Главная » Электронный каталог

Электронный каталог


Отображать по: Корзина(0):Выбрать все на странице Найдено документов: 126
 • 41

  полный текст

  ББК 74. С89

  Шандроха, Нона Эдмундаўна
  К вопросу о риторизации вузовского образования в системе подготовки учителя-филолога
  / Н. Э. Шандроха // Сучасні тенденції та концептуальні шляхи розвитку освіти і педагогіки [Электронный ресурс] : матеріали VII Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, Київ, 26 листопада 2021 року. – Киів : 2021. – С. 95-98. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 42

  полный текст

  ББК 83. К17

  Шандроха, Нона Эдмундаўна
  "Калі ж дачакаеш ты лепшай долі, пакутнік-вучыцель..?": Народная педагогіка Якуба Коласа
  / Н. Э. Шандроха // Каласавіны. Якуб Колас і яго сучаснікі: да вывучэння творчага і асабістага кола ўзаемасувязей пісьменніка : матэрыялы ХХVI-й навук. канф., Мінск, 3-4 лістапада 2011 г. – Мінск : Ковчег, 2012. – С. 341-346. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 43

  полный текст

  ББК 83.

  Шандроха, Нона Эдмундаўна
  Камунікатыўна-маўленчы аспект выкладання беларускай мовы і сучасная школьная практыка
  / Н. Э. Шандроха // Мова - Літаратура - Культура : матэрыялы VI Міжнар. навук. канф., Мінск, 28-29 кастр. 2010 г.: у 2 ч.. Ч. 2 / рэдкал.: Т. Я. Янчук. – Мінск : Выдавецкі цэнтр БДУ, 2011. – С. 107-111. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 44

  полный текст

  ББК 82.

  Шандроха, Нона Эдмундаўна
  Красамоўна-таямнічы свет беларускай загадкі
  / Н. Э. Шандроха // Фалькларыстычныя даследаванні. Кантэкст. Тыпалогія. Сувязі : зборнік артыкулаў. Вып. 7 / пад навук. рэд. Р. М. Кавалевай, В. В. Прыемка. – Мінск : РІВШ, 2010. – С. 139-143. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 45

  полный текст

  ББК 81. Т33

  Шандроха, Нона Эдмундаўна
  Лингвокультурная адаптация туркменских студентов в процессе обучения русскому языку как иностранному
  / Н. Э. Шандроха // Теория и практика преподавания русского языка как инстранного: достижения, проблемы и перспективы развития : материалы VII Междунар. науч.-метод. конф., Минск, 19-20 мая 2016 г. – Минск : Изд. центр БГУ, 2016. – С. 56-57. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 46

  полный текст

  ББК 63.3(4Беі) Г86

  Шандроха, Нона Эдмундаўна
  Лінгвакраязнаўчы накірунак (гістарычныя постаці Гродна) у фарміраванні маўленчай асобы студэнта
  / Н. Э. Шандроха // Гродна і гродзенцы : дзевяць стагоддзяў гісторыі (да 880-годдзя горада) : матэрыялы Міжнароднай навуковай канферэнцыі (Гродна, 10-11 красавіка 2008 г.) / Ін-т гісторыі НАН Беларусі [и др.] ; адказны рэд. А. І. Антоненка, А. А. Каваленя, Я. А. Роўба ; навук. рэд. I.П. Крэнь. – Гродна : ГрДУ, 2008. – С. 477-483. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 47

  полный текст

  ББК 80. А41

  Шандроха, Нона Эдмундаўна
  Лінгваметадычная і рытарычная падрыхтоўка будучага настаўніка-філолага: аксіялагічны аспект
  / Н. Э. Шандроха // Аксиология филологического образования в контексте подготовки педагога будущего [Электронный ресурс] : материалы междунар. науч.-практ. конф., посвящ. 85-летию со дня рождения проф. Л. А. Муриной, Минск, 22–23 марта 2021 г. – Минск : БГУ, 2022. – С. 169-173. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 48

  полный текст

  ББК 83. К17

  Шандроха, Нона Эдмундаўна
  "Маё апавяданне жыцця адбітак, разважання…?: народная педагогіка Коласавай "Новай зямлі"
  / Н. Э. Шандроха // Каласавіны: "Зямля - аснова ўсёй Айчыны" : матэрыялы XXVІІ Міжнар. навук. канф., прысвечанай 90-годдзю выхаду з друку паэмы Якуба Коласа "Новая зямля", Мінск, 2 - 3 лістапада 2013 г. – Мінск : Ковчег, 2014. – С. 173-178. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 49

  полный текст

  ББК 83. Т28

  Шандроха, Нона Эдмундаўна
  "Малюся я небу, зямлі і прастору…": духоўнае Купалава прамоўніцтва
  / Н. Э. Шандроха // Творчая спадчына Янкі Купалы і Якуба Коласа ў сістэме дзяржаўна-культурных і духоўна-эстэтычных прыярытэтаў ХХІ стагоддзя : матэрыялы Міжнар. навук.-практ. канф. (да 130-годдзя з дня нараджэння Янкі Купалы і Якуба Коласа), Мінск, 25-26 верасня 2012 г. – Мінск : Права і эканоміка, 2012. – С. 223-228. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 50

  полный текст

  ББК 81. Т33

  Шандроха, Нона Эдмундаўна
  Маўленчае ўздзеянне ў тэксце беларускай народнай замовы
  / Н. Э. Шандроха // Тенденции развития языкового образования в современном мире - 2011. В 3 ч. Ч. 1 : материалы Междунар. науч.-практ. конф., Минск, 20-21 декабря 2011 г. – Минск : МГЛУ, 2012. – С. 130-134. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения


<<<123456789...>>>
Книг в корзине:

Вестник ГрГУ UNIVERSUM Научная библиотека