Главная » Электронный каталог

Электронный каталог


Отображать по: Корзина(0):Выбрать все на странице Найдено документов: 135
 • 1

  полный текст

  ББК 81.41 С48

  Якалцэвіч, Марыя Антонаўна
  Аб аказіянальных утварэннях на аснове прыказак
  / М. А. Якалцэвіч // Словообразование и номинативная деривация в славянских языках. Ч. 2 : тезисы докладов 3 республиканской конференции, Гродно, 5-6 октября 1989 г. / Гродненский гос. ин-т им. Янки Купалы, Гомельский гос. ун-т имени Франциска Скорины ; отв. ред. В. М. Никитевич. – Гродно : 1989. – С. 115-116. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 2

  полный текст

  ББК 74.268.3Беі А43

  Піваварчык, Ірына Вайцехаўна
  Аб арфаграфічным разнабоі ў слоўніках
  / І. В. Піваварчык, М. А. Якалцэвіч // Актуальныя праблемы выкладання мовы і літаратуры ў сярэдняй і вышэйшай школе : Матэрыялы рэспубліканскай навуковай канф., 16 красавіка 2004 года., г.Гродна / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы" ; адказны рэд. І. У. Каяла. – Гродна : ГрДУ, 2004. – С. 60-66. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 3

  полный текст

  ББК 81.01 С48

  Якалцэвіч, Марыя Антонаўна
  Аб змяненні структурнай схемы прыказак
  / М. А. Якалцэвіч // Словообразование и номинативная деривация в славянских языках. Ч. 2. – Гродно : ГрГУ, 1992. – С. 55-57. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 4

  полный текст

  ББК 81.

  Садоўская, Алена Станiславаўна
  Адлюстраванне гідрасферы ва ўстойлівых адзінках сучаснай беларускай мовы
  / А. С. Садоўская, М. А. Якалцэвіч // Вестник Полоцкого государственного университета. Сер. A. Гуманитарные науки. – 2019. – № 10. – С. 104-110. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 5

  полный текст

  ББК 83.3(4Пол) P80

  Якалцэвіч, Марыя Антонаўна
  Асаблівасці адлюстравання прыказак у нарысах Э. Ажэшкі "Людзі і кветкі над Нёманам"
  / М. А. Якалцэвіч // Polsko-bialoruskie zwiazki jezykowe, literackie, historyczne i kulturowe = Польска-беларускія моўныя, літаратурныя, гістарычныя і культурныя сувязі. T. XVIII : materialy XXV Miedzynarodowej Konferencji Naukowej "Droga ku wzajemnosci". Bialystok 18-19 X 2019 = Матэрыялы XXV Міжнароднай навуковай канферэнцыі "Шлях да ўзаемнасці", Беласток, 18-19 X 2019 / Katedra filologii bialoruskiej un-tu w Bialymstoku, Grodzienski Panstwowy un-t im. J.Kupaly ; pod red. B. Siegienia. – Bialystok : 2019. – С. 77-80. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 6

  полный текст

  ББК 81.411.3 К78

  Якалцэвіч, Марыя Антонаўна
  Безэквівалентныя словы ў прыказках
  / М. А. Якалцэвіч // Краявіды роднай мовы : зб. мовазнаўч. навук. арт. (памяці прафесара І.Я. Лепешава) / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы" ; адказны рэд. М. А. Даніловіч ; рэд. кал.: М. А. Даніловіч [і інш.]. – Гродна : ЮрСаПрынт, 2014. – С. 247-251. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 7

  полный текст

  ББК 83. Ш70

  Якалцэвіч, Марыя Антонаўна
  Беларуска-польскія ўзаемасувязі ў парэміялогіі
  / М. А. Якалцэвіч // Шлях да ўзаемнасці = Droga ku wzajemnosci : матэрыялы ХХ міжнар. навук. канф., Гродна, 23-24 кастр. 2014 г. / Упаўнаважаны па справах рэлігій і нацыянальнасцей Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь, Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы" ; рэд. кал.: Я. Панькоў [і інш.]. – Мінск : БудМедыяПраект, 2015. – С. 104-106. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 8

  полный текст

  ББК 83. A89

  Садоўская, Алена Станiславаўна
  Беларуска-польскія ўзаемасувязі ў парэміялогіі і фразеалогіі
  / А. С. Садоўская, М. А. Якалцэвіч // Acta Albaruthenica. – 2018. – № 18. – С. 245-253. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 9

  полный текст

  Беларуская дыялекталогія
  : Учебная программа учреждения высшего образования по учебной дисциплине для специальностей 1-21 05 01 Беларуская філалогія (па напрамках) / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы". – Утв. 03.12.21. – 2021. – УД-2021_Филфак_д/о-1306. 

  Учебная программа


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 10

  полный текст

  81. Я44

  Якалцэвіч, Марыя Антонаўна
  Беларуская мова
  [Электронный ресурс] : электрон.вучэбна-метад.комплекс для слухачоў падрыхтоўчага аддзялення / М. А. Якалцэвіч. – Электрон., тэкст. даныя і праграмы (8,66 Мб). – Гродна : ГрДУ імя Янкі Купалы, 2017. – 1 электрон. апт. дыск (CD-ROM). – Режим доступа: https://elib.grsu.by/doc/49869. – 2017-960. – 4141712254. 

  Электронное издание


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения


123456789...>>>
Книг в корзине:

Вестник ГрГУ UNIVERSUM Научная библиотека