Журналистика


Сортировка по: Отображать по: Корзина(0):Выбрать все на странице Документов: 367
 • 351

  полный текст

  ББК 82. Д22

  Рыжковіч, Ганна Чаславаўна
  Жанры інтэрнэт-камунікацыі ў сацыяльнай сетцы Твітар
  / Г. Ч. Рыжковіч // Дванаццатыя Калеснікаўскія чытанні : Зб. матэрыялаў Рэсп. навук.-практ. канф., Брэст, 28 кастр 2022 г. – Брэст : БрДУ, 2023. – С. 220-223. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 352

  полный текст

  ББК 82. Ф19

  Пивоварчик, Тамара Анатольевна
  Фольклор в семиотике коммуникаций местной газеты
  / Т. А. Пивоварчик // Фалькларыстычныя даследаванні. Кантэкст. Тыпалогія. Сувязі : зборнік навуковых артыкулаў. Вып. 10 / пад навук. рэд. В. В. Прыемка, Р. М. Кавалевай. – Мінск : РІВШ, 2013. – С. 33-38. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 353

  полный текст

  ББК 82. Ф19

  Піваварчык, Ірына Вайцехаўна
  Міфалагема "жывая вада" ў рэкламным тэксце газеты "Наша Ніва"
  / І. В. Піваварчык // Фалькларыстычныя даследаванні. Кантэкст. Тыпалогія. Сувязі : зборнік навуковых артыкулаў. Вып. 15 / пад навук. рэд.: Р. М. Кавалёвай, В. В. Прыемка ; рэдкал.: В. П. Рагойша [и др.]. – Мінск : РІВШ, 2019. – С. 70-79. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 354

  полный текст

  ББК 82.3

  Минчук, Инна Ивановна
  Модели обращений в белорусскоязычных онлайн-комьюнити
  / И. И. Минчук // Фольклор, язык и литература белорусов в контексте культурного наследия славян [Электронный ресурс] : электрон. сб. тез. док. Республик. науч.-практ. семинара, Брест, 19 ноября 2020 г. / общ. ред. Л. В. Скибицкая ; Редкол.: С. С. Клундук, И. А. Ворон, Л. В. Скибицкая. – Брест : БрГУ, 2021. – С. 53-54. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 355

  полный текст

  ББК 83.

  Сивова, Татьяна Викторовна
  Репрезентация образа Сергея Есенина в современном белорусском медиапространстве (на материале портала SB.BY)
  / Т. В. Сивова // Сергей Есенин в контексте русской и мировой литературы : сб. науч. трудов. – М.; Константиново; Рязань : Гос. музей-заповедник С. А. Есенина, 2020. – С. 290-298. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 356

  полный текст

  ББК 83. И86

  Минчук, Инна Ивановна
  Религиозный дискурс в пространстве социальных сетей: трансформация коммуникативной модели
  / И. И. Минчук // Искусство слова в диалоге культур: проблемы компаративистики : материалы Междунар. науч.-практ. конф., Брест, 12–13 марта 2020 г. – Брест : БрГУ имени А. С. Пушкина, 2020. – С. 101-106. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 357

  полный текст

  ББК 83. С43

  Герасімчык, Ірына Аляксандраўна
  Крыніцы прэцэдэнтнасці ў тэкстах рэгіянальных выданняў Гродзеншчыны
  / І. А. Герасімчык // Скарынаўскія традыцыі : гісторыя і сучаснасць : зб. навук. арт. : у 2 ч. – Гомель : ГДУ імя Ф.Скарыны, 2015. – С. 70-76. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 358

  полный текст

  ББК 83. Ш70

  Рычкова, Людмила Васильевна
  Шлях vs путь у тэкстах СМІ Гродзеншчыны
  / Л. В. Рычкова, І. А. Чэпікава // Шлях да ўзаемнасці = Droga ku wzajemnosci : матэрыялы ХХ міжнар. навук. канф., Гродна, 23-24 кастр. 2014 г. / Упаўнаважаны па справах рэлігій і нацыянальнасцей Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь, Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы" ; рэд. кал.: Я. Панькоў [і інш.]. – Мінск : БудМедыяПраект, 2015. – С. 110-114. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 359

  полный текст

  ББК 83.3 И86

  Минчук, Инна Ивановна
  Ключевые слова текущего момента в белорусских медиа
  / И. И. Минчук // Искусство слова в диалоге культур: проблемы рецепции [Электронный ресурс] : электрон. сб. материалов Междунар. науч.-прат. конф., Брест, 10 марта 2022 г. – Брест : БрГУ, 2022. – С. 107-111. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 360

  полный текст

  ББК 83.3 М63

  Лещенко, Валентина Лукинична
  Лингвостилистические особенности заголовков текстов региональной прессы (на материале издания «Вечерний Гродно»)
  / В. Л. Лещенко // Мир в слове. Слово в мире : сборник научных статей. Вып. 2 / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы" ; отв. ред. Т. Е. Автухович. – Гродно : ЮрСаПринт, 2017. – С. 157-162. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 361

  полный текст

  ББК 83.3(4Беи)6-8 Купала Я. Р96

  Герасімчык, Ірына Аляксандраўна
  Гiстарычная асоба як «генiй месца» ў сучаснай беларускай журналiстыцы падарожжаў
  / І. А. Герасімчык // Рэспубліканскія Купалаўскія чытанні : зборнік навуковых прац / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы" ; гал. рэд. А. С. Садоўская ; рэдкал.: А. Э. Сабуць [і інш.]. – Гродна : ГрДУ імя Янкі Купалы, 2023. – С. 133-138. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 362

  полный текст

  ББК 83.3(4Беи)6-8 Купала Я. Р96

  Піваварчык, Ірына Вайцехаўна
  Рэлігійна-канфесійныя адносіны ў рэгіянальных СМІ Гродзенскай вобласці
  / І. В. Піваварчык // Рэспубліканскія Купалаўскія чытанні : зборнік навуковых прац / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы" ; гал. рэд. А. С. Садоўская ; рэдкал.: А. Э. Сабуць [і інш.]. – Гродна : ГрДУ імя Янкі Купалы, 2023. – С. 154-158. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 363

  полный текст

  ББК 83.3(4Беі)6-8 Купала Я. Р96

  Піваварчык, Ірына Вайцехаўна
  Камунікатыўныя стратэгіі самаідэнтыфікацыі ў канфесійным інтэрнэт-дыскурсе
  / І. В. Піваварчык // Рэспубліканскія Купалаўскія чытанні : зборнік навуковых прац / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы" ; гал. рэд. А. С. Садоўская ; рэдкал.: М. А. Даніловіч [і інш.]. – Гродна : ГрДУ імя Янкі Купалы, 2019. – С. 254-259. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 364

  полный текст

  ББК 83.3(4Пол) P80

  Піваварчык, Ірына Вайцехаўна
  Медыцынская рэклама ў беларускамоўных і польскамоўных выданнях пачатку XX ст.
  / І. В. Піваварчык // Polsko-bialoruskie zwiazki jezykowe, literackie, historyczne i kulturowe = Польска-беларускія моўныя, літаратурныя, гістарычныя і культурныя сувязі. T. XVIII : materialy XXV Miedzynarodowej Konferencji Naukowej "Droga ku wzajemnosci". Bialystok 18-19 X 2019 = Матэрыялы XXV Міжнароднай навуковай канферэнцыі "Шлях да ўзаемнасці", Беласток, 18-19 X 2019 / Katedra filologii bialoruskiej un-tu w Bialymstoku, Grodzienski Panstwowy un-t im. J.Kupaly ; pod red. B. Siegienia. – Bialystok : 2019. – С. 231-237. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 365

  полный текст

  ББК 87. К90

  Рыжкович, Анна Чеславовна
  Характеристики блога (на примере блогов платформы "Живой Журнал")
  / А. Ч. Рыжкович // Культурология, искусствоведение и филология: современные взгляды и научные исследования : сб. ст. по материалам LIV междунар. науч.-практ. конф. (№ 11 (48)). – Москва : Изд. "Интернаука", 2021. – С. 27-31. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 366

  полный текст

  ББК 88. Ц75

  Пивоварчик, Тамара Анатольевна
  Социальные институты как агенты цифровой коммуникативной культуры
  / Т. А. Пивоварчик, И. И. Минчук // Цифровое общество как культурно-исторический контекст развития человека : сб. науч. ст. и материалов междунар. конф., Коломна, 17 февр. 2022 г. / под общ. ред. Р. В. Ершовой. – Коломна : Государственный социально-гуманитарный университет, 2022. – С. 236-241. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 367

  полный текст

  ББК 88.5 С69

  Журавлева, Наталья Борисовна
  Современные средства массовой информации как фактор деформации национальных традиций
  / Н. Б. Журавлева // Социально-психологические проблемы современного общества и человека: пути решения : сборник научных статей. – Витебск : ВГУ им. П. М. Машерова, 2013. – С. 41-43. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения


<<<...789101112131415

Вестник ГрГУ UNIVERSUM Научная библиотека