Журналистика


Сортировка по: Отображать по: Корзина(0):Выбрать все на странице Документов: 341
 • 226

  полный текст

  ББК 76. М42

  Пивоварчик, Тамара Анатольевна
  Прагматика лингвокультурного кода праздника в модульном рекламном тексте (на материале белорусской периодики второй половины ХХ века)
  / Т. А. Пивоварчик, Е. Т. Костюшко // Медиалингвистика. Вып. 9. Язык в координатах массмедиа : материалы VІ междунар. науч. конф., Санкт-Петербург, 30 июня –2 июля 2022 г. / науч. ред. Л. Р. Дускаева. – Спб. : Медиапапир, 2022. – С. 433-437. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 227

  полный текст

  ББК 88. Ц75

  Пивоварчик, Тамара Анатольевна
  Социальные институты как агенты цифровой коммуникативной культуры
  / Т. А. Пивоварчик, И. И. Минчук // Цифровое общество как культурно-исторический контекст развития человека : сб. науч. ст. и материалов междунар. конф., Коломна, 17 февр. 2022 г. / под общ. ред. Р. В. Ершовой. – Коломна : Государственный социально-гуманитарный университет, 2022. – С. 236-241. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 228

  полный текст

  ББК 76. Р96

  Пивоварчик, Тамара Анатольевна
  Сетевые коммуникации региональных СМИ в условиях цифровой и социокультурной глобализации
  / Т. А. Пивоварчик, А. Павлова // Рэгіянальныя СМІ Рэспублікі Беларусь у лічбавую эпоху: стан, праблемы і перспектывы : матэр. Рэсп. навук.-практ. канф., Мінск, 12–13 лютага 2019 г. / адказ. рэд.: В. М. Самусевіч. – Мінск : БДУ, 2019. – С. 186-191. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 229

  полный текст

  ББК 81.411.3 Б43

  Піваварчык, Ірына Вайцехаўна
  Праблема загалоўнай літары ў рэлігійнай тэрміналогіі (на матэрыяле СМІ Гродзеншчыны)
  / І. В. Піваварчык // Беларуская мова ў супольнасці моў : зборнік навуковых артыкулаў (да 85-годдзя прафесара П.У. Сцяцко) / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы" ; адказны рэд. А. І. Кавальчук ; рэдкал.: І. І. Бубновіч [і інш.]. – Гродна : ЮрСаПринт, 2015. – С. 256-262. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 230

  полный текст

  ББК 83.3(4Беи)6-8 Купала Я. Р96

  Піваварчык, Ірына Вайцехаўна
  Рэлігійна-канфесійныя адносіны ў рэгіянальных СМІ Гродзенскай вобласці
  / І. В. Піваварчык // Рэспубліканскія Купалаўскія чытанні : зборнік навуковых прац / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы" ; гал. рэд. А. С. Садоўская ; рэдкал.: А. Э. Сабуць [і інш.]. – Гродна : ГрДУ імя Янкі Купалы, 2023. – С. 154-158. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 231

  полный текст

  ББК 81. Н36

  Піваварчык, Ірына Вайцехаўна
  Асаблівасці савецкай рэкламы 1960-1980-х гг. (на прыкладзе газеты "Астравецкая праўда")
  / І. В. Піваварчык // Нацыянальна-культурны кампанент у лiтаратурнай і дыялектнай мове : зборнік навуковых артыкулаў. – Брэст : БрДУ імя А. С. Пушкіна, 2021. – С. 153-156. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 232

  полный текст

  ББК 83.3(4Пол) P80

  Піваварчык, Ірына Вайцехаўна
  Медыцынская рэклама ў беларускамоўных і польскамоўных выданнях пачатку XX ст.
  / І. В. Піваварчык // Polsko-bialoruskie zwiazki jezykowe, literackie, historyczne i kulturowe = Польска-беларускія моўныя, літаратурныя, гістарычныя і культурныя сувязі. T. XVIII : materialy XXV Miedzynarodowej Konferencji Naukowej "Droga ku wzajemnosci". Bialystok 18-19 X 2019 = Матэрыялы XXV Міжнароднай навуковай канферэнцыі "Шлях да ўзаемнасці", Беласток, 18-19 X 2019 / Katedra filologii bialoruskiej un-tu w Bialymstoku, Grodzienski Panstwowy un-t im. J.Kupaly ; pod red. B. Siegienia. – Bialystok : 2019. – С. 231-237. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 233

  полный текст

  ББК 82. Ф19

  Піваварчык, Ірына Вайцехаўна
  Міфалагема "жывая вада" ў рэкламным тэксце газеты "Наша Ніва"
  / І. В. Піваварчык // Фалькларыстычныя даследаванні. Кантэкст. Тыпалогія. Сувязі : зборнік навуковых артыкулаў. Вып. 15 / пад навук. рэд.: Р. М. Кавалёвай, В. В. Прыемка ; рэдкал.: В. П. Рагойша [и др.]. – Мінск : РІВШ, 2019. – С. 70-79. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 234

  полный текст

  ББК 83.3(4Беі)6-8 Купала Я. Р96

  Піваварчык, Ірына Вайцехаўна
  Камунікатыўныя стратэгіі самаідэнтыфікацыі ў канфесійным інтэрнэт-дыскурсе
  / І. В. Піваварчык // Рэспубліканскія Купалаўскія чытанні : зборнік навуковых прац / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы" ; гал. рэд. А. С. Садоўская ; рэдкал.: М. А. Даніловіч [і інш.]. – Гродна : ГрДУ імя Янкі Купалы, 2019. – С. 254-259. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 235

  полный текст

  ББК 81.411.3 К78

  Піваварчык, Ірына Вайцехаўна
  Каштоўнасныя арыенціры савецкай рэкламы (на матэрыяле газеты «Астравецкая праўда» за 1960–1990 гады)
  / І. В. Піваварчык // Краявіды роднай мовы. Вып. 2 : зб. навук. арт. (памяці прафесара І.Я. Лепешава) / Мін-ва адукацыі Рэспублікі Беларусь, Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы" ; адказны рэд. В. Л. Варановiч ; рэд. кал.: В. Л. Варановiч, М. А. Даніловіч, А. С. Садоўская. – Гродна : ЮрСаПрынт, 2017. – С. 102-106. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 236

  полный текст

  ББК 81.411.3 Б43

  Піваварчык, Ірына Вайцехаўна
  Этыкетныя маўленчыя жанры рэлігійнага дыскурсу (на прыкладзе перыядычных выданняў Гродзеншчыны)
  / І. В. Піваварчык // Беларуская мова і літаратура ў славянскім этнакультурным кантэксце : матэрыялы II Рэсп. навук.-практ. канферэнцыі, Віцебск, 19-20 лістапада 2015 г. / Установа адукацыі "Віцебскі дзяржаўны ўніверсітэт імя П.М. Машэрава" ; адказны рэд. Г. А. Арцямёнак ; рэдкал.: Г. А. Арцямёнак [и др.]. – Віцебск : ВДУ імя П. М. Машэрава, 2015. – С. 122-126. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 237

  полный текст

  ББК 76.

  Піваварчык, Тамара Анатольеўна
  Суадносіны і ўзаемадзеянне беларускай і рускай моў у мясцовай газеце
  / Т. А. Піваварчык // Веснік Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі Купалы. Сер. 3, Філалогія. Педагогіка. Псіхалогія. – 2015. – № 3(200). – С. 68-74. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 238

  полный текст

  ББК 60. С69

  Піваварчык, Тамара Анатольеўна
  «Поўным ходам ідзе пасяўная»: маўленчыя патэрны як сродкі рэпрэзентацыі аграрнай тэматыкі ў мове журналістаў раённых СМІ
  / Т. А. Піваварчык // Социальные, культурные и коммуникативные практики в динамике общественного развития : сборник научных статей / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы" ; гл. ред. В. А. Белозорович ; редкол.: С. В. Адамович [и др.] ; рецензенты: И. К. Комарова, Е. Ф. Зданович. – Гродно : ГрГУ им. Янки Купалы, 2022. – С. 494-501. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 239

  полный текст

  ББК 82.

  Піваварчык, Тамара Анатольеўна
  Займеннікавае ўвасабленне наратыўнай стратэгіі ў "Вясёлых гісторыях чытачоў" (на матэрыяле аднайменнаяй рубрыкі ў газеце "Звязда")
  / Т. А. Піваварчык // Казка ў еўрапейскай прасторы 2 : гісторыя і сучаснасць : матэрыялы II Міжнароднага форуму даследчыкаў беларускай казкі (Мінск, 27 - 29 мая 2021 г.) / Нацыянальная акадэмія навук Беларусі, Цэнтр даследаванняў бел. культуры, мовы і літаратуры ; гал. рэд. А. І. Лакотка ; рэд. кал.: I. В. Саверчанка [и др.] ; уклад. Ю. В. Пацюпа. – Мінск : Беларуская навука, 2022. – С. 170-175. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 240

  полный текст

  ББК 81. Н36

  Піваварчык, Тамара Анатольеўна
  Адрасатыўныя прэдыкаты ветлівасці ў формулах беларускага маўленчага этыкету
  / Т. А. Піваварчык // Нацыянальна-культурны кампанент у лiтаратурнай і дыялектнай мове : зборнік навуковых артыкулаў. – Брэст : БрДУ імя А. С. Пушкіна, 2021. – С. 157-160. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 241

  полный текст

  ББК 76. Ж91

  Піваварчык, Тамара Анатольеўна
  Прагматычны аспект пранамінальнай аўтарэферэнцыі ў беларускакмоўным медыятэксце (на прыкладзе газеты «Культура»)
  / Т. А. Піваварчык // Журналістыка - 2021: стан, праблемы і перспектывы : матэрыялы 23 Міжнар. навук.-практ. канф., прысвеч. 100-годдзю Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, Мінск, 11 лістап. 2021 г. – Мінск : БДУ, 2021. – С. 356-360. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 242

  полный текст

  ББК 81.411.3 К78

  Піваварчык, Тамара Анатольеўна
  Кодавыя пераключэнні на старонках раённых перыядычных выданняў Беларусі
  / Т. А. Піваварчык // Краявіды роднай мовы. Вып. 2 : зб. навук. арт. (памяці прафесара І.Я. Лепешава) / Мін-ва адукацыі Рэспублікі Беларусь, Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы" ; адказны рэд. В. Л. Варановiч ; рэд. кал.: В. Л. Варановiч, М. А. Даніловіч, А. С. Садоўская. – Гродна : ЮрСаПрынт, 2017. – С. 107-113. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 243

  полный текст

  ББК 71. Т65

  Піваварчык, Тамара Анатольеўна
  Родная мова ў сродках масавай інфармацыі як фактар захавання і развіцця нацыянальнай культуры
  / Т. А. Піваварчык // Традыцыі і сучасны стан культуры і мастацтваў : зборнiк дакладаў i тэзiсаў VI Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі, Минск, 19–20 лістапада 2015 г. – Мінск : Права i эканомiка, 2016. – С. 792 – 794. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 244

  полный текст

  ББК 76.0 С56

  Піваварчык, Тамара Анатольеўна
  Лексічная варыянтнасць у беларускамоўнай прасторы рэгіянальных СМІ
  / Т. А. Піваварчык // Современная журналистика: традиции, новаторство, контекст : материалы Респ. науч.-практ. конф., Брест, 10-11 марта 2016 г. – Брест : БрГУ имени А. С. Пушкина, 2016. – С. 113-117. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 245

  полный текст

  ББК 81. Я41

  Піваварчык, Тамара Анатольеўна
  Пераключэнне кодаў у полілінгвальнай прасторы сучаснай раённай газеты
  / Т. А. Піваварчык // Языковая личность и эффективная коммуникация в современном поликультурном мире : сб. материалов Междунар. науч.-практ. конф., Минск, 23-24 октября 2015 г. – Минск : Колорград, 2015. – С. 24-29. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 246

  полный текст

  ББК 81. М63

  Піваварчык, Тамара Анатольеўна
  "Дыскурсныя змяшэнні" на старонках раённай газеты
  / Т. А. Піваварчык // Мир языков: ракурс и перспектива : материалы VI Междунар. науч.- практ. конф., Минск, 26 апреля 2015 г. – Минск : БГУ, 2015. – С. 53-59. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 247

  полный текст

  ББК 81. Л59

  Подобед, Александр Станиславович
  Перевод социокультурных реалий в газетно-публицистическом тексте
  / А. С. Подобед // Лингвистика и методика в высшей школе. Вып. 11 : сборник научных работ / Гродненский гос. ун-т им. Янки Купалы ; отв. ред. С. В. Гончар ; ред. кол.: И. В. Лисовская, А. И. Богдевич. – Гродно : ЮрСаПринт, 2019. – С. 102-108. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 248

  полный текст

  ББК 71.

  Поклад, Дина Семеновна
  Принципы систематизации терминологии, представленной в заголовках публикаций специализированного международного журнала открытого доступа
  / Д. С. Поклад, Л. В. Рычкова // Художественное произведение в современной культуре: творчество - исполнительство - гуманитарное знание : сб. ст. и материалов / общ. ред. Е. А. Куштым ; сост. С. С. Наседкина. – Челябинск : ГБОУ ВО "ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского", 2023. – С. 251-254. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 249

  полный текст

  ББК 60. F48

  Помазанова, Ия Александровна
  Инструменты позиционирования мобильного оператора life:)
  / И. А. Помазанова // FIKIT_SCIENCE [Электронный ресурс] : сб. мат. II Студ. науч. форума, Гродно, 22-23 сентября 2020 г. / отв. ред. Т. А. Пивоварчик ; ред. кол.: А. В. Зезюлевич [и др.]. – Гродно : ГрГУ им. Янки Купалы, 2020. – С. 203-206. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 250

  полный текст

  ББК 81.001.2 Я41

  Попуцевич, Василий Викторович
  Роль заголовка в медиа-текстах
  / В. В. Попуцевич // Язык. Общество. Культура. В 2 ч. Ч.1 : материалы междунар. науч. конф., 12-13 октября 2005 г., Гродно / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы" ; ред. кол.: В. С. Истомин, Н. И. Власюк. – Гродно : ГрГУ, 2006. – С. 159-165. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения


<<<...67891011121314>>>

Вестник ГрГУ UNIVERSUM Научная библиотека