беі) Т51

  Токць, Сяргей Міхайлавіч
  Беларуская вёска ў эпоху зьменаў
  : Другая палова XIX - першая траціна XX ст. / С. М. Токць. – Менск : Тэхналогія, 2007. – 306 с. – ISBN 985-458-132-2 : 104000р., 2экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 6

  полный текст

  ББК 63.

  Токць, Сяргей Міхайлавіч
  Дзейнасць валасных судоў у беларускіх губерніях у паслярэформенны перыяд (1861-1914): сацыяльна-культурныя аспекты
  / С. М. Токць // Веснік БДУ. Сер. 3, Гісторыя... – 2015. – № 2. – С. 15-19. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 7

  полный текст

  ББК 63.

  Токць, Сяргей Міхайлавіч
  Засцянковая шляхта Брэсцкага і Кобрынскага паветаў у матэрыялах губернскай адміністрацыі 1863-1864 гг.
  / С. М. Токць // Веснік Брэсцкага ўніверсітэта. Сер. 2, Гісторыя. Эканоміка. Права. – 2015. – № 1. – С. 69-75. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 8

  полный текст

  ББК 60.

  Токць, Сяргей Міхайлавіч
  Працэсы сацыяльнай мабільнасці ў беларускай вёсцы на мяжы XIX-XXстст.
  / С. М. Токць // Веснік ГрДУ імя Янкі Купалы. Сер. 1, Гісторыя. Філасофія. Паліталогія. Сацыялогія. Педагогіка. Псіхалогія. Правазнаўства. Філалогія. – 2004. – № 3. – С. 77-83. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 9

  полный текст

  ББК 63.

  Токць, Сяргей Міхайлавіч
  Мікрагістарычны падыход у даследванні сялянскіх супольнасцяў: тэарэтыка-метадалагічныя аспекты
  / С. М. Токць // Веснік Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі Купалы. Сер. 1, Гісторыя і археалогія. Філасофія. Паліталогія. – 2013. – № 2((152). – С. 49-56. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 10

  полный текст

  ББК 63.

  Токць, Сяргей Міхайлавіч
  Эміграцыя ў Амерыку сялян Гродзенскай і Віленскай губерняў у канцы XIX - пачатку XX ст
  / С. М. Токць // Веснік Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі Купалы. Сер. 1, Гісторыя і археалогія. Філасофія. Паліталогія. – 2015. – № 1(190). – С. 16-20. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 11

  полный текст

  ББК 63.(4Беі)

  Токць, Сяргей Міхайлавіч
  Перасяленне ў Сібір сялян Гродзенскай губерніі ў паслярэформенны перыяд (1861-1914 гг.)
  / С. М. Токць // Веснік Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі Купалы. Сер. 1, Гісторыя і археалогія. Філасофія. Паліталогія. – 2015. – № 2(197). – С. 16-23. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 12

  полный текст

  ББК 63.

  Токць, Сяргей Міхайлавіч
  Набытая зямля як фактар маёмаснай дыферэнцыяцыі сялянства ў паслярэформеннай Беларусі (на прыкладзе Віцебскай губерніі)
  / С. М. Токць // Вестник Полоцкого государственного университета. Сер. A. Гуманитарные науки. – 2015. – № 1. – С. 64-68. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 13

  полный текст

  ББК 63.3

  Токць, Сяргей Міхайлавіч
  Высылка з Беларусі шляхцічаў-паўстанцаў 1863-1864
  / С. М. Токць, А. А. Семянчук, Я. Трацяк // Герольд Litherland. – 2006. – № 17. – С. 110-126. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 14

  полный текст

  ББК 63.3(4Беі) Г51

  Гісторыя беларускай культуры
  : Дапам. па аднайменным курсе для студ. усіх спец. / склад. С. А. Габрусевича, С. М. Токць, I. I. Трацяк. – Гродна : ГрДУ, 2004. – 59 с. – ISBN 985-417-578-2 : 1627р., 142экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 15

  ББК 63.0 С66

  Токць, Сяргей Міхайлавіч
  Гісторыя і сацыяльная тэорыя: шляхі да збліжэння
  / С. М. Токць // Состояние и развитие методологических исследований в исторической науке Республики Беларусь и Российской Федерации : Сб. науч. ст. / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы" ; ред. кол.: Г. В. Васюк, Е. И. Мелешко, А. Н. Нечухрин. – Гродно : ГрГУ, 2008. – С. 269-277. 

  Статья


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 16

  ББК 63.(4Беи)

  Крых, Г. А.
  Гісторыя пасялення Мінск-Дваранскае: засцянковая шляхта з Беларусі ў сібірскім Прыіртышшы
  / Г. А. Крых, С. М. Токць // Беларускі гістарычны часопіс. – 2012. – № 3. – С. 4-10. 

  Статья


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 17

  ББК 63.3(4Беі)5 G86

  Токць, Сяргей Міхайлавіч
  Гродзенскае чыноўніцтва сялянскага паходжання на пачатку ХХ ст.
  / С. М. Токць // Grodnae et orbi: гарадскія супольнасці і гарадское асяроддзе XIV - XX стст. : матэрыялы міжнар. навук. канф., Гародня, 4-5 лістап. 2017 г. / пад рэд.: А. Радзюка, В. Галубовіча. – Мінск : Выдавец А. М. Янушкевіч, 2018. – С. 249-260. 

  Статья


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 18

  полный текст

  ББК 63.(4Беи) Г20

  Токць, Сяргей Міхайлавіч
  Дзейнасць гарадзенскіх выбарных гарадскіх устаноў перыяду Расійскай імперыі ў матэрыялах НГАБ у Горадні
  / С. М. Токць // Гарадзенскі палімпсест - 2009. Дзяржаўныя ўстановы і палітычнае жыццё. XVI – XX ст. : матэрыялы міжнароднай навуковай канферэнцыі, Горадня, 7 лістапада 2009 г. – Гародня : 2009. – С. 331-337. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 19

  ББК 63.(4Гр)

  Токць, Сяргей Міхайлавіч
  Дзейнасць гурткоў БСРГ у Берштаўскай гміне Гарадзенскага павету
  / С. М. Токць // Гістарычны альманах : Навуковы гістарычны і краязнаўчы часопіс. – 2006. – № 12. – С. 58-63. 

  Статья


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 20

  полный текст

  ББК 63.4(4Беі) Г51

  Токць, Сяргей Міхайлавіч
  Інстытут вясковай грамады ў паслярэформеннай беларускай вёсцы (1861-1914 гг.)
  / С. М. Токць // Гістарычна-археалагічны зборнік. Вып. 32 / НАН Беларусі, Ін-т гісторыі ; гал. рэд. А. А. Каваленя ; рэд. кал.: В. В. Даніловіч [и др.]. – Мінск : Беларуская навука, 2017. – С. 148-157. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 21

  ББК 63.(4Беі)

  Токць, Сяргей Міхайлавіч
  Кліматычныя катаклізмы, голад i эпідэміі ў Бeлapyci ў 1840—1850-я гг. (на матэрыялах Гродзенскай губерні)
  / С. М. Токць // Беларускі гістарычны часопіс. – 2021. – № 1. – С. 3-11. 

  Статья


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 22

  полный текст

  ББК 63.3(4Беі)-7 К90

  Культура Гродзенскага рэгіену: праблемы развіцця ва ўмовах поліэтнічнага сумежжа
  : Зборнік навуковых прац / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы" ; рэдкал.: Г. М. Семянчук, С. М. Токць, А. М. Пяткевіч. – Гродна : ГрДУ, 2003. – 399 с. – ISBN 985-417-479-4 : 5624р., 5экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 23

  ББК 63.3(2Б) Э91

  Культура Гродзеншчыны: рэгіянальныя асаблівасці, генезіс, працэсы
  / А. М. Пяткевіч [і інш.] // Этнасацыяльныя і культурныя працэсы ў заходнім рэгіёне Беларусі: гісторыя і сучаснасць : матэрыялы рэсп. навуковай канф. 5-6 снежня 1997 г. Гродна / Гродзенскі дзярж. ун-т імя Янкі Купалы ; адказны рэд. I.П. Крэнь. – Гродна : 1998. – С. 65-74. 

  Статья


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 24

  полный текст

  ББК 65.04 Р32

  Токць, Сяргей Міхайлавіч
  Лакальныя структуры ўлады ў доўгачасовай гістарычнай перспектыве (на прыкладзе мікрараёна Скідальшчына XV - пачатку ХХ ст.)
  / С. М. Токць // Регионалистика : сборник научных трудов / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы" ; ред. кол.: В. Н. Ватыль [и др.]. – Гродно : ГрГУ, 2012. – С. 223-244. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 25

  полный текст

  ББК 60.

  Токць, Сяргей Міхайлавіч
  Мадэрнізацыйная тэарэтычная парадыгма ў даследваннях сацыяльна-культурнай трансфармацыі традыцыйных сялянскіх супальнасцяў
  / С. М. Токць // Веснік ГрДУ імя Янкі Купалы. Сер. 5, Эканоміка. Сацыялогія. Біялогія. – 2013. – № 2(153). – С. 111-116. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 26

  полный текст

  ББК 63.(4Беи) Г20

  Токць, Сяргей Міхайлавіч
  Матэрыялы да гісторыі Горадні і ваколіц у зборах Нацыянальнай бібліятэкі імя Асалінскіх “Асалінэум” у Вроцлаве
  / С. М. Токць // Гарадзенскі палімпсест - 2009. Дзяржаўныя ўстановы і палітычнае жыццё. XVI – XX ст. : матэрыялы міжнароднай навуковай канферэнцыі, Горадня, 7 лістапада 2009 г. – Гародня : 2009. – С. 338-357. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 27

  полный текст

  ББК 63.3(4Беі) Г51

  Токць, Сяргей Міхайлавіч
  Метадалогія і метады гісторыка-дэмаграфічнага даследавання беларускага мястэчка XIX ст. (на прыкладзе Скідзеля)
  / С. М. Токць // Гістарычная ўрбаністыка : асновы метадалогіі і крыніцазнаўчая база : зборнік навуковых артыкулаў / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы" ; рэдкал.: І. В. Соркіна [и др.]. – Гродна : ГрДУ, 2011. – С. 54-72. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 28

  ББК 63.(4Беи)

  Токць, Сяргей Міхайлавіч
  Метамарфозы вызвалення ад прыгону: ці сялянская рэформа 1861 г. магла быць іншай?
  / С. М. Токць // Беларускі гістарычны часопіс. – 2021. – № 3. – С. 3-11. 

  Статья


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 29

  ББК 63.3(4Беі)5 Т51

  Токць, Сяргей Міхайлавіч
  Мясцовая шляхта і дзяржаўная адміністрацыя Расійскай імперыі ў Гродзенскай губерні: лаяльнасць і супраціў, 1802-1860-я гады
  : [манаграфія] / С. М. Токць. – Гродна : ЮрСаПрынт, 2019. – 382 с. – ISBN 978-985-7134-72-4 : 20р., 1экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 30

  ББК 63.3(4Беі)

  Токць, Сяргей Міхайлавіч
  Нараджальнасць і смяротнасць у традыцыйнай сялянскай супольнасці Беларусі XIX - пачатку XX ст. (па матэрыялах Глыбоцкага прыхода)
  / С. М. Токць // Беларускі гістарычны часопіс. – 2014. – № 11. – С. 14 - 22. 

  Статья


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 31

  полный текст

  ББК 63.3(4Беі)-7 К90

  Токць, Сяргей Міхайлавіч
  Нацыянальныя аспекты ў развіцці пачатковага школьніцтва на Гродзеншчыне ў другой палове ХІХ ст. — пачатку ХХ ст.
  / С. М. Токць // Культура Гродзенскага рэгіену: праблемы развіцця ва ўмовах поліэтнічнага сумежжа [Электронный ресурс] : Зборнік навуковых прац / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы" ; адказны рэд. I.П. Крэнь, А. М. Пяткевіч. – Гродна : ГрДУ, 2001. – С. 130-132. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 32

  ББК 63.(4Гр )

  Токць, Сяргей Міхайлавіч
  Нацыятворчыя працэсы на Гарадзеншчыне 19 - пачатку 20 ст. у святле тэорыі мадэрнізацыі
  / С. М. Токць // Гістарычны альманах : Навуковы гістарычны і краязнаўчы часопіс. – 2002. – № 6. – С. 130-151. 

  Статья


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 33

  полный текст

  ББК 66.0 Б43

  Токць, Сяргей Міхайлавіч
  Палітычная свядомасць беларускага сялянства напачатку ХХ ст.
  / С. М. Токць // Белорусская политология: многообразие в единстве : материалы Международной научно-практической конференции. Гродно, РБ, 27-28 мая 2004 г. / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы", Ин-т последипломного образования ГрГу им. Я.Купалы ; гл. ред. В. Н. Ватыль. – Гродно : ГрГУ, 2004. – С. 193-195. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 34

  ББК 67. П76

  Токць, Сяргей Міхайлавіч
  Парламенцкія выбары 1922 г. у Гродзенскім павеце Беластоцкага ваяводства
  / С. М. Токць // Принеманские научные чтения : материалы ХII Междунар. науч.-практ. конф., Гродно, 8 апр. 2022 г. / ЧУО "БИП - Ин-т правоведения" Гродненский филиал ; ред. кол.: Н. С. Пилипенко [и др.] ; рецензенты: С. М. Токть, А. Г. Авдей. – Минск : БИП, 2022. – С. 49-51. 

  Статья


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 35

  ББК 63.3(4)5 П21

  Токць, Сяргей Міхайлавіч
  Паўстанне 1863-1864 гг. на тэрыторыі Гродзенсказа павета: сацыяльныя аспекты
  / С. М. Токць // Паўстанне 1863 - 1864 гг. у Польшчы, Беларусі, Літве і Украіне : гісторыя і памяць : зб. навук. артыкулаў / НАН Беларусі, Ін-т гісторыі ; рэдкал.: А. А. Каваленя, В. В. Даніловіч, М. П. Касцюк ; укладальнік В. Яноўская, А. У. Унучак, А. Э. Фірыновіч. – Мінск : Беларуская навука, 2014. – С. 224-233. 

  Статья


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 36

  ББК 63.(4Беи)

  Токць, Сяргей Міхайлавіч
  Праблемы даследвання працэсаў фармавання сучаснай беларускай нацыі
  / С. М. Токць // Гістарычны альманах : Навуковы гістарычны і краязнаўчы часопіс. – 2001. – № 4. – С. 131-135. 

  Статья


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 37

  ББК 63.(4Беі)

  Токць, Сяргей Міхайлавіч
  Праблемы перыядызацыі беларускага нацыянальнага руху 19 - пачатку 20 ст.
  / С. М. Токць // Гістарычны альманах : Навуковы гістарычны і краязнаўчы часопіс. – 2002. – № 7. – С. 187-192. 

  Статья


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 38

  ББК 67. П68

  Прававая думка і праватворчасць
  : зб. матэрыялаў міжнар. навук канф., прысвеч. 75-годдзю Сокала С.Ф., Мінск - Гродна, 24-25 ліст. 2017 г. / рэд. кал.: .С. Сокал, С. М. Токць, Н. М. Ганушчанка. – Мінск : БІП, 2018, 1экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 39

  полный текст

  ББК 60.

  Токць, Сяргей Міхайлавіч
  Развіццё сацыяльна-культурнага падыходу ў сучаснай сацыяльнай тэорыі
  / С. М. Токць // Веснік ГрДУ імя Янкі Купалы. Сер. 5, Эканоміка. Сацыялогія. Біялогія. – 2013. – № 1(147). – С. 96-102. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 40

  полный текст

  ББК 26.89 Г43

  Токць, Сяргей Міхайлавіч
  Рынкавая плошча Зэльвы: сацыятапаграфічнае развіццё ў часы Сапегаў ( XVII - першая палова XIX ст.
  / С. М. Токць, П. Токць // Ганненскі кірмаш. Мінулае, сучаснае, будучае : зборнік артыкулаў. – Слонім : Слонімская друкарня, 2015. – С. 41-51. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 41

  ББК 63.(4Беи)

  Токць, Сяргей Міхайлавіч
  Савецкая гісторыяграфія беларускага сялянства перыяду Расейскай Імперыі
  / С. М. Токць // Гістарычны альманах : Навуковы гістарычны і краязнаўчы часопіс. – 2004. – № 10. – С. 45-73. 

  Статья


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 42

  полный текст

  ББК 63.3(4Беі)5 Т51

  Токць, Сяргей Міхайлавіч
  Сацыяльныя і культурныя працэсы ў беларускай вёсцы ў другой палове XIX - пачатку XX ст.
  : аўтарэф. дыс. ... д-ра гіст. навук : 07.00.02 / С. М. Токць ; Беларускі дзяржаўны універсітэт. – Мінск, 2016. – 48 с., 1экз. 

  Автореферат


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 43

  полный текст

  ББК 63.3(4Беи)6 Т51

  Токць, Сяргей Міхайлавіч
  Сацыяльныя і культурныя працэсы ў беларускай вёсцы ў другой палове ХІХ – пачатку ХХ ст. [Электронный ресурс]
  : манаграфія : монография / С. М. Токць. – Мінск : ДІКСТ БДУ, 2016. – 328 с., 1экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 44

  полный текст

  ББК 63.3(4Беі) С42

  Скідзель. 500 год гісторыі
  / І. Барысаў [і інш.] ; рэдкал.: Я. Я. Васілеўскі [и др.]. – Гродна : Гродзенская друкарня, 2008. – 248 с. – ISBN 978-985-683539-4 : 29800р., 1экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 45

  ББК 63.3(2Б) Э91

  Токць, Сяргей Міхайлавіч
  Статыстычныя даследаванні мясцовай дзяржаўнай адміністрацыяй этнаканфесійнай структуры насельніцтва Гродзенскай губерні ў XIX-пач.XX ст.
  / С. М. Токць // Этнасацыяльныя і культурныя працэсы ў заходнім рэгіёне Беларусі: гісторыя і сучаснасць : матэрыялы рэсп. навуковай канф. 5-6 снежня 1997 г. Гродна / Гродзенскі дзярж. ун-т імя Янкі Купалы ; адказны рэд. I.П. Крэнь. – Гродна : 1998. – С. 253-256. 

  Статья


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 46

  полный текст

  ББК 63.

  Токць, Сяргей Міхайлавіч
  Сяляне і панскі двор ва ўсходняй Беларусі ў другой палове ХІХ - на пчатку ХХ ст.: сацыяльна-культурныя адносіны ( на матэрыялах мемуарнай літаратуры )
  / С. М. Токць // Известия Гомельского государственного университета имени Ф. Скорины. – 2015. – № 1. – С. 48-51. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 47

  полный текст

  ББК 66.0 Б43

  Токць, Сяргей Міхайлавіч
  Тэарэтыка-метадалагічныя праблемы сучаснай гістарычнай рэгіяналістыкі
  / С. М. Токць // Белорусская политология : многообразие в единстве. Политическое знание в современном социальном и образовательном пространстве : тезисы докладов V международной научно-практической конференции, Гродно, 17 - 18 мая 2012 г. В 2 ч. Ч. 2 / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы" ; ред. кол.: [и др.], В. Н. Ватыль. – Гродно : ГрГУ, 2012. – С. 180-183. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 48

  полный текст

  ББК 67. П76

  Токць, Сяргей Міхайлавіч
  Фармiраванне адмiнiстрацыйнага апарату расiйскай iмперыi у Гродзенскай губернii на пачатку ХІХ ст.
  / С. М. Токць // Принеманские научные чтения. Проблемы государственно-правового и социокультурного развития Республики Беларусь : материалы Х Междунар. науч.-практ. конф., Гродно, 17 апреля 2020 г. / ЧУО "БИП - Ин-т правоведения" Гродненский филиал ; ред. кол.: Ю. Ю. Гнездовский [и др.]. – Минск : БИП-Институт правоведения, 2020. – С. 62-65. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 49

  полный текст

  ББК 63.(4Беи) Г20

  Токць, Сяргей Міхайлавіч
  Царскае чыноўніцтва Гародні: структура, сацыяльнае паходжанне і асаблівасці штодзённага жыцця
  / С. М. Токць // Гарадзенскі палімпсест - 2010. Дзяржаўныя і сацыяльныя структуры XVI - XX ст. – Мінск : 2011. – С. 270-294. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 50

  полный текст

  ББК 67. П76

  Токць, Сяргей Міхайлавіч
  Эпідэміі і голад у Беларусі ў 1840-ыя гады (на матэрыялах Гродзеншчыны)
  / С. М. Токць // Принеманские научные чтения. В 2 ч. Ч. 1 : материалы ХI Междунар. науч.-практ. конф., Гродно, 16 апреля 2021 г. / ЧУО "БИП - Ин-т правоведения" Гродненский филиал ; ред. кол.: Ю. Ю. Гнездовский [и др.]. – Минск : БИП-Институт правоведения, 2021. – С. 10-13. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения


Книг в корзине:

Вестник ГрГУ UNIVERSUM Научная библиотека