Главная » Электронный каталог

Электронный каталог


Отображать по: Корзина(0):Выбрать все на странице Найдено документов: 126
 • 26

  полный текст

  ББК 74. Ж54

  Шандроха, Нона Эдмундаўна
  Гендарная асіметрыя ў беларускім народным анекдоце
  / Н. Э. Шандроха // Женщина. Общество. Образование : материалы. XIV междисциплин. науч.-практ. конф., Минск, 16-17 декабря 2011г. – Мінск : Женский институт ЭНВИЛА, 2012. – С. 267-269. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 27

  полный текст

  ББК 74

  Шандроха, Нона Эдмундаўна
  Даследаванне рытарычнай кампетэнцыі настаўника-філолага ў сучаснай лінгваметодыцы
  / Н. Э. Шандроха // Адукацыя і выхаванне. Сер. "У дапамогу педагогу". – 2021. – № 12. – С. 39-44. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 28

  полный текст

  Дзелавая рыторыка
  : Учебная программа учреждения высшего образования по учебной дисциплине для специальностей 1-21 05 01-01 03 Рыторыка / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы". – Утв. 26.11.15. – 2015. – УД-2015_Филфак_д/о-632. 

  Учебная программа


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 29

  полный текст

  ББК 83.

  Шандроха, Нона Эдмундаўна
  Дыскурснае асэнсаванне вайны праз трагічны лёс Юрыя Міцкевіча, сына Якуба Коласа
  / Н. Э. Шандроха // Роднае слова. – 2016. – № 7. – С. 10-13. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 30

  полный текст

  ББК 83.3(4Беі)6-8 Купала Я. Р96

  Шандроха, Нона Эдмундаўна
  Дыялагічнае маўленне ў публіцыстычным дыскурсе Янкі Купалы
  / Н. Э. Шандроха // Рэспубліканскія Купалаўскія чытанні : зб. навук. артыкулаў / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы" ; рэдкал.: У. I. Каяла. – Гродна : ГрДУ, 2010. – С. 249-253. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 31

  полный текст

  ББК 74

  Шандроха, Нона Эдмундаўна
  Жанр запаветнай прамовы ў эпісталярнай рыторыцы Міхала Клеафаса Агінскага: Да 200-годдзя напісання ліста-запавета
  / Н. Э. Шандроха // Роднае слова. – 2022. – № 10. – С. 87-88. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 32

  полный текст

  Жанры і віды прамоў
  : Учебная программа учреждения высшего образования по учебной дисциплине для специальностей 1-21 05 01-01 03 Рыторыка / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы". – Утв. 30.06.15. – 2015. – УД-2015_Филфак_д/о-336. 

  Учебная программа


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 33

  полный текст

  ББК 74.

  Шандроха, Нона Эдмундаўна
  Жывая і дзейсная педагогіка Васіля Віткі
  / Н. Э. Шандроха // Роднае слова. – 2016. – № 11. – С. 57-61. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 34

  полный текст

  ББК 81.

  Шандроха, Нона Эдмундаўна
  Интертекстуальность и её функционирование в белорусском художественно-публицистическом дискурсе
  / Н. Э. Шандроха // Вестник науки и образования. – 2020. – № 12. Ч. 3. – С. 69-71. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 35

  полный текст

  ББК 81.

  Шандроха, Нонна Эдмундовна
  Историческая аргументация в белорусском художественно-публицистическом дискурсе
  / Н. Э. Шандроха // Вестник науки и образования. – 2019. – № 24. Ч. 3. – С. 23-26. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 36

  полный текст

  Інвенцыя і дыспазіцыя як падрыхтоўчыя этапы рытарычнай дзейнасці
  : Учебная программа учреждения высшего образования по учебной дисциплине для специальностей 1-21 05 01-01 03 Рыторыка / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы". – Утв. 30.06.15. – 2015. – УД-2015_Филфак_д/о-528. 

  Учебная программа


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 37

  полный текст

  Інвенцыя і дыспазіцыя як падрыхтоўчыя этапы рытарычнай дзейнасці
  : Учебная программа учреждения высшего образования по учебной дисциплине для специальностей 1-21 05 01-03 03 Рыторыка / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы". – Утв. 30.06.15. – 2015. – УД-2015_Филфак_д/о-589. 

  Учебная программа


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 38

  полный текст

  ББК 74. С89

  Шандроха, Нона Эдмундаўна
  К вопросу о риторизации вузовского образования в системе подготовки учителя-филолога
  / Н. Э. Шандроха // Сучасні тенденції та концептуальні шляхи розвитку освіти і педагогіки [Электронный ресурс] : матеріали VII Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, Київ, 26 листопада 2021 року. – Киів : 2021. – С. 95-98. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 39

  полный текст

  ББК 83. К17

  Шандроха, Нона Эдмундаўна
  "Калі ж дачакаеш ты лепшай долі, пакутнік-вучыцель..?": Народная педагогіка Якуба Коласа
  / Н. Э. Шандроха // Каласавіны. Якуб Колас і яго сучаснікі: да вывучэння творчага і асабістага кола ўзаемасувязей пісьменніка : матэрыялы ХХVI-й навук. канф., Мінск, 3-4 лістапада 2011 г. – Мінск : Ковчег, 2012. – С. 341-346. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 40

  полный текст

  ББК 83.

  Шандроха, Нона Эдмундаўна
  Камунікатыўна-маўленчы аспект выкладання беларускай мовы і сучасная школьная практыка
  / Н. Э. Шандроха // Мова - Літаратура - Культура : матэрыялы VI Міжнар. навук. канф., Мінск, 28-29 кастр. 2010 г.: у 2 ч.. Ч. 2 / рэдкал.: Т. Я. Янчук. – Мінск : Выдавецкі цэнтр БДУ, 2011. – С. 107-111. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 41

  полный текст

  ББК 82.

  Шандроха, Нона Эдмундаўна
  Красамоўна-таямнічы свет беларускай загадкі
  / Н. Э. Шандроха // Фалькларыстычныя даследаванні. Кантэкст. Тыпалогія. Сувязі : зборнік артыкулаў. Вып. 7 / пад навук. рэд. Р. М. Кавалевай, В. В. Прыемка. – Мінск : РІВШ, 2010. – С. 139-143. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 42

  полный текст

  ББК 81. Т33

  Шандроха, Нона Эдмундаўна
  Лингвокультурная адаптация туркменских студентов в процессе обучения русскому языку как иностранному
  / Н. Э. Шандроха // Теория и практика преподавания русского языка как инстранного: достижения, проблемы и перспективы развития : материалы VII Междунар. науч.-метод. конф., Минск, 19-20 мая 2016 г. – Минск : Изд. центр БГУ, 2016. – С. 56-57. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 43

  полный текст

  ББК 63.3(4Беі) Г86

  Шандроха, Нона Эдмундаўна
  Лінгвакраязнаўчы накірунак (гістарычныя постаці Гродна) у фарміраванні маўленчай асобы студэнта
  / Н. Э. Шандроха // Гродна і гродзенцы : дзевяць стагоддзяў гісторыі (да 880-годдзя горада) : матэрыялы Міжнароднай навуковай канферэнцыі (Гродна, 10-11 красавіка 2008 г.) / Ін-т гісторыі НАН Беларусі [и др.] ; адказны рэд. А. І. Антоненка, А. А. Каваленя, Я. А. Роўба ; навук. рэд. I.П. Крэнь. – Гродна : ГрДУ, 2008. – С. 477-483. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 44

  полный текст

  ББК 80. А41

  Шандроха, Нона Эдмундаўна
  Лінгваметадычная і рытарычная падрыхтоўка будучага настаўніка-філолага: аксіялагічны аспект
  / Н. Э. Шандроха // Аксиология филологического образования в контексте подготовки педагога будущего [Электронный ресурс] : материалы междунар. науч.-практ. конф., посвящ. 85-летию со дня рождения проф. Л. А. Муриной, Минск, 22–23 марта 2021 г. – Минск : БГУ, 2022. – С. 169-173. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 45

  полный текст

  ББК 83. К17

  Шандроха, Нона Эдмундаўна
  "Маё апавяданне жыцця адбітак, разважання…?: народная педагогіка Коласавай "Новай зямлі"
  / Н. Э. Шандроха // Каласавіны: "Зямля - аснова ўсёй Айчыны" : матэрыялы XXVІІ Міжнар. навук. канф., прысвечанай 90-годдзю выхаду з друку паэмы Якуба Коласа "Новая зямля", Мінск, 2 - 3 лістапада 2013 г. – Мінск : Ковчег, 2014. – С. 173-178. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 46

  полный текст

  ББК 83. Т28

  Шандроха, Нона Эдмундаўна
  "Малюся я небу, зямлі і прастору…": духоўнае Купалава прамоўніцтва
  / Н. Э. Шандроха // Творчая спадчына Янкі Купалы і Якуба Коласа ў сістэме дзяржаўна-культурных і духоўна-эстэтычных прыярытэтаў ХХІ стагоддзя : матэрыялы Міжнар. навук.-практ. канф. (да 130-годдзя з дня нараджэння Янкі Купалы і Якуба Коласа), Мінск, 25-26 верасня 2012 г. – Мінск : Права і эканоміка, 2012. – С. 223-228. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 47

  полный текст

  ББК 81. Т33

  Шандроха, Нона Эдмундаўна
  Маўленчае ўздзеянне ў тэксце беларускай народнай замовы
  / Н. Э. Шандроха // Тенденции развития языкового образования в современном мире - 2011. В 3 ч. Ч. 1 : материалы Междунар. науч.-практ. конф., Минск, 20-21 декабря 2011 г. – Минск : МГЛУ, 2012. – С. 130-134. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 48

  полный текст

  ББК 83.

  Шандроха, Нона Эдмундаўна
  Маўленчая кампетэнцыя студэнта як складнік яго духоўнай культуры ва ўмовах беларуска-рускага двухмоўя
  / Н. Э. Шандроха // Тыпалогія ўзаемасувязей беларускай і рускай моў і праблемы нацыянальнай самаідэнтыфікацыі : матэрыялы рэсп. навук.-тэарэт. канф., Мінск, 19-20 красав. 2011 г. / уклад. Ін-т мовы і літаратуры імя Я. Коласа і Я. Купалы НАН Беларусі. – Мінск : Права i эканомiка, 2011. – С. 346-350. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 49

  полный текст

  ББК 81.

  Шандроха, Нона Эдмундаўна
  Маўленчы аспект экспрэсіўнага сінтаксісу
  / Н. Э. Шандроха // Веснік Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі Купалы. Сер. 3, Філалогія. Педагогіка. Псіхалогія. – 2008. – № 3. – С. 22-25. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 50

  полный текст

  Медыярыторыка
  : Учебная программа учреждения высшего образования по учебной дисциплине для специальностей 1-21 05 01-01 03 Рыторыка / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы". – Утв. 26.11.15. – 2015. – УД-2015_Филфак_д/о-633. 

  Учебная программа


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения


<123456>>>
Книг в корзине:

Вестник ГрГУ UNIVERSUM Научная библиотека