Белорусский язык


Сортировка по: Отображать по: Корзина(0):Выбрать все на странице Документов: 1319
 • 11

  полный текст

  ББК 63.3(4Беи)+63.3(4Лат) К47

  Пивоварчик, Ирина Войтеховна
  Эпиграфика надгорбных памятников поликонфессионального региона
  /И.В. Пивоварчик, Н. Филина // Кладбища трансграничных регионов : сборник научных статей по некрополистике/Мин-во образования РБ, Учреждение образования "Гродненский гос. ун-т им. Я. Купалы", Даугавпилсский ун-т; отв. ред. С.А. Пивоварчик; ред. кол.: М. Бурима, Э. Васильева, [и др.].- Минск : Медисонт, 2015 .- С.91-104 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 12

  полный текст

  ББК 63.3(4Беі) Б43

  Чукічова, Надзея Паўлаўна
  "Беларуская радавая гутарка": пра сюжэтную трансфузію
  /Н.П. Чукічова // Беларускае Падзвінне : вопыт, методыка і вынікі палявых і міждысцыплінарных даследаванняў : зб. навуковых артыкулаў II міжнар. навук. канф., Полацк, 17 - 18 красавіка 2014 г.: у 2 ч. Ч. 1/Установа адукацыі "Полацкі дзяржаўны ўн-т"; пад агульнай рэд. С.А. Шыдлоўскага, У.А. Лобача, Д.У. Дука; рэдкал.: У.А. Лобач, А.І. Корсак, В.А. Емяльянчык, Н.Б. Лысова, Д.У. Дук.- Наваполацк : ПДУ, 2014 .- С.247-252 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 13

  полный текст

  ББК 63.3(4Беі) Б43

  Паўлюціна, Вольга Міхайлаўна
  Фізічныя онімы англійскага паходжання ў беларускай мове
  / В.М. Паўлюціна, В.А. Заяц // Беларусь у кантэксце еўрапейскай гісторыі: асоба, грамадства, дзяржава : зб. навук. арт., прысвеч. 80-годдзю Гродзен. дзярж. ун-та імя Янкі Купалы і 65-годдзю гіст. адукацыі ў Гродзен. дзярж. ун-це імя Янкі Купалы : у 2 ч. Ч. 1 / Гродзенскi дзяржаўны ўнiверсітэт iмя Янкі Купалы; гал. рэд.: А.А. Каваленя, І.Ф. Кітурка, В.В. Даніловіч, Т.А. Піваварчык, А.В. Зезюлевіч, С.А. Піваварчык, А.М. Нечухрын, У.Я. Ляўшук, І.І. Мінчук, С.В. Адамовіч, М.Л. Мыслівец.- Гродна : ГрДУ імя Янкі Купалы, 2019.- С.404-406 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 14

  полный текст

  ББК 63.3(4Беі) Б43

  Искам, Анна Николаевна
  О фразеологических заимствованиях в белорусском языке
  / А.Н. Искам // Беларусь у кантэксце еўрапейскай гісторыі: асоба, грамадства, дзяржава : зб. навук. арт., прысвеч. 80-годдзю Гродзен. дзярж. ун-та імя Янкі Купалы і 65-годдзю гіст. адукацыі ў Гродзен. дзярж. ун-це імя Янкі Купалы : у 2 ч. Ч. 1 / Гродзенскi дзяржаўны ўнiверсітэт iмя Янкі Купалы; гал. рэд.: А.А. Каваленя, І.Ф. Кітурка, В.В. Даніловіч, Т.А. Піваварчык, А.В. Зезюлевіч, С.А. Піваварчык, А.М. Нечухрын, У.Я. Ляўшук, І.І. Мінчук, С.В. Адамовіч, М.Л. Мыслівец.- Гродна : ГрДУ імя Янкі Купалы, 2019.- С.402-404 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 15

  полный текст

  ББК 63.3(4Беі) Г86

  Шандроха, Нона Эдмундаўна
  Лінгвакраязнаўчы накірунак (гістарычныя постаці Гродна) у фарміраванні маўленчай асобы студэнта
  /Н.Э. Шандроха // Гродна і гродзенцы : девяць стагоддзяў гісторыі (да 880-годдзя горада) : матэрыялы Міжнароднай навуковай канферэнцыі (Гродна, 10-11 красавіка 2008 г.)/Ін-т гісторыі НАН Беларусі, М-ва адукацыі РБ, Гродзенскі гарадскі выканаўчы камітэт, Установа адукацыі "Гродзенскі дзярж. ун-т імя Я.Купалы"; адказны рэд. А.І. Антоненка, А.А. Каваленя, Я.А. Роўба; навук. рэд. I.П. Крэнь.- Гродна : ГрДУ, 2008 .- С.477-483 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 16

  полный текст

  ББК 63.3(4Беі)-7 К90

  Радзівонава, Т.
  Грыбы лясоў Гродзеншчыны: найменні і іх семантычная структура
  /Т. Радзівонава // Культура Гродзенскага рэгіену: праблемы развіцця ва ўмовах поліэтнічнага сумежжа [Электронный ресурс] : Зборнік навуковых прац/Установа адукацыі "Гродзенскі дзярж. ун-т імя Я.Купалы"; адказны рэд. I.П. Крэнь, А.М. Пяткевіч.- Гродна : ГрДУ, 2001 .- С.315-319 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 17

  полный текст

  ББК 63.3(4Беі)-7 К90

  Гулінская, Т.
  Славянскія каляндарныя найменні месяцаў
  /Т. Гулінская, П.У. Сцяцко // Культура Гродзенскага рэгіену: праблемы развіцця ва ўмовах поліэтнічнага сумежжа [Электронный ресурс] : Зборнік навуковых прац/Установа адукацыі "Гродзенскі дзярж. ун-т імя Я.Купалы"; адказны рэд. I.П. Крэнь, А.М. Пяткевіч.- Гродна : ГрДУ, 2001 .- С.322-326 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 18

  полный текст

  ББК 63.3(4Беі)-7 К90

  Кавальчук, Аксана Іванаўна
  Назвы асобы — пазычанні з польскай мовы як вынік беларуска-польскіх узаемадзеянняў
  /А.И. Кавальчук // Культура Гродзенскага рэгіену: праблемы развіцця ва ўмовах поліэтнічнага сумежжа [Электронный ресурс] : Зборнік навуковых прац/Установа адукацыі "Гродзенскі дзярж. ун-т імя Я.Купалы"; адказны рэд. I.П. Крэнь, А.М. Пяткевіч.- Гродна : ГрДУ, 2001 .- С.301-306 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 19

  полный текст

  ББК 63.3(4Беі)-7 К90

  Сячэйка, Святлана Георгiеўна
  Лёс старажытных назваў спадніц (саян, панёва, андарак) у гаворках Гродзеншчыны
  /С.Г. Сячэйка // Культура Гродзенскага рэгіену: праблемы развіцця ва ўмовах поліэтнічнага сумежжа [Электронный ресурс] : Зборнік навуковых прац/Установа адукацыі "Гродзенскі дзярж. ун-т імя Я.Купалы"; адказны рэд. I.П. Крэнь, А.М. Пяткевіч.- Гродна : ГрДУ, 2001 .- С.358-363 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 20

  полный текст

  ББК 63.3(4Беі)-7 К90

  Сіплівеня, Жанна Сямёнаўна
  Іншамоўныя культуралагічныя намінацыі і іх аб’ектыўныя дэрываты ў гаворцы Гродзенскага раёна
  /Ж.С. Сіплівеня // Культура Гродзенскага рэгіену: праблемы развіцця ва ўмовах поліэтнічнага сумежжа [Электронный ресурс] : Зборнік навуковых прац/Установа адукацыі "Гродзенскі дзярж. ун-т імя Я.Купалы"; адказны рэд. I.П. Крэнь, А.М. Пяткевіч.- Гродна : ГрДУ, 2001 .- С.311-315 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения


<123456789...>>>

Вестник ГрГУ UNIVERSUM Научная библиотека