Главная » Электронный каталог

Электронный каталог


Отображать по: Корзина(0):Выбрать все на странице Найдено документов: 138
 • 51

  полный текст

  ББК 80. А41

  Шандроха, Нона Эдмундаўна
  Лінгваметадычная і рытарычная падрыхтоўка будучага настаўніка-філолага: аксіялагічны аспект
  / Н. Э. Шандроха // Аксиология филологического образования в контексте подготовки педагога будущего [Электронный ресурс] : материалы междунар. науч.-практ. конф., посвящ. 85-летию со дня рождения проф. Л. А. Муриной, Минск, 22–23 марта 2021 г. – Минск : БГУ, 2022. – С. 169-173. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 52

  полный текст

  ББК 83. К17

  Шандроха, Нона Эдмундаўна
  "Маё апавяданне жыцця адбітак, разважання…?: народная педагогіка Коласавай "Новай зямлі"
  / Н. Э. Шандроха // Каласавіны: "Зямля - аснова ўсёй Айчыны" : матэрыялы XXVІІ Міжнар. навук. канф., прысвечанай 90-годдзю выхаду з друку паэмы Якуба Коласа "Новая зямля", Мінск, 2 - 3 лістапада 2013 г. – Мінск : Ковчег, 2014. – С. 173-178. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 53

  полный текст

  ББК 83. Т28

  Шандроха, Нона Эдмундаўна
  "Малюся я небу, зямлі і прастору…": духоўнае Купалава прамоўніцтва
  / Н. Э. Шандроха // Творчая спадчына Янкі Купалы і Якуба Коласа ў сістэме дзяржаўна-культурных і духоўна-эстэтычных прыярытэтаў ХХІ стагоддзя : матэрыялы Міжнар. навук.-практ. канф. (да 130-годдзя з дня нараджэння Янкі Купалы і Якуба Коласа), Мінск, 25-26 верасня 2012 г. – Мінск : Права і эканоміка, 2012. – С. 223-228. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 54

  полный текст

  ББК 81. Т33

  Шандроха, Нона Эдмундаўна
  Маўленчае ўздзеянне ў тэксце беларускай народнай замовы
  / Н. Э. Шандроха // Тенденции развития языкового образования в современном мире - 2011. В 3 ч. Ч. 1 : материалы Междунар. науч.-практ. конф., Минск, 20-21 декабря 2011 г. – Минск : МГЛУ, 2012. – С. 130-134. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 55

  полный текст

  ББК 83.

  Шандроха, Нона Эдмундаўна
  Маўленчая кампетэнцыя студэнта як складнік яго духоўнай культуры ва ўмовах беларуска-рускага двухмоўя
  / Н. Э. Шандроха // Тыпалогія ўзаемасувязей беларускай і рускай моў і праблемы нацыянальнай самаідэнтыфікацыі : матэрыялы рэсп. навук.-тэарэт. канф., Мінск, 19-20 красав. 2011 г. / уклад. Ін-т мовы і літаратуры імя Я. Коласа і Я. Купалы НАН Беларусі. – Мінск : Права i эканомiка, 2011. – С. 346-350. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 56

  полный текст

  ББК 81.

  Шандроха, Нона Эдмундаўна
  Маўленчы аспект экспрэсіўнага сінтаксісу
  / Н. Э. Шандроха // Веснік Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі Купалы. Сер. 3, Філалогія. Педагогіка. Псіхалогія. – 2008. – № 3. – С. 22-25. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 57

  полный текст

  Медыярыторыка
  : Учебная программа учреждения высшего образования по учебной дисциплине для специальностей 1-21 05 01-01 03 Рыторыка / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы". – Утв. 26.11.15. – 2015. – УД-2015_Филфак_д/о-633. 

  Учебная программа


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 58

  полный текст

  Медыярыторыка
  : Учебная программа учреждения высшего образования по учебной дисциплине для специальностей 1-21 05 01-01 03 Рыторыка / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы". – Утв. 26.11.15. – 2015. – УД-2015_Филфак_д/о-634. 

  Учебная программа


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 59

  полный текст

  Медыярыторыка
  : Учебная программа учреждения высшего образования по учебной дисциплине для специальностей 1-21 05 01-03 03 Рыторыка / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы". – Утв. 31.12.15. – 2015. – УД-2015_Филфак_д/о-726. 

  Учебная программа


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 60

  полный текст

  ББК 81. К63

  Шандроха, Нона Эдмундаўна
  Методические аспекты реализации педагогической риторики в системе подготовки учителя-филолога
  / Н. Э. Шандроха // Коммуникативные процессы в современном образовании: прошлое, настоящее и будущее риторики и речеведения : материалы науч.-практ. конф. "Ладыженские чтения", Москва, 24-25 нояб. 2022 г. – Москва : Языки Народов Мира, 2022. – С. 220-227. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 61

  полный текст

  Методология и методика педагогической экспериментально-исследовательской деятельности
  : Учебная программа учреждения высшего образования по учебной дисциплине для специальностей 1-21 81 01 Инновации в обучении иностранным языкам / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы". – Утв. 30.06.15. – 2015. – УД-2015_Филфак_д/о-521. 

  Учебная программа


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 62

  полный текст

  Методология и методика педагогической экспериментально-исследовательской деятельности
  : Учебная программа учреждения высшего образования по учебной дисциплине для специальностей 1-21 81 01 Инновации в обучении иностранным языкам / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы". – Утв. 23.06.16. – 2016. – УД-2016_Филфак_д/о-392. 

  Учебная программа


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 63

  полный текст

  Методыка выкладання беларускай мовы
  : Учебная программа учреждения высшего образования по учебной дисциплине для специальностей 1-21 05 01 Беларуская філалогія (па напрамках) / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы". – Утв. 30.06.15. – 2015. – УД-2015_Филфак_д/о-308. 

  Учебная программа


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 64

  полный текст

  Методыка выкладання рыторыкі
  : Учебная программа учреждения высшего образования по учебной дисциплине для специальностей 1-21 05 01-01 03 Рыторыка / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы". – Утв. 30.06.15. – 2015. – УД-2015_Филфак_д/о-309. 

  Учебная программа


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 65

  полный текст

  Методыка выкладання рыторыкі
  : Учебная программа учреждения высшего образования по учебной дисциплине для специальностей 1-21 05 01-01 03 Рыторыка 1-21 05 01-03 03 Рыторыка / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы". – Утв. 23.06.16. – 2016. – УД-2016_Филфак_д/о-293. 

  Учебная программа


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 66

  полный текст

  ББК 81.

  Шандроха, Нона Эдмундаўна
  Мова, школа і настаўнік. Педагагічная публіцыстыка Яна Амоса Коменскага і Якуба Коласа
  / Н. Э. Шандроха // Роднае слова. – 2017. – № 11. – С. 57-60. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 67

  полный текст

  ББК 81.411.3 К78

  Шандроха, Нона Эдмундаўна
  Моўная асоба прафесара І.Я. Лепешава
  / Н. Э. Шандроха // Краявіды роднай мовы : зб. мовазнаўч. навук. арт. (памяці прафесара І.Я. Лепешава) / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы" ; адказны рэд. М. А. Даніловіч ; рэд. кал.: М. А. Даніловіч [і інш.]. – Гродна : ЮрСаПрынт, 2014. – С. 19-25. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 68

  полный текст

  ББК 81.411.3 К78

  Шандроха, Нона Эдмундаўна
  Моўныя і нацыянальна-выхаваўчыя пытанні ў мастацка-публіцыстычнай медыяпрасторы пачатку ХХ стагоддзя
  / Н. Э. Шандроха // Краявіды роднай мовы. Вып. 2 : зб. навук. арт. (памяці прафесара І.Я. Лепешава) / Мін-ва адукацыі Рэспублікі Беларусь, Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы" ; адказны рэд. В. Л. Варановiч ; рэд. кал.: В. Л. Варановiч, М. А. Даніловіч, А. С. Садоўская. – Гродна : ЮрСаПрынт, 2017. – С. 141-145. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 69

  полный текст

  ББК 83.

  Шандроха, Нона Эдмундаўна
  «Мы не маем права адабраць у чалавека жыццё…»: праблема захавання жыцця ў публіцыстыцы Алеся Адамовіча
  / Н. Э. Шандроха // Роднае слова. – 2017. – № 12. – С. 13-14. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 70

  полный текст

  ББК 74.

  Шандроха, Нона Эдмундаўна
  Настаўнік, якога чакаюць: педагагічная практыка студэнтаў-філолагаў
  / Н. Э. Шандроха // Роднае слова. – 2017. – № 3. – С. 50-53. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 71

  полный текст

  ББК 81.

  Шандроха, Нона Эдмундаўна
  Настольная кніга для настаўніка-філолага.- Рэц. на кн.: Ляшчынская В.А. Методыка выкладання беларускай мовы. Заданні і практыкаванні: вуч. дапам./ В.А.Ляшчынская, З.У.Шведава.- Мінск: РІВШ, 2015.- 512 с.
  / Н. Э. Шандроха // Роднае слова. – 2016. – № 6. – С. 73. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 72

  полный текст

  ББК 74.03(4Беі)

  Шандроха, Нона Эдмундаўна
  "Не ўладарыць над свядомасцю, а выхоўваць норавы і прыцягваць моладзь да навукі": да 390-годдзя выхаду статута Слуцкай гімназіі
  / Н. Э. Шандроха // Адукацыя і выхаванне. Сер. "У дапамогу педагогу". – 2018. – № 12. – С. 71-73. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 73

  полный текст

  Основы методологии научного исследования
  : Учебная программа учреждения высшего образования по учебной дисциплине для специальностей 1-21 81 01 Инновации в обучении иностранным языкам / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы". – Утв. 31.12.15. – 2015. – УД-2015_Филфак_д/о-694. 

  Учебная программа


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 74

  полный текст

  Основы методологии научного исследования
  : Учебная программа учреждения высшего образования по учебной дисциплине для специальностей 1-21 81 01 Инновации в обучении иностранным языкам / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы". – Утв. 23.06.16. – 2016. – УД-2016_Филфак_д/о-453. 

  Учебная программа


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 75

  полный текст

  ББК 74.

  Шандроха, Нона Эдмундаўна
  Педагагічная азбука Талстога (да 190-годдзя з дня нараджэння асветніка)
  / Н. Э. Шандроха // Выхаванне і дадатковая адукацыя. – 2018. – № 12. – С. 42-43. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 76

  полный текст

  ББК 74.268.1Беі С12

  Сабуць, Аліна Эдмундаўна
  Педагагічная практыка студэнтаў па беларускай мове і літаратуры
  : дапаможнік для студ. / А. Э. Сабуць, Н. Э. Шандроха ; Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы". – Гродна : ГрДУ, 2010. – 131 с. – ISBN 978-985-515-323-9 : 5840р., 30экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 77

  полный текст

  ББК 74.268.1Беі С12

  Сабуць, Аліна Эдмундаўна
  Педагагічная практыка студэнтаў па беларускай мове і літаратуры
  : дапаможнік для студ. / А. Э. Сабуць, Н. Э. Шандроха ; Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы". – Гродна : ГрДУ, 2010. – 131 с. – ISBN 978-985-515-323-9 : 5840р., 30экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 78

  полный текст

  ББК 74

  Шандроха, Нона Эдмундаўна
  Педагагічная рыторыка ў станаўленні настаўніка-славесніка: рэтраспектыўны аналіз актуальных ідэй айчыннай і замежнай педагогікі аб рытарычнай падрыхтоўцы настаўніка
  / Н. Э. Шандроха // Адукацыя і выхаванне. Сер. "У дапамогу педагогу". – 2021. – № 11. – С. 13-19. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 79

  полный текст

  ББК 83

  Шандроха, Нона Эдмундаўна
  Педагагічны дыскурс настаўніка-філолага: рытарычны аспект
  / Н. Э. Шандроха // Беларуская мова і літаратура. Сер. "У дапамогу педагогу". – 2022. – № 12. – С. 44-47. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 80

  полный текст

  ББК 81.411.3 Г77

  Шандроха, Нона Эдмундаўна
  Педагагічны і рытарычны патэнцыял беларускай народнай загадкі ў фарміраванні моўнай асобы вучня
  / Н. Э. Шандроха // Грані роднага слова : зб. мовазнаўчых навук. артыкулаў (да 80-годдзя прафесара П.У. Сцяцко) / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы" ; рэдкал.: М. А. Даніловіч [і інш.]. – Гродна : ГрДУ, 2010. – С. 326-332. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 81

  полный текст

  ББК 83.3(4Беі)6-8 Купала Я. К92

  Шандроха, Нона Эдмундаўна
  "Педагогический листок"
  / Н. Э. Шандроха // Янка Купала : энцыклапедыя. Т. 3. П - Я / гал. рэд. У. У. Андрыевіч ; рэд. кал.: У. У. Андрыевіч [и др.]. – Мінск : Беларуская Энцыклапедыя імя Петруся Броўкі, 2018. – С. 43-44. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 82

  полный текст

  ББК 88. О40

  Шандроха, Нона Эдмундаўна
  Педагогіка творчасці як перадумова адоранасці школьніка
  / Н. Э. Шандроха // Одарённые дети: выявление, обучение, развитие: в 3 ч. Ч.3 : материалы Междунар. науч.-практ. конф., Гродно, 15 - 16 декабря 2011 г. – Гродно : Гродненский областной институт развития образования, 2012. – С. 43-45. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 83

  полный текст

  ББК 74.48 Н34

  Якаўчук, Анжаліка Іванаўна
  «Перавёрнутае навучанне» на школьным уроку беларускай мовы: мэтавызначэнне і структура
  / А. В. Якаўчук ; навук. кіраўнік Н. Э. Шандроха // Наука - 2022 : сборник научных статей / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы" ; гл. ред. А. Ф. Проневич ; зам. гл. ред. А. С. Горный ; редкол.: Т. Г. Барановская [и др.]. – Гродно : ГрГУ им. Янки Купалы, 2022. – С. 394-397. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 84

  полный текст

  Пераддыпломная практыка
  : Учебная программа учреждения высшего образования по учебной дисциплине для специальностей 1-21 05 01 Беларуская філалогія (па напрамках) 1-21 05 01 Беларуская філалогія (па напрамках) 1-21 05 01 Беларуская філалогія (па напрамках) / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы". – Утв. 28.12.16. – 2016. – ПП-2016_Филфак_д/о-594. 

  Учебная программа


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 85

  полный текст

  74. Ш20

  Шандроха, Нона Эдмундаўна
  Пераддыпломная практыка
  [Электронный ресурс] : электрон.вучэбна-метад.комплекс для студэнтаў спецыяльнасці 1-210501 "Беларуская філалогія" (па напрамках) / Н. Э. Шандроха. – Электрон., тэкст. даныя і праграмы (219 Мб). – Гродна : ГрДУ імя Янкі Купалы, 2019. – 2019-1298. – 4141920684. 

  Электронное издание


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 86

  полный текст

  Пераддыпломная практыка
  : Учебная программа учреждения высшего образования по учебной дисциплине для специальностей 1-21 05 01 Беларуская філалогія (па напрамках) / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы". – Утв. 30.12.20. – 2020. – ПП-2020_Филфак_д/о-1015. 

  Учебная программа


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 87

  полный текст

  ББК 81.411.3 М74

  Шандроха, Нона Эдмундаўна
  Перспектывы выкладання камунікатыўна арыентаванага курса роднай мовы ў ВНУ
  / Н. Э. Шандроха // Мова і літаратура ў сярэдняй і вышэйшай школе: актуальныя праблемы выкладання : матэр. рэсп. навуковай канф. 27 красавіка 2000 г., Гродна, РБ / Гродзенскі дзярж. ун-т імя Янкі Купалы ; пад рэд. М. У. Мікуліч. – Гродна : ГрДУ, 2000. – С. 35-38. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 88

  полный текст

  ББК 83.3(4Беі)6-8 Гарэцкі М. Г21

  Шандроха, Нона Эдмундаўна
  Прамоўніцкае майстэрства эпісталярнай споведзі М. Гарэцкага
  / Н. Э. Шандроха // Максім і Гаўрыла Гарэцкія: жыццё і творчасць (да 120-годдзя М. Гарэцкага) : матэрыялы XXI Гарэцкіх чытанняў, Минск, 15 лютага 2013 г. – Мінск : 2013. – С. 221-223. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 89

  полный текст

  Псіхалогія прамоўніцкай дзейнасці
  : Учебная программа учреждения высшего образования по учебной дисциплине для специальностей 1-21 05 01-01 03 Рыторыка / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы". – Утв. 30.06.15. – 2015. – УД-2015_Филфак_д/о-410. 

  Учебная программа


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 90

  полный текст

  Псіхалогія прамоўніцкай дзейнасці
  : Учебная программа учреждения высшего образования по учебной дисциплине для специальностей 1-21 05 01-01 03 Рыторыка / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы". – Утв. 30.06.15. – 2015. – УД-2015_Филфак_д/о-411. 

  Учебная программа


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 91

  полный текст

  Псіхалогія прамоўніцкай дзейнасці
  : Учебная программа учреждения высшего образования по учебной дисциплине для специальностей 1-21 05 01-01 03 Рыторыка / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы". – Утв. 26.11.15. – 2015. – УД-2015_Филфак_д/о-635. 

  Учебная программа


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 92

  полный текст

  ББК 83.3(4Беі)

  Шандроха, Нона Эдмундаўна
  Пытальна-адказавы ход як рытарычная фігура маўлення
  / Н. Э. Шандроха // VII рэспубліканскія Калеснікаўскія чытанні : матэрыялы Рэспубл. навук. канф., Брэст, 15 снеж. 2009 г.: у 2-х ч. Ч. 2 / Установа адукацыі "Брэсцкі дзярж. ун-т імя А.С. Пушкіна" ; рэдкал.: А. М. Мельнікава [и др.]. – Брэст : Альтернатива, 2010. – С. 107-111. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 93

  полный текст

  ББК 81.

  Шандроха, Нонна Эдмундовна
  Риторическая аргументация в белорусском художественно-публицистическом дискурсе
  / Н. Э. Шандроха // Вестник науки и образования. – 2019. – № 24. Ч. 3. – С. 23-26. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 94

  полный текст

  ББК 83.

  Шандроха, Нона Эдмундаўна
  Риторические вопросительные конструкции в белорусской художественной публицистике
  / Н. Э. Шандроха // Вестник науки и образования. – 2018. – № 17. Ч. 2. – С. 27-29. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 95

  полный текст

  Роды, жанры і віды прамоў
  : Учебная программа учреждения высшего образования по учебной дисциплине для специальностей 1-21 05 01-01 03 Рыторыка / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы". – Утв. 23.06.16. – 2016. – УД-2016_Филфак_д/о-294. 

  Учебная программа


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 96

  полный текст

  Русский язык как иностранный
  : Учебная программа учреждения высшего образования по учебной дисциплине для специальностей 1-24 01 02 Правоведение / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы". – Утв. 29.06.17. – 2017. – УД-2017_Филфак_д/о-258. 

  Учебная программа


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 97

  полный текст

  Русский язык (профессиональная лексика)
  : Учебная программа учреждения высшего образования по учебной дисциплине для специальностей 1-25 01 04 Финансы и кредит 1-25 01 07 Экономика и управление на предприятии / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы". – Утв. 23.06.16. – 2016. – УД-2016_Филфак_д/о-459. 

  Учебная программа


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 98

  полный текст

  Русский язык (профессиональная лексика)
  : Учебная программа учреждения высшего образования по учебной дисциплине для специальностей 1-25 01 04 Финансы и кредит 1-25 01 07 Экономика и управление на предприятии / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы". – Утв. 07.09.16. – 2016. – УД-2016_Филфак_д/о-513. 

  Учебная программа


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 99

  полный текст

  Русский язык (профессиональная лексика)
  : Учебная программа учреждения высшего образования по учебной дисциплине для специальностей 1-40 05 01 Информационные системы и технологии (по направлениям) 1-26 02 02 Менеджмент (по направлениям) 1-25 01 03 Мировая экономика 1-25 01 07 Экономика и управление на предприятии / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы". – Утв. 23.06.16. – 2016. – УД-2016_Филфак_д/о-514. 

  Учебная программа


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 100

  полный текст

  ББК 83.3(4Беі)6-8 Купала Я. Р96

  Шандроха, Нона Эдмундаўна
  Рытарычнае асэнсаванне Купалавага ліставання
  / Н. Э. Шандроха // Рэспубліканскія Купалаўскія чытанні : зборнік навук. артыкулаў / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы" ; адказны рэд. Д. М. Лебядзевіч ; рэд. рада: І. В. Жук [и др.]. – Гродна : ЮрСаПрынт, 2015. – С. 48-52. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения


<123>
Книг в корзине:

Вестник ГрГУ UNIVERSUM Научная библиотека