Главная » Места хранения экземпляров

Места хранения экземпляров

Библиографическое описание документа: Чукічова, Надзея Паўлаўна
"Беларуская радавая гутарка": пра сюжэтную трансфузію
/Н.П. Чукічова // Беларускае Падзвінне : вопыт, методыка і вынікі палявых і міждысцыплінарных даследаванняў : зб. навуковых артыкулаў II міжнар. навук. канф., Полацк, 17 - 18 красавіка 2014 г.: у 2 ч. Ч. 1/Установа адукацыі "Полацкі дзяржаўны ўн-т"; пад агульнай рэд. С.А. Шыдлоўскага, У.А. Лобача, Д.У. Дука; рэдкал.: У.А. Лобач, А.І. Корсак, В.А. Емяльянчык, Н.Б. Лысова, Д.У. Дук.- Наваполацк : ПДУ, 2014 .- С.247-252 
Статья
Общее количество экземпляров: 1

Количество экземпляров Места хранения Адреса мест хранения
1 Филиал № 9 (ф-т истории, коммуникации и туризма) ул. Октябрьская, 5 - 110, 111а

Вестник ГрГУ UNIVERSUM Научная библиотека