Белорусский язык


Сортировка по: Отображать по: Корзина(0):Выбрать все на странице Документов: 1603
 • 11

  полный текст

  ББК 63. Г72

  Піваварчык, Ірына Вайцехаўна
  Біблейская тапанімія ў беларускім магічным фальклоры
  / І. В. Піваварчык // Государства Центральной и Восточной Европы в исторической перспективе. Вып. 2: в 2 ч. Ч. 1 : сб. науч. ст. по материалам II Междунар. науч.-конф., Пинск, 24–25 ноября 2017 г. – Пинск : ПГУ, 2017. – С. 59-62. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 12

  полный текст

  ББК 63. П26

  Канюшкевіч, Марыя Іосіфаўна
  Канцэпт "боль" у беларускай паэзіі (лінгвістычны аспект)
  / М. І. Канюшкевіч // Першы міжнародны навуковы кангрэс беларускай культуры : зборнiк матэрыялаў, Мiнск, 5 – 6 мая 2016 г. – Мінск : Права i эканомiка, 2016. – С. 339-342. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 13

  полный текст

  ББК 63. Т96

  Клачко, Ірына Канстанцінаўна
  Англамоўныя запазычванні ў беларускай мове
  / І. К. Клачко // Тэарэтычныя і прыкладныя аспекты этналагічных даследаванняў : зб. навук. артыкулаў. – Мінск : БНТУ, 2019. – С. 229-234. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 14

  полный текст

  ББК 63.3 (4Беі) Г20

  Пяткевіч, Аляксей Мiхайлавiч
  Яўхім Карскі як пачынальнік акадэмічнага беларусазнаўства
  / А. М. Пяткевіч // Гарадзенскія чытанні : зборнік матэрыялаў. Вып. 2. – Гродна : Гродзенская друкарня, 2013. – С. 78-82. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 15

  полный текст

  ББК 63.3(4Беи) К47

  Пивоварчик, Ирина Войтеховна
  Эпиграфика надгорбных памятников поликонфессионального региона
  / И. В. Пивоварчик, Н. Филина // Кладбища трансграничных регионов : сборник научных статей по некрополистике / Мин-во образования Республики Беларусь, Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы", Даугавпилсский ун-т ; отв. ред. С. А. Пивоварчик ; ред. кол.: М. Бурима, Э. Васильева, [и др.]. – Минск : Медисонт, 2015. – С. 91-104. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 16

  полный текст

  ББК 63.3(4Беі) Б43

  Чукічова, Надзея Паўлаўна
  "Беларуская радавая гутарка": пра сюжэтную трансфузію
  / Н. П. Чукічова // Беларускае Падзвінне : вопыт, методыка і вынікі палявых і міждысцыплінарных даследаванняў : зб. навуковых артыкулаў II міжнар. навук. канф., Полацк, 17 - 18 красавіка 2014 г.: у 2 ч. Ч. 1 / Установа адукацыі "Полацкі дзяржаўны ўн-т" ; пад агульнай рэд. Д. У. Дука, У. А. Лобача, С. А. Шыдлоўскага ; рэдкал.: Д. У. Дук [і інш.]. – Наваполацк : ПДУ, 2014. – С. 247-252. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 17

  полный текст

  ББК 63.3(4Беі) Б43

  Паўлюціна, Вольга Міхайлаўна
  Фізічныя онімы англійскага паходжання ў беларускай мове
  / В. М. Паўлюціна, В. А. Заяц // Беларусь у кантэксце еўрапейскай гісторыі: асоба, грамадства, дзяржава : зб. навук. арт., прысвеч. 80-годдзю Гродзен. дзярж. ун-та імя Янкі Купалы і 65-годдзю гіст. адукацыі ў Гродзен. дзярж. ун-це імя Янкі Купалы : у 2 ч. Ч. 1 / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы" ; гал. рэд.: А. А. Каваленя, І. Ф. Кітурка ; рэдкал.: В. В. Даніловіч [і інш.]. – Гродна : ГрДУ імя Янкі Купалы, 2019. – С. 404-406. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 18

  полный текст

  ББК 63.3(4Беі) Б43

  Искам, Анна Николаевна
  О фразеологических заимствованиях в белорусском языке
  / А. Н. Искам // Беларусь у кантэксце еўрапейскай гісторыі: асоба, грамадства, дзяржава : зб. навук. арт., прысвеч. 80-годдзю Гродзен. дзярж. ун-та імя Янкі Купалы і 65-годдзю гіст. адукацыі ў Гродзен. дзярж. ун-це імя Янкі Купалы : у 2 ч. Ч. 1 / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы" ; гал. рэд.: А. А. Каваленя, І. Ф. Кітурка ; рэдкал.: В. В. Даніловіч [і інш.]. – Гродна : ГрДУ імя Янкі Купалы, 2019. – С. 402-404. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 19

  полный текст

  ББК 63.3(4Беі) Г86

  Шандроха, Нона Эдмундаўна
  Лінгвакраязнаўчы накірунак (гістарычныя постаці Гродна) у фарміраванні маўленчай асобы студэнта
  / Н. Э. Шандроха // Гродна і гродзенцы : дзевяць стагоддзяў гісторыі (да 880-годдзя горада) : матэрыялы Міжнароднай навуковай канферэнцыі (Гродна, 10-11 красавіка 2008 г.) / Ін-т гісторыі НАН Беларусі [и др.] ; адказны рэд. А. І. Антоненка, А. А. Каваленя, Я. А. Роўба ; навук. рэд. I.П. Крэнь. – Гродна : ГрДУ, 2008. – С. 477-483. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 20

  полный текст

  ББК 63.3(4Беі)-7 К90

  Радзівонава, Т.
  Грыбы лясоў Гродзеншчыны: найменні і іх семантычная структура
  / Т. Радзівонава // Культура Гродзенскага рэгіену: праблемы развіцця ва ўмовах поліэтнічнага сумежжа [Электронный ресурс] : Зборнік навуковых прац / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы" ; адказны рэд. I.П. Крэнь, А. М. Пяткевіч. – Гродна : ГрДУ, 2001. – С. 315-319. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения


<123456789...>>>

Вестник ГрГУ UNIVERSUM Научная библиотека